Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 28th AUGUST 2020

Ysgol Abertawe yn hyrwyddo cyfleoedd i bobl ifanc gyda'n Rhaglen Teithiau Iach

Mae Ysgol Gynradd Penyrheol ger Abertawe wedi bod yn ysgol gyffrous i weithio gyda fel rhan o Raglen Teithiau Iach Sustrans. Gyda diwylliant cryf o roi llais i ddisgyblion a chyfranogiad gweithgareddau o ddydd i ddydd, mae'r ysgol wedi cofleidio creu diwylliant sy'n ei gwneud hi'n haws i blant gerdded, sgwtera neu feicio. Mae Swyddog Teithiau Iach Sustrans Cymru, Roger Dutton, yn siarad am ei brofiad o gyflwyno'r Rhaglen Teithiau Iach i Ysgol Gynradd Penyrheol.

Family with dad walking, daughter scooting and son cycling to school together in the sunshine

Nid yw teithio egnïol yn bwysig yn unig ar gyfer y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a lleihau llygredd aer. Mae hefyd yn wych i'n hiechyd a'n lles corfforol.

Mae ein Rhaglen Teithiau Iach yng Nghymru yn helpu plant ledled y wlad i deithio i'r ysgol ar droed, beic a sgwter yn ddiogel, yn hawdd ac yn hyderus.

 

Dechrau ar unwaith

Mae gweithio gydag Ysgol Gynradd Penyrheol wedi bod yn brofiad gwych. Mae yna bwyslais cryf ar lais ac ymglymiad disgyblion, i lefel nad ydw i wedi’i gweld mewn unrhyw ysgol arall.

Canlyniad hyn yw corff myfyrwyr sydd â sgiliau a hyder uwch na'r cyffredin, sy'n hunanreoleiddio'r hyn maen nhw'n ei wneud.

Pan gyfarfûm â'r Pennaeth Alison Williams gyntaf, penderfynwyd y byddwn yn helpu'r ysgol i brynu beiciau, sgwteri, helmedau ac offer o ansawdd da.

Sicrhaodd Alison gyllid gan y Cyngor Cymuned o fewn yr wythnos.

 

Yn angerddol am deithio egnïol

Roedd yr ysgol yn angerddol ar unwaith am gynyddu lefelau teithio egnïol.

Fe wnaethant drefnu diwrnod teithio egnïol ar gyfer y Prif Weinidog ar y pryd, Carwyn Jones, ar ôl i Rebecca Evans MS awgrymu y dylai ymweld â'r ysgol gan fod eu cynnydd wedi gwneud cymaint o argraff arni.

Adeiladodd yr ysgol lwybr beicio ar / oddi ar y ffordd o amgylch yr ysgol, wedi'i ddylunio gan y disgyblion.

Yn ystod pob amser egwyl, byddwch chi'n gweld beiciau, sgwteri a beiciau cydbwysedd gyda disgyblion o bob oed yn brysio i lawr y llethr tarmac tuag at y brif fynedfa.

Mae'r Criw Teithiau Iach, grŵp o ddisgyblion brwd a thalentog fecanyddol, yn gwasanaethu fflyd beiciau cydbwysedd yr ysgol ac wedi'u cyfarparu a'u hyfforddi i ofalu am y sgwteri a'r beiciau.

Maent yn caru eu rôl gymaint, maent wedi tynnu beiciau ar wahan fel y gallant dreulio amser ychwanegol yn eu trwsio.

 

Gweithio gyda'r Awdurdod Lleol

Mae disgyblion hefyd wedi bwydo i mewn i ymarfer llwybrau mwy diogel, gan edrych ar lwybrau posib o'r ysgol i gyswllt beicio Penyrheol, ar ôl i Gyngor Sir Abertawe ofyn am farn.

Mae hyn wedi cael cefnogaeth frwd gan Gynghorwyr lleol ac mae'n datblygu'n braf yn brosiect aml-bartneriaeth.

Daeth Ysgol Gynradd Penyrheol yn 30ain yng Nghymru yn Big Pedal Sustrans 2019, gyda 50% o'r disgyblion yn teithio'n weithredol.

Roedd y Pennaeth, Alison, yn siomedig. Felly y flwyddyn nesaf mae hi'n benderfynol o ennill yng Nghymru.

A chyda phenderfyniad cymuned yr ysgol, credaf y gallent wneud hynny!

Mae'r ysgol yn pweru tuag at Wobr Ysgol Teithiau Iach Arian.

Rhoddir y gwobrau i ysgolion sydd wedi gweithio i sicrhau newidiadau sefydliadol, diwylliannol ac ymddygiadol sy'n helpu cymuned yr ysgol i ddewis teithio mewn ffyrdd mwy egnïol a chynaliadwy.

 

Adeiladu hyder a brwdfrydedd

Mae wedi bod yn wych cyflwyno'r Rhaglen Teithiau Iach i'r ysgol.

Rwyf wedi mwynhau hyrwyddo'r cyfleoedd yn arbennig i bobl ifanc, athrawon, rhieni a llywodraethwyr ddatblygu'r hyder, y brwdfrydedd a'r sgiliau i deithio'n weithredol i'r ysgol.

Trwy gynnwys staff a disgyblion wrth gynllunio a darparu, mae'n grymuso ysgolion i fod yn annibynnol a chynhyrchu newidiadau cadarnhaol mewn ymddygiad teithio ar gyfer cymuned gyfan yr ysgol.

 

Rhagor o wybodaeth am ein Rhaglen Teithiau Iach

Share this page