Lon Las Cefni: Anglesey

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: North West Wales
 • Distance: 11 miles
 • Classification: Easy/Medium
 • Traffic: Mostly traffic free
 • Surface: Mixed
 • Start: Maltraeth
 • Finish: Cefni Reservoir

Route Description

Starting at the wonderfully located village of Malltraeth, in the south west corner of the island, the route heads along Malltraeth Marsh to Pont Marquis where the traffic free path starts. This section of the route is almost 3 miles long in a dead straight line, so beware when the wind is against you!

After crossing over the A5 and under the A55 trunk road, the route crosses the disused Amlwch Branch railway line before heading into Llangefni alongside the River Cefni. There are plenty of places to eat and fill up on supplies in this old market town before continuing the ride northwards.

The route leads you into the local nature reserve known as The Dingle which has additional boardwalks and sculptures to enhance the journey. Passing under the Amlwch Branch line you then ride above the River Cefni on an impressive boardwalk before you reach the shores of Llyn Cefni, a reservoir and local nature reserve. At the dam of the reservoir you can cycle eastwards to link up to National Route 5 or head west to finish at the village of Bodffordd.

From Malltraeth it is possible to travel in the opposite direction across Malltraeth Cob to Newborough Forest. Lon Las Cefni runs through the forest, famous for its red squirrel population, to the village of Newborough, or you can park up your bike and head to the beach at Newborough Sands.

For more information take a look at the Lon Las Cymru North cycling map or The Isle of Anglesey Rural Cycling leaflet.

Things to see and do

Natural attractions

 • Irish Sea
 • Snowdonia as a backdrop
 • Local nature reserves

Visitor attractions

Related map

Free maps and leaflets

 

Lôn Las Cefni: Ynys Môn

Llwybr gwych sy'n mynd â chi drwy rai o olygfeydd mwyaf prydferth Ynys Môn.

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Gogledd-orllewin
 • Pellter: 11 milltir
 • Traffig: Di-draffig yn bennaf
 • Wyneb: Cymysg
 • Cychwyn: Malltraeth
 • Gorffen: Cronfa Ddŵr Cenfi

Disgrifiad y Llwybr

Gan ddechrau ym mhentref Malltraeth a’i leoliad hyfryd yng nghornel de orllewinol yr ynys, mae’r llwybr yn mynd ar hyd Cors Malltraeth i Bont y Marcwis lle mae’r llwybr di-draffig yn dechrau. Mae’r adran hon o’r llwybr bron yn dair milltir o hyd mewn llinell hollol syth, felly gwae chi pan fydd y gwynt yn eich erbyn!

Ar ôl croesi dros yr A5 ac o dan gefnffordd yr A55, mae’r daith yn croesi lein rheilffordd segur Cangen Amlwch cyn mynd ymlaen i Langefni ar hyd glan Afon Cefni. Ceir digon o fannau i fwyta a chael cyflenwadau yn yr hen dref farchnad hon cyn parhau ar y daith i gyfeiriad y gogledd. 

Mae’r daith yn eich arwain i warchodfa natur leol Nant y Pandy sydd â llwybrau estyllod ychwanegol a cherfluniau i gyfoethogi’r daith. Wedi mynd dan lein Cangen Amlwch byddwch wedyn yn beicio uwchben Afon Cefni ar lwybr estyllod trawiadol cyn cyrraedd glan Llyn Cefni, cronfa ddŵr a gwarchodfa natur leol. Wrth argae’r gronfa gallwch fynd i gyfeiriad y dwyrain i gysylltu â Llwybr Cenedlaethol 5 neu fynd am y gorllewin i orffen y daith ym mhentref Bodffordd.

O bentref Malltraeth mae’n bosibl teithio i’r cyfeiriad arall ar draws Cob Malltraeth i Goedwig Niwbwrch. Mae Lôn Las Cefni yn rhedeg drwy’r goedwig, sy’n enwog am ei phoblogaeth o wiwerod coch, i bentref Niwbwrch, neu gallwch barcio eich beic a mynd i draeth Niwbwrch.

Am ragor o wybodaeth gweler map beicio Lôn Las Cymru - Gogledd neu daflen Teithiau Beicio Gwledig yn Ynys Môn.

Atyniadau naturiol:

 • Môr Iwerddon
 • Eryri yn gefnlen
 • Gwarchodfeydd natur lleol

Atyniadau i ymwelwyr:

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
53.223160859671026
Longitude: 
-4.311017930664098
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map of the northern section of this route between Holyhead and Llanidloes.

A wonderful route that takes you through some of Anglesey's most picturesque scenery.

Length: 
11 miles