Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 5th OCTOBER 2021

E-Symud: Peilota benthyciadau e-feic ac e-feic cargo yng Nghymru

E-Symud i'w cynllun benthyg e-feiciau trydan ar gyfer trigolion Aberystwyth, y Rhyl, Y Bari, Abertawe a'r Drenewydd. Mae'r cynllun peilot yn helpu pobl sydd o bosibl yn canfod bod cost e-feiciau yn rhwystr iddynt. Mae E-Symud yn gynllun sy’n cynnig dull iachus, cynaliadwy a fforddiadwy o deithio.

Two women standing with their e-bikes in Barry

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru.

 

Mae'r cynllun peilot yn cynnig cynllun benthyg e-feiciau am ddim am gyfnod o bedair wythnos i drigolion Aberystwyth, Abertawe, Y Bari, y Rhyl a'r Drenewydd.

Mae'r cynllun beiciau am ddim, ac mae 20 e-feic ar gael ym mhob lleoliad.

Mae e-feiciau cargo hefyd ar gael i fusnesau a sefydliadau yn Aberystwyth, Abertawe, a'r Drenewydd am hyd at dri mis.

Cyfnewid teithiau mewn ceir a faniau

Nod cynllun E-Symud yw lleihau allyriadau carbon drwy gyfnewid rhai o'r siwrneiau a wneir fel rheol mewn car.

Gydag e-feiciau cargo ar gael i fusnesau, bydd hyn hefyd yn helpu i leihau allyriadau a achosir gan ddanfon nwyddau i'ch cartref.

Drwy gynnig dull amgen o deithio, nod y prosiect hwn yw gwella ansawdd aer lleol.

 

Cadw i symud

Gall beiciau trydan gyrraedd cyflymder o hyd at 15.5 yr awr.

Gallant helpu i fynd i'r afael â thirwedd bryniog, cario llwythi a mynd ar deithiau beic pellach.

Ceir bagiau ochr, byrddau cludo a seddi i gario plant o amrywiol oedrannau ar gasgliad beiciau E-Symud.

Maent yn helpu i sicrhau bod teithio llesol yn hwyl, ac yn ein helpu i gadw’n llawn cymhelliant.

 

Hybu busnes gydag e-feiciau cargo

Gall defnyddio e-feiciau cargo i symud nwyddau o gwmpas leihau costau gweithredu busnesau.

Mae'r dull hwn yn creu cyfle am gyhoeddusrwydd cadarnhaol a gall fod yn ffordd wych o ennyn diddordeb cwsmeriaid o'r gymuned leol.

Mewn ardaloedd gorlawn, gall teithio ar feiciau e-cargo yn aml fod yn ffordd gynt o symud llwythi.

Maent yn fwy hyblyg, cyfleus a chyfeillgar i'r amgylchedd na faniau.

Mae e-feiciau cargo yn ddewis arall gwych i faniau ar gyfer symud llwythi mewn trefi a dinasoedd.

 

Ysbrydoli busnesau i weithredu

Drwy gyfrwng y prosiect E-Symud, byddwn yn cefnogi busnesau i dreialu eu defnydd o e-feiciau cargo.

Hoffem weld busnesau yn manteisio ar y cyfle hwn i leihau allyriadau carbon a llygredd aer lleol.

Byddwn yn eu helpu i feithrin y sgiliau i ddefnyddio e-feiciau cargo a dysgu am fanteision ac effeithiau defnyddio beiciau amrywiol ar y gwasanaethau maen nhw’n eu darparu.

 

Diddordeb mewn benthyg e-feic?

Rydym yn gwahodd pobl sy'n byw yn neu'n agos at ardaloedd y Rhyl, y BariAbertawe neu'r Drenewydd i fenthyg e-feic.

Mae busnesau a mudiadau yn Abertawe ac Aberystwyth yn gymwys ar gyfer benthyg e-feiciau cargo.

Y mae angen i chi gwblhau arolwg cyn ac ar ôl y benthyciad.

Hefyd, hwyrach y gofynnir i chi gael cyfweliad ymchwil 30–45 munud.

Bydd hyn yn ein helpu i ddeall profiad pobl o ddefnyddio e-feic.

Bydd yr arolwg yn edrych ar yr heriau o ddefnyddio un, a sut gall pobl, sefydliadau a lleoedd elwa o e-feiciau.

Bydd canlyniad y prosiect hwn yn ein helpu i ddatblygu argymhellion at arddel mentrau e-feiciau yn y dyfodol.

 

Gwiriwch a ydych yn gymwys i gael benthyciad

I gael bod yn gymwys, rhaid ichi fod dros 18 mlwydd oed ac yn gallu beicio'n ddiogel, yn breswylydd yn ardal y Rhyl, Abertawe, y Drenewydd, neu'r Bari, ac un ai:

  • yn byw mewn ardal a restrir ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (mewn lleoliad prosiect) fel un o’r 10-50% o wardiau mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Gallwch wirio eich cod post ar eu gwefan;
  • yn byw mewn lle gwledig ger lleoliad E-Symud y gellir ei gyrraedd gydag e-feic gyda’r bwriad o gyfnewid teithiau car, neu;
  • yn byw mewn lleoliad bryniog ger lleoliad E-Symud y gellir ei gyrraedd gydag e-feic gyda’r bwriad o gyfnewid teithiau car.

Gwahoddir busnesau a sefydliadau sy'n gweithredu yn Abertawe neu Aberystwyth i ymgeisio am e-feic cargo drwy gysylltu â'r swyddog perthnasol.

Os ydych o'r farn na allwch chi feicio, neu os nad ydych wedi beicio ers sawl blwyddyn, yna rydym yn eich annog i hyfforddi cyn dechrau'r benthyciad drwy ddarparwr lleol wedi’i achredu. 

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn benthyg e-feic, neu am wybod mwy, cysylltwch â’r swyddog perthnasol isod os gwelwch yn dda.

Nodwch fod rhai o'r swyddogion prosiect E-Symud yn gweithio'n rhan amser, ond os gadewch neges neu e-bost, byddwn yn cysylltu â chi.

 

Aberystwyth

Jack Neighbour: Jack.Neighbour@sustrans.org.uk 07876234112 (yn gweithio yn rhan-amser)

 

Y Drenewydd

Jack Neighbour: Jack.Neighbour@sustrans.org.uk 07876234112 (yn gweithio yn rhan-amser)

 

Abertawe (e-feiciau e-cargo ac e-feiciau)

Paul Thomas: Paul.Thomas2@sustrans.org.uk

 

Y Barri (e-feiciau yn unig)

Hamish Belding: EMove.Barry@sustrans.org.uk

 

Y Rhyl (e-feiciau yn unig)

Jonny Eldridge: Jonny.Eldridge@sustrans.org.uk 07922 875131

 

Y broses ymgeisio

Bydd ein swyddogion prosiect yn darparu ffurflen gais i chi a byddant yn gwirio a ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun.

Byddwch yn derbyn gwybodaeth am y cynllun a pha e-feiciau sydd ar gael gennym.

Byddwch hefyd yn derbyn arolwg a chytundeb benthyg i'w gwblhau.

Byddwn yn trefnu dyddiad gyda chi i gasglu e-feic a derbyn gwybodaeth am sut i'w ddefnyddio a chynefino â'r beic.

Yn ddibynnol ar y galw am e-feiciau, mae'n bosibl y rhoddir eich enw ar restr aros nes daw beic ar gael.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn benthyg e-feic neu e-feic cargo cysylltwch ag aelod o'n tîm nawr.

 

Dysgwch pam ddylwn i roi cynnig ar e-feic.

 

Darllenwch ein adroddiad ar flwyddyn cyntaf y prosiect E-Symud.

Share this page