Volunteer rangers, Caerphilly Area / Ceidwad Gwirfoddol Ardal Caerffili

Location:

Reference: 
190115

Sustrans are looking for a number of new and enthusiastic rangers to cover the Caerphilly area.

Become a volunteer ranger and help to look after a section of the National Cycle Network near your home, and so encourage more people to walk and cycle.

You will become the eyes and ears for Sustrans and our many partners. We’ll rely on you to deal with minor problems yourself and report major problems so they get dealt with rapidly.

The Caerphilly volunteer group require rangers to look after sections of route on the Network between;

 • Gelligroes to Quakers Yard on National Cycle Network Route 47
 • Pochin to Parc Bryn Bach on National Cycle Network Route 467
 • Pengam to New Tredegar on National Cycle Network Route 468
 • New Tredegar to Bute Town on National Cycle Network Route 468
 • Bargoed to Fochriw on National Cycle Network Route 469
 • Trelewis to Parc Taf Bargoed on National Cycle Network Route 467

You will also be supporting the group’s activities in the local area.
You will receive support and direction from the Welsh volunteer team, local Area manager and local volunteer group coordinator.

Summary of tasks

As a ranger you will be expected to carry out agreed tasks from your local volunteer group plan. Some tasks can be organised by the whole group. Your tasks include:

 • check for missing or broken signs and replace them, following the signing guidance
 • carry out general tidy ups and clear back encroaching vegetation
 • report any major issues to your Volunteer Co-ordinator
 • attend group workdays and signing rides
 • look after any artwork or mileposts on your route

Skills required

We are looking to find new volunteers who:

 • are self-motivated to carry out tasks independently once directed
 • work well within a team
 • live close to or travel regularly along your allocated section of route.

Time commitment

We'd like to to check your section of route once a month and report this to your group Coordinator. Communication is essential to your role, so you should take the time to attend group meetings and activities to keep up-to-date with local developments and your group plan. 

Training and support provided

You will:

 • be expected to attend your annual regional or national volunteer day which will include valuable Sustrans updates, networking opportunities with others and provide core skill training
 • receive central communications to support you in your role and can join the online community to find support in other volunteers.

Safeguarding Children, Young People and Vulnerable Adults

Our safeguarding statement sets out Sustrans’ organisational commitment to safeguarding best practice. Click here to view a copy.

There are opportunities to get involved across Wales so for more information contact your local volunteer co-ordinator on [email protected] or 02920 650602.

To apply please complete and return the volunteer application form or Ffurflen gais i Wirfoddolwyr.

Please download a pdf version if you would like to print and post your application back to us.

 

Ceidwad gwirfoddol – Ardal Caerffili  

Mae Sustrans yn chwilio am nifer o bobl newydd a brwdfrydig i wneud gwaith Ceidwad yn ardal Caerffili.

Dewch yn geidwad gwirfoddol a helpu i ofalu am ran o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ger eich cartref chi a thrwy hynny annog mwy o bobl i gerdded a beicio.

Chi fydd llygaid a chlustiau ar gyfer Sustrans a’r nifer fawr o bartneriaid sydd gennym ni. Fe fyddwn ni yn dibynnu arnoch chi i ddelio efo mân broblemau eich hunan, a gadael i bobl eraill wybod am y problemau mawr, er mwyn delio efo nhw yn fuan.

Mae grŵp gwirfoddolwyr Caerffili angen ceidwaid i ofalu am rannau o’r llwybr rhwng: 

 • Gelligroes i Fynwent y Crynwyr ar Lwybr 47 o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
 • Pochin i Barc Bryn Bach ar Lwybr 467 o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
 • Pengam i Dredegar Newydd ar Lwybr 468 o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
 • Tredegar Newydd i Drenewydd ar Lwybr 468 o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
 • Bargoed i Fochriw ar Lwybr 469 o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
 • Trelewis i Barc Taf Bargoed ar Lwybr 467 o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Fe fyddwch chi hefyd yn cefnogi gweithgareddau’r grŵp yn yr ardal leol.

Fe fyddwch chi yn derbyn cymorth a chyngor o dîm gwirfoddolwr Cymru, y rheolwr ardal leol a’r cydlynydd grŵp gwirfoddolwyr lleol.

Crynodeb o’r tasgau

Fel ceidwad fe fydd disgwyl i chi wneud tasgau fydd wedi cael eu cytuno o’ch cynllun grŵp gwirfoddolwyr lleol. Bydd modd trefnu rhai tasgau ar gyfer y grŵp cyfan. Fe fydd eich tasgau chi’n cynnwys:

 • chwilio am le mae arwyddion wedi torri neu fynd ar goll, a gosod rhai newydd, gan ddilyn y cyfarwyddyd arwyddion
 • gwaith tacluso cyffredinol a chlirio llystyfiant sy’n estyn allan i’r llwybr
 • adrodd wrth eich Cydlynydd Gwirfoddolwyr am unrhyw faterion mawr
 • mynd i ddyddiau gwaith y grŵp a theithiau ar gyfer gosod arwyddion
 • gofalu am unrhyw waith celf neu gerrig milltir ar eich llwybr chi.

Y sgiliau sydd eu hangen

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr newydd sy’n:

 • gallu cymell eu hunain i gwblhau tasgau yn annibynnol, ar ôl cael cyfarwyddyd
 • gweithio’n dda mewn tîm
 • byw yn agos at eich rhan chi o’r llwybr neu’n teithio’n rheolaidd arni.

Faint o amser fydd angen ei roi

Fe fydd angen i chi gael golwg ar eich rhan chi o’r llwybr o leiaf unwaith y mis ac adrodd am hynny wrth grŵp gwirfoddolwyr. Mae cyfathrebu’n hanfodol ar gyfer y rôl, felly bydd angen i chi gymryd yr amser i fynd i gyfarfodydd a gweithgareddau grŵp a bod yn gwybod am ddatblygiadau lleol a’ch cynllun grŵp.

Dyma beth fydd yn digwydd:

 • bydd disgwyl i chi fynd i’ch diwrnod gwirfoddolwyr rhanbarthol neu genedlaethol, lle cewch y wybodaeth ddiweddaraf ddefnyddiol oddi wrth Sustrans, cyfleoedd i rwydweithio efo pobl eraill, a hyfforddiant sgiliau craidd
 • fe fyddwch yn cael gwybodaeth o swyddfa ganolog i’ch cefnogi chi yn eich rôl, a gallwch ymuno efo cymuned ar lein i gael cefnogaeth oddi wrth wirfoddolwyr eraill

Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion Bregus

Mae ein Datganiad Diogelu’n disgrifio ymrwymiad sefydliad Sustrans i ddilyn yr arfer gorau ar gyfer diogelu. Cliciwch yma i gael gweld copi.

Mae cyfleoedd i gymryd rhan ym mhob ardal o Gymru, felly i gael mwy o wybodaeth cysylltwch efo’ch cydlynydd gwirfoddolwyr lleol, ar  [email protected] neu 02920 650 602. 

I geisio am y swydd hon, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais gwirfoddolwyr a’r ffuflen cyfleoedd cyfartal.