Schools walking and cycling volunteers, North Wales

Location:

Reference: 
230714

We are looking for volunteers to support Sustrans’ Bike It programme in delivering activities to young people and families to make sure that more people can choose to make healthier, cleaner and cheaper journeys. 

Sustrans has delivered Bike It projects in schools in Wales since 2009. The project works with school staff, pupils and parents to encourage and enable more pupils to cycle, walk and scoot to school.

This is an opportunity to work with the local Bike It officer to deliver practical and fun walking, cycling and scooting activities predominantly in primary schools. You will be expected to travel to schools by active or sustainable transport. 

So, could you help us run cycle skills activities, Dr Bikes, bike rides, smoothie bike sessions and more? 

We are looking for people who are able to commit to supporting schools officers on an on-going basis. The schools activities are a lot of fun and can be really rewarding; what could be better than helping children to ride their bike without stabilisers for the first time? 

If this role sounds exciting to you, please get in touch! 

Summary of tasks

 • Assisting Bike It Officers in your local area running activities such as Dr Bikes, bike rides, scooting or cycling skills sessions, events, assemblies, bling your bikes, hands up surveys and many more! 
 • Some administrative support with competitions and surveys.

Skills required

 • Passionate about cycling and walking for everyday journeys
 • Enjoy working with children
 • Bike maintenance knowledge (not essential)
 • Excellent communicator
 • Enthusiastic about active travel
 • Flexible 
 • Good motivator, acting as a source of support and encouragement for young people. 

Time Commitment

Your level of involvement is flexible and can be agreed with the Bike It officer, but is generally limited to week days and school term times. The projects work programme varies from week to week so it may be difficult to define a regular weekly commitment. 

Training and support offered

 • Shadowing opportunities to learn various games, cycle exercises and playground skills
 • Hands on experience working with primary school children
 • Dr Bike and ride leader training will be  possible.

Other Support

 • DBS check will be required
 • Support from volunteer co-ordinator and your local Bike It Officer
 • Induction to introduce you to Sustrans and your volunteer role.
 • Training opportunities available throughout the year focused around cycling and sustainable travel
 • Joining your local volunteer group (optional)
 • Monthly newsletter to keep you informed
 • Online volunteer platform
 • Personal development
 • Agreed expenses.

Safeguarding Children, Young People and Vulnerable Adults

Our Safeguarding Statement sets out Sustrans’ organisational commitment to safeguarding best practice. Click here to view a copy.
 
For more information contact your local volunteer co-ordinator on [email protected] or 02920 650 602.

To apply please complete and return the volunteer application form or Ffurflen gais i Wirfoddolwyr.

Please download a pdf version if you would like to print and post your application back to us.

 

 

Rydym ni’n chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi’r rhaglen Bike It sydd gan Sustrans. Mae hynny ar gyfer darparu gweithgareddau i bobl ifanc a theuluoedd a gwneud yn sicr fod mwy o bobl yn gallu dewis dulliau teithio sy’n iachach, glanach a rhatach.

Mae Sustrans wedi darparu prosiectau Bike It i ysgolion yng Nghymru ers 2009. Dyma brosiect sy’n gweithio efo staff yr ysgol, y disgyblion a’r rhieni i annog a galluogi mwy o ddisgyblion i feicio, cerdded a mynd ar y sgwter i’r ysgol. Dyma gyfle i weithio gyda’r swyddog Bike It lleol i ddarparu gweithgareddau cerdded, beicio a sgwter sy’n ymarferol ac yn hwyl, yn bennaf mewn ysgolion cynradd. Bydd disgwyl i chi deithio i ysgolion mewn ffordd lesol neu ar gludiant cynaliadwy.  

Felly a fyddech chi’n gallu ein helpu ni i redeg gweithgareddau sgiliau beic, Dr Bikes, teithiau beic, sesiynau beic smwddi a mwy?

Rydym ni’n chwilio am bobl sy’n gallu ymrwymo i barhau i gefnogi swyddogion ysgolion. 

Mae’r gweithgareddau ysgol yn llawer o hwyl ac maen nhw’n gallu dod â boddhad mawr; beth allai fod yn well na helpu plant i reidio eu beic heb y sadwyr am y tro cyntaf?

Os ydych chi’n meddwl bod hyn yn waith cyffrous, cysylltwch efo ni os gwelwch yn dda!

Crynodeb o’r tasgau

 • Cynorthwyo Swyddogion Bike It yn eich ardal leol chi i redeg gweithgareddau fel Dr Bikes, teithiau beic, sesiynau sgiliau sgwter neu sgiliau beic, digwyddiadau, cyfarfodydd ysgol, bling i’r beic, arolygon dwylo i fyny, a llawer mwy! 
 • Rywfaint o gefnogaeth weinyddol gyda chystadlaethau ac arolygon.

Y sgiliau y byddwch eu hangen

 • Brwdfrydedd mawr ar gyfer beicio a cherdded ar deithiau arferol bob dydd 
 • Mwynhau gweithio gyda phlant
 • Gwybodaeth am sut i gynnal beic (ddim yn hanfodol)
 • Ardderchog am gyfathrebu
 • Brwdfrydig am deithio llesol 
 • Hyblygrwydd
 • Yn dda am gymell pobl, cefnogi ac annog pobl ifanc. 

Faint o amser fydd ei angen

Mae faint fyddwch yn ei gyfrannu yn gallu bod yn hyblyg, gan gytuno ar hynny efo’r swyddog Bike It, ond fel arfer bydd ar ddyddiau o’r wythnos ac yn ystod tymor ysgol. Mae rhaglen waith y prosiect yn amrywio o wythnos i wythnos, felly fe allai fod yn anodd diffinio faint o amser y bydd angen ei gyfrannu yn rheolaidd bob wythnos. 

Hyfforddiant a chefnogaeth ar gael

 • Cyfleoedd i gysgodi a dysgu gwahanol gemau, ymarferion beic a sgiliau buarth ysgol
 • Profiad uniongyrchol yn gweithio gyda phlant ysgol oed cynradd
 • Bydd hyfforddiant Dr Bike ac ar gyfer arwain teithiau beic yn bosibl.

Cefnogaeth Arall

 • Bydd angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 
 • Cefnogaeth oddi wrth y cyd-drefnydd gwirfoddolwyr a’ch Swyddog Bike It lleol
 • Anwthyiad a chyflwyniad i Sustrans a’ch rôl fel gwirfoddolwr
 • Cyfleoedd hyfforddi ar gael gydol y flwyddyn, yn canolbwyntio ar feicio a theithio cynaliadwy
 • Ymuno gyda’ch grŵp gwirfoddolwyr lleol (dewisol)
 • Taflen newyddion bob mis i adael i chi wybod beth sy’n digwydd
 • Llwyfan ar lein i wirfoddolwyr
 • Datblygiad personol
 • Costau fydd wedi cael eu cytuno.

Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion Bregus

Mae ein Datganiad Diogelu’n disgrifio ymrwymiad sefydliad Sustrans i ddilyn yr arfer gorau ar gyfer diogelu. Cliciwch yma i gael gweld copi.

Mae cyfleoedd i gymryd rhan ym mhob ardal o Gymru, felly i gael mwy o wybodaeth cysylltwch efo’ch cydlynydd gwirfoddolwyr lleol, ar [email protected] neu 02920 650 602. 

I geisio am y swydd hon, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais gwirfoddolwyr a’r ffuflen cyfleoedd cyfartal.