Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 13th MARCH 2023

Arwain y ffordd: Pennaeth yng Ngogledd Cymru'n cyfnewid y car am e-feic

Mae Pennaeth yn y gogledd wedi bod yn arwain drwy esiampl ar ôl iddo cyfnewid ei gar am e-feic i gyrraedd gwaith. Mae Ysgol Sant Elfod, Abergele, wedi bod yn rhan o raglen ysgolion Sustrans Cymru, Teithiau Iach, ers 2021. Yn ddiweddar, fe wnaeth ein Swyddog Teithiau Iach, Debbie, roi’r Pennaeth Gwynne mewn cysylltiad â’i chydweithiwr Jonny, sy’n cydlynu’r prosiect E-Symud, lle gall pobl ledled Cymru fenthyg beiciau â chymorth trydan, am ddim.

Headteacher in Ysgol Sant Elfod with new e-bike

Mr Gwynne Vaughan, Pennaeth Ysgol Sant Elfod gyda'i e-feic newydd. Credyd: Sustrans

Mae'r cydweithio hwn rhwng dau brosiect Sustrans Cymru yn galluogi mwy o bobl i deithio'n llesol ar draws Gogledd Cymru.

 

Gan ddechrau gyda'r Rhaglen Teithiau Iach

Mae ein Rhaglen Teithiau Iach, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i greu diwylliant sy’n ei gwneud hi’n haws i blant gerdded, sgwtera neu feicio.

Nid dim ond ar gyfer y frwydr yn erbyn newid hinsawdd a lleihau llygredd aer y tu allan i giât yr ysgol y mae cynyddu teithio llesol yn bwysig, mae hefyd yn wych ar gyfer iechyd corfforol a lles disgyblion.

Ers i Ysgol Sant Elfod ymuno â’r rhaglen yn 2021:

  • Mae Swyddog Teithiau Iach Debbie wedi helpu i brynu fflyd o sgwteri ar gyfer yr ysgol
  • Mae sgiliau sgwteri wythnosol wedi'u rhoi ar waith
  • Mae ymwybyddiaeth teithio llesol wedi cynyddu ymhlith disgyblion, staff a rhieni
  • Cynhaliom ddiwrnod o wiriadau diogelwch beiciau am ddim
  • Mae disgyblion wedi defnyddio ein map cymunedol digidol a gwaith maes i archwilio rhwystrau teithio llesol ar stryd eu hysgol
  • Fe wnaethom fenthyg sgwter cymudo oedolion i athro
  • Maent wedi cofrestru i gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch 2023
  • Maent wedi ennill gwobr Ysgol Teithio Llesol Efydd

Mae ystod o weithgareddau apelgar yn helpu i feithrin yr hyder, y brwdfrydedd a’r sgiliau sydd eu hangen i ffurfio arferion teithio llesol newydd ar gyfer disgyblion ac athrawon.

Blockquote quotation marks
Ymunodd Ysgol Sant Elfod â’r Rhaglen Teithiau Iach nôl ym mis Medi 2021. O ganlyniad, mae’r disgyblion wedi datblygu nifer o sgiliau ac yn fwy ymwybodol o deithio cynaliadwy. Mae'r plant a'r staff wedi elwa o fod yn rhan o'r cynllun. Blockquote quotation marks
Pennaeth Mr Gwynne Vaughan

Cafodd athrawes frwdfrydig, Mrs Williams, cyfle benthyg sgwter oedolyn gan Debbie i gymudo i'r gwaith bob dydd.

Mae hi hefyd yn cerdded ac yn beicio i'r gwaith yn rheolaidd.

Teacher with commuter adult scooter

Mrs Williams gyda'i sgwter cymudo i oedolion. Credyd: Sustrans

Blockquote quotation marks
Mae Rhaglen Teithiau Iach Sustrans yn wych! Mae’n darparu sgiliau beicio a sgwtera y mae mawr eu hangen a meithrin hyder, tra’n cefnogi pobl ifanc, a’u teuluoedd, i deithio’n llesol ar gymudo i’r ysgol a thu hwnt. Mae wedi bod yn wych cydweithio â’r Swyddog Teithiau Iach lleol, Debbie, i helpu i ymgorffori newid ymddygiad teithio llesol cadarnhaol o fewn cymuned ehangach yr ysgol Blockquote quotation marks
Jonny Eldridge, Cydlynydd Dinasoedd a Threfi Byw, Gogledd Cymru

Cydweithio yn arwain at newid ymddygiad

Mewn cydweithrediad â’n prosiect E-Symud, cwrddodd Pennaeth Gwynne Vaughan â Chydlynydd Dinasoedd a Threfi Byw, Jonny.

Mynegodd Mr Vaughan ei ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar e-feic ar gyfer ei gymudo dyddiol i Ysgol Sant Elfod.

Yn dilyn y cytundeb benthyciad a'r cyfnod sefydlu, cefnogodd Jonny Mr Vaughan trwy fenthyciad e-feic pedair wythnos am ddim, a gafodd ei ymestyn wedyn i chwe wythnos.

Ar ddiwedd y cyfnod benthyca, fe feiciodd Gwynne y beic yn ôl i Ganolfan Gymunedol Ffordd Las yn y Rhyl.

Yna neidiodd ar y trên i Fae Colwyn, cerddodd i Evolution Bikes i drio rhai e-feiciau a phrynodd un ei hun ar unwaith!

 

Arwain y ffordd drwy gymudo’n ddyddiol

Mae cael Pennaeth sy'n beicio ac athrawes sy'n sgwtera nid yn unig wedi cael effaith gadarnhaol ar yr unigolion, ond mae hefyd wedi helpu i glirio'r mynediad i'r ysgol a'r maes parcio o gerbydau, gan leihau allyriadau niweidiol a gwella diogelwch.

Mae e-feic Gwynne yn cael ei storio yng nghyntedd yr ysgol bob dydd, gan ysbrydoli disgyblion, staff, rhieni ac ymwelwyr i deithio’n llesol i’r ysgol a’r gwaith.

Nawr, mae mwy o staff yn Ysgol Sant Elfod ar fin treialu e-feic gyda chefnogaeth Jonny trwy brosiect E-Symud a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Dechreuodd pencampwr newydd Teithiau Iach yn Ysgol Sant Elfod, Laura Carroll, sy'n gweithio'n agos gyda Debbie, ei benthyciad e-feic ar 1af Mawrth. Mae Mrs Carroll yn bwriadu defnyddio'r e-feic i gymudo i'r gwaith yn yr wythnosau cyn gwyliau'r Pasg.

Bydd ei thaith saith milltir o Fae Colwyn i Ysgol Sant Elfod yn cael ei fwynhau ar hyd llwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol arfordirol. 

Yn y dyfodol, mae Jonny yn bwriadu sefydlu beic pŵl ysgol i staff roi cynnig arno, a bydd staff yr ysgol yn ymweld â’r prosiect E-Symud yn y Rhyl i roi cynnig ar y gwahanol e-feiciau sydd ar gael.

I siarad â’n tîm am y prosiect E-Symud yn y Rhyl neu ledled Cymru, cysylltwch â Jonny.Eldridge@sustrans.org.uk.

Dysgwch fwy am ein Rhaglen Teithiau Iach ledled Cymru, a sut y gall eich ysgol gofrestru

Share this page

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Sustrans yng Nghymru