Taff Trail: Cardiff to Brecon

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South East Wales
 • Distance: 55 miles
 • Time needed: 1 long day
 • Classification: Medium
 • Traffic: Some major and minor roads
 • Surface: Mixed
 • Start: Cardiff Waterfront
 • Finish: Brecon
 • Access: Train stations at Merthyr Tydfil, Cardiff and several stations in between.

Route Description

Just a short ride away you're transported from cosmopolitan Cardiff to rural heaven. Firstly, cycle eight gentle miles of the Taff corridor to a land of crashing weirs rich with wildlife, impressive mountain backdrops and a fairy tale castle called Castell Coch (Red Castle).

On the trail there is plenty of opportunity to stop and picnic before arriving at the industrial heritage town of Pontypridd, the birth home of singing legend Tom Jones, where you will find a museum, distinctive old bridge and Ynysangharad Memorial Park.

From here the route branches out to other pathways such as the Celtic Trail -with plenty of attractions including the Rhondda Heritage Park at Trehafod where you step back to another time and experience life underground at the Lewis Merthyr Colliery with the help of a former miner guide. 

Back on track, head for Merthyr Tydfil, a town built on iron and coal, and home to the magnificent Cyfarthfa Castle. Stop off to visit the Castle's museum and art gallery before making your way to Brecon through dramatic mountain landscapes, past crashing waterfalls and crystal clear reservoirs before arriving in Brecon - home to a Cathedral and dotted with watering holes and quaint shops. Climb steadily up the Torpantau Pass and discover the old Merthyr Railway before ending up in the idyllic countryside in the heart of the Brecon Beacons National Park.

Things to see and do

Natural attractions:

 • Blue Pool Pontsarn
 • Brecon Beacons National Park
 • Talybont Reservoir
 • Pontsicill Reservoir

Visitor attractions:

Related maps

Free Maps and Leaflets

Taith Taf: Caerdydd - Aberhonddu

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: De Ddwyrain Cymru
 • Pellter: 55 milltir
 • Amser sydd ei angen: 1 diwrnod hir
 • Traffig: Rhai priffyrdd ac isffyrdd
 • Wyneb: Cymysg
 • Llwybr RhBC: Llwybr Cenedlaethol 8
 • Cychwyn: Glan y Dwr Caerdydd
 • Gorffen: Aberhonddu
 • Mynediad: Gorsafoedd trên ym Merthyr Tudful a Chaerdydd a sawl gorsaf rhyngddynt.

Disgrifiad y Llwybr

Mae’r daith anhygoel hon yn dechrau ym mhrifddinas ffyniannus Cymru gyda phrif atyniadau megis Castell Caerdydd, Stadiwm y Mileniwm a Bae Caerdydd.

Mewn taith fer ar eich beic cewch eich cludo o Gaerdydd cosmopolitanaidd i nefoedd cefn gwlad. Yn gyntaf byddwch yn beicio wyth milltir hamddenol coridor Afon Taf i dir o goredau byrlymus llawn bywyd gwyllt, cefnlenni mynyddig trawiadol a chastell tylwyth teg (Castell Coch).

Ar y llwybr mae digonedd o gyfle i aros am bicnic cyn cyrraedd tref treftadaeth ddiwydiannol Pontypridd, tref enedigol y canwr byd enwog Tom Jones, lle ceir amgueddfa, yr hen bont bridd a Pharc Coffa Ynysangharad.

Oddi yma mae’r llwybr yn canghennu i lwybrau eraill megis y Lôn Geltaidd - gyda digon o atyniadau yn cynnwys Parc Treftadaeth y Rhondda yn Nhrehafod lle byddwch yn camu yn ôl mewn amser ac yn cael profiad o fywyd dan ddaear ym Mhwll Lewis Merthyr gyda chymorth tywysydd a arferai fod yn löwr.

Yn ôl ar y llwybr, ewch i gyfeiriad Merthyr Tudful, tref a godwyd ar haearn a glo, a chartref ysblennydd Castell Cyfarthfa. Arhoswch yma i ymweld ag amgueddfa ac oriel luniau’r Castell cyn mynd ymlaen i Aberhonddu drwy dirweddau mynyddig godidog, heibio i raeadrau ewynnog a chronfeydd dŵr crisial cyn cyrraedd tref Aberhonddu - gyda’i Chadeirlan a digonedd o dafarndai a siopau llawn cymeriad. Dringwch yn raddol i fyny Bwlch Torpantau a darganfod hen Reilffordd Merthyr cyn cyrraedd cefn gwlad hudolus yng Nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Atyniadau naturiol:

 • Pwll Glas, Pontsarn
 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Cronfa Ddŵr Talybont
 • Cronfa Ddŵr Pontsticill

Atyniadau i ymwelwyr:

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Mae’r llwybr hwn yn cynnwys Lôn Las Wyrddach Sustrans

Mae lôn las yn goridor o dir heb ei ddatblygu, a gedwir ar gyfer defnydd hamdden a chadwraeth amgylcheddol

Darllenwch ragor am ein Lonydd Glas Gwyrddach
Dewch yn Hyrwyddwr Bywyd Gwyllt

Latitude: 
51.543947949371024
Longitude: 
-3.0330352550780626
Zoom level: 
11
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map covers the South East of Wales. 

This remarkable journey starts in Wales' thriving capital with major attractions such as Cardiff Castle, The Millennium Stadium and Cardiff Bay to take in.
 

Length: 
55 miles

Route region: