Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 14th JUNE 2021

Pobl ifanc Cymru yn cael dweud eu dweud ar Lwybrau Teithio Llesol Mwy Diogel

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygiad Llwybrau Teithio Llesol gyda’r grant Diogelwch Ffyrdd a’r grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, sydd ar gael i awdurdodau lleol yng Nghymru.

Young people in Wales have their say on Safer Active Travel Routes

Mae myfyrwyr yn Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd a Sustrans Cymru ar ymgynghoriad Llwybrau Diogel yn y Gymuned.

Mae grantiau Llwybrau Diogel, ynghyd â chefnogaeth ein Rhaglen Teithiau Iach yn helpu ysgolion fel Ysgol Gynradd Radnor i deithio'n ddiogel, yn hawdd ac yn hyderus i'r ysgol ar droed, beic neu sgwter.

Cefnogaeth Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu nifer y plant sy'n teithio'n llesol i'r ysgol.

Gwneir hyn yn bosibl trwy ariannu prosiectau gan gynnwys Teithiau Iach a Llwybrau Diogel, i wella'r amgylchedd ar gyfer cerdded, beicio, olwynio a sgwtera o amgylch ysgolion.

Mae gwneud llwybrau teithio llesol fwy diogel yn rhan bwysig o'r broses i gynyddu lefelau teithio llesol ymhlith cymunedau ysgol yn llwyddiannus.

Pobl ifanc yn cael dweud eu dweud

Mae Ysgol Gynradd Radnor, Treganna yn rhan o'n Rhaglen Teithiau Iach, ar ôl dangos ymrwymiad cryf eisoes i deithio llesol ers 2017.

Yn ddiweddar, mae myfyrwyr Radnor wedi bod yn cymryd rhan mewn gwaith ymgysylltu Llwybrau Diogel yn y Gymuned i ystyried gwelliannau i’w ddatblygu ar y strydoedd o amgylch yr ysgol.

Roedd hwn yn gyfle pwysig i ganiatáu i bobl ifanc ddweud eu dweud am ddatblygiadau teithio llesol y dyfodol.

Blockquote quotation marks
Mae hyn yn golygu y bydd yn fwy diogel fel y gall mwy a mwy o blant fynd i’r ysgol ar feiciau Blockquote quotation marks
Disgybl Ysgol Radnor

Gofynnwyd i fyfyrwyr edrych ar gynlluniau, ac ateb cwestiynau arolwg i drafod a oeddent yn cytuno neu'n anghytuno â'r datblygiadau a awgrymwyd.

Rhoddodd myfyrwyr adborth ar eu syniadau eu hunain, gan ddefnyddio map grid i nodi lleoliadau penodol ar hyd llwybrau teithio yr oedd ganddynt bryderon amdano.

Young people in Wales have their say on Safer Active Travel Routes 2

Rhai syniadau a gynigiwyd oedd mannau croesi anffurfiol, hidlwyr traffig, ardaloedd palmant estynedig a sicanau tawelu traffig.

Dywedodd mwyafrif y disgyblion yr hoffent weld blaenoriaeth ar gyfer beicio ar strydoedd eu hysgol ac egluro eu rhesymau dros awgrymu newidiadau. 

Blockquote quotation marks
Gwneud yr ardal yn well i'r rhai sy'n teithio i'r ysgol ar feic ac i bobl leol hefyd Blockquote quotation marks
Disgybl Ysgol Radnor

Mae'r ymgynghoriad yn enghraifft wych o bobl ifanc yn cael cyfle i leisio barn ar ddatblygiadau teithio sy'n effeithio ar eu teithiau i'r ysgol yn y dyfodol.

Tîm Teithio Llesol Cyngor Caerdydd

Mae adborth y myfyriwr, ynghyd â syniadau newydd wedi'u cyflwyno i Gyngor Caerdydd. 

Blockquote quotation marks
I ni mae wedi gweithio’n dda iawn ac yn rhywbeth y byddem yn edrych i’w wneud ar gynlluniau’r dyfodol. Rydyn ni wedi edrych ar sylwadau’r disgyblion ac wedi dechrau trafodaethau ynglŷn â sut y gallem ni ddefnyddio rhai o’u syniadau. Roedd yr ymarfer a'r adborth yn ddefnyddiol iawn i ni. Roeddem yn teimlo bod yr ymarfer yn dangos dealltwriaeth dda gan y disgyblion ac roedd y fformat yn gweithio'n dda iawn. Blockquote quotation marks
Lindsey Brown o Dîm Teithio Llesol Caerdydd

Dyfodol Teithio Llesol yn Ysgol Gynradd Radnor

Mae Patrick Williams, Rheolwr Rhaglen Genedlaethol Sustrans Cymru ar gyfer y Gronfa Teithio Llesol, yn myfyrio ar y buddion a’r canlyniadau yn seiliedig ar awgrymiadau’r myfyrwyr.

Blockquote quotation marks
Adborth rhagorol, sydd bellach wedi arwain at newid y cynllun gwreiddiol i gynnwys ehangiad y droedffordd yn y ddwy fynedfa - gydag ymyriadau wedi’u cynllunio gan y myfyrwyr. Blockquote quotation marks
Patrick Williams, Sustrans Cymru

Dyma’r awgrymiadau allweddol, a ddaeth o'r gwaith ymgysylltu a gan y myfyrwyr:

  • gwell mannau croesi anffurfiol
  • ardaloedd palmant estynedig
  • gwyrddni naturiol
  • palmentydd wedi'u hehangu
  • blaenoriaeth ar gyfer beicio

Yn Ysgol Gynradd Radnor, mae'r cyllid Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, yn ogystal â'n Rhaglen Teithiau Iach yn parhau i gefnogi teithio llesol ar gyfer ffyrdd mwy diogel, aer glanach a phlant iachach.

Gall sicrhau bod llwybrau i'r ysgol yn fwy diogel ac yn fwy hygyrch roi'r hyder i fyfyrwyr deithio'n llesol yn amlach.

Darganfyddwch fwy am ein Rhaglen Teithiau Iach yma.

Share this page

Mwy o Sustrans Cymru