Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 9th JULY 2019

Teithiau Iach yng Nghymru

Mae rhaglen Teithiau Iach Sustrans yn gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i greu diwylliant sy'n ei gwneud hi'n haws i blant gerdded, sgwtera neu feicio.

Mum walking to school, holding hands with her twin daughters smiling at the camera

Nid yw teithio llesol yn bwysig yn unig ar gyfer y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a lleihau llygredd aer. Mae hefyd yn wych i'n hiechyd a'n lles corfforol.

Mae ein rhaglen Teithiau Iach yng Nghymru, a ariennir gan lywodraeth Cymru, yn helpu plant ledled y wlad i deithio i'r ysgol yn ddiogel, yn hawdd ac yn hyderus ar droed, olwyn, beic a sgwter.

Rydym yn cefnogi Hyrwyddwyr Ysgol ac yn cydweithio â chysylltiadau mewn Awdurdodau Lleol i helpu i wella llwybrau a datblygu ymagweddau ysgol gyfan i deithio mewn modd iachach.

Mae ystod o weithgareddau ymgysylltu yn helpu i adeiladu'r hyder, brwdfrydedd a'r sgiliau sydd eu hangen i helpu i ffurfio arferion teithio iach newydd.

Mae'r gweithgareddau a'r gwersi hyn yn cefnogi ymdrechion ysgolion i ennill gwobrau Eco-Sgolion ac Ysgolion Iach yn ogystal â gweithio tuag at Wobr Ysgol Teithio Llesol Sustrans sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn teithio cynaliadwy.

Mae'r Rhaglen Teithiau Iach yn cynnig:

 • cymorth wrth gynllunio ac ymdrin â materion teithio penodol yn eich ysgol chi
 • gweithgareddau a gwersi gan ein harbenigwyr
 • cymelliadau i hyrwyddo teithio llesol i gymuned yr ysgol
 • mynediad at ein canllawiau gweithgaredd, deunyddiau yn unol â Chwricwlwm i Gymru a heriau.

Addewid yr ysgol:

Gofynnir i ysgolion sy’n elwa o’n rhaglen Teithiau Iach:

 • cwblhau arolygon teithio blynyddol
 • sefydlu o leiaf dau Bencampwr Teithiau Iach
 • cynnwys disgyblion yn eich cynllunio
 • gweithio tuag at ddarparu storfeydd beic a sgwter o safon uchel
 • mynychu ein cyfleoedd hyfforddiant ar gyfer athrawon
 • hyrwyddo teithio llesol yn weithredol drwy gyfarfodydd boreol a gweithgareddau.

Ein heffaith:

Yn seiliedig ar ddata a gasglwyd drwy arolygon teithio, gallwn weld yr effaith gadarnhaol y mae’r rhaglen Teithiau Iach yn ei chael ar lefelau teithio llesol ar y daith i’r ysgol.

Mae data o 2021-22 yn dangos ar gyfer ysgolion ar y rhaglen:

 • mae teithio llesol wedi cynyddu 24.6%
 • mae defnydd ceir wedi gostwng 29.9%

Rhaglen Teithiau Iach

Mae ysgolion sy'n derbyn cefnogaeth gan y Rhaglen Teithiau Iach yn gweld cynnydd sylweddol yn nifer y bobl ifanc a theuluoedd sy'n teithio i'r ysgol yn weithredol.

Os hoffech gael cymorth gan ein Rhaglen Teithiau Iach, cwblhewch Gynllun Teithio Llesol Ysgol, gan nodi’r newid ymddygiad teithio yr ydych yn gobeithio ei weld ymhlith disgyblion a theuluoedd.

I gael arweiniad ar gwblhau Cynllun Teithio Llesol Ysgol, lawrlwythwch y Pecyn Cymorth yma

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, edrychwch ar ein taflen Teithiau Iach:

Dadlwythwch daflen am y Rhaglen Teithiau Iach

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost atom ar schoolswales@sustrans.org.uk

 

Share this page