Published: 18th NOVEMBER 2020

Schools Officer North West Wales/Swyddog Ysgolion Gogledd Orllewin Cymru

Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute. Join us on our journey as we seek to fill the following key vacancy:

  • Contract: Fixed term contract to 31 March 2023
  • Location: based in Bangor Area
  • 30 hours per week
  • £24,691 pro rata per annum
  • Closing date: 9.00am on Thursday 10 December 2020
  • Reference: SUS3049

About the role

This exciting role involves promoting cycling and walking as forms of active and sustainable travel to school age children, parents and staff at selected primary and secondary schools across northwest Wales. 

The project aims to reduce the number of pupils being driven to school.  This will also include supporting ‘school champions’ in schools, harnessing local authority resources available for cycling and active travel and to making links between schools and the wider community.

About you

With experience of working in a schools setting with children and young people, of delivering training to teachers and of partnership working within a range of capabilities, you will have the ability to build strong working relationships. 

Your enthusiasm will be motivational to others and your excellent written and verbal communication will complement your strong organisational skills.  IT literacy is essential as is an understanding of school settings and the health benefits of active travel.  You will also be committed to active travel and the promotion of sustainable transport.  DBS Enhanced Disclosure clearance is mandatory for this role.  Welsh language conversation skills are essential for this role.

Interviews

Interviews will take place via MS Teams on Friday 18 December 2020. 

We may close the advert early if sufficient applications have been received so please make sure you submit your application as soon as possible.

   

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented.

Currently, this includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

Read our Equality, Diversity and Inclusion Policy.

 

Ynglŷn â’r rôl

Mae’r rôl gyffrous hon yn cynnwys hyrwyddo beicio a cherdded fel dulliau llesol a chynaliadwy o deithio ymysg plant oedran ysgol, rhieni a staff mewn ysgolion cynradd ac uwchradd dethol ar draws gogledd orllewin Cymru.

Nod y prosiect yw lleihau’r nifer o ddisgyblion sy’n cael eu gyrru i’r ysgol mewn cerbyd. Bydd hyn hefyd yn cynnwys cefnogi ‘hyrwyddwyr ysgol’ yn yr ysgolion, i harneisio’r adnoddau sydd ar gael gan yr awdurdodau lleol ar gyfer beicio a theithio llesol, a gwneud cysylltiadau rhwng ysgolion a’r gymuned ehangach.

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd ysgol gyda phlant a phobl ifanc, ac o ddarparu hyfforddiant i athrawon a gweithio mewn partneriaeth mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, a bydd y gallu gennych i feithrin perthynas waith gadarn. Bydd eich brwdfrydedd yn ysgogi eraill a bydd eich sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn cyfannu eich sgiliau trefnu cadarn.

Mae hyfedredd gyda TG yn hanfodol, ynghyd â dealltwriaeth o amgylcheddau ysgolion a’r buddion iechyd a gynhigir gan deithio llesol. Byddwch hefyd yn ymroddedig i deithio llesol a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy. Mae datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae sgiliau sgwrsio yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau dros MS Teams ddydd Gwener 18 Rhagfyr 2020.

Os bydd Sustrans yn derbyn nifer llethol o geisiadau am y swydd wag hon, gellir penderfynu ei chau'n gynt na'r dyddiad cau a hysbysebwyd, felly sicrhewch fod eich cais yn cael ei gyflwyno cyn gynted â phosibl.

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig rhannau lle mae gennym dangynrychiolaeth.

Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl sy’n ystyried eu hunain yn anabl a phobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

Download role description

Apply

For more information contact:

Share this page