Schools volunteers, Bridgend

Location:

Reference: 
020215

The Bike It project has been running for four years in Bridgend, now working with 23 primary schools.

You will be joining our team in Bridgend to support Sustrans officers delivering activities to children & young people within the educational setting,  encouraging active travel - walking, scooting and cycling, through a range of fun events and activities. 
 

Summary of tasks

You will agree a task plan with your Sustrans Schools officer and support them to deliver a range of assemblies and events designed to encourage pupils to come to school more actively.

Following training, you can help us to:

 • deliver bike and scooter skills sessions
 • deliver basic bike maintenance skills sessions
 • assist or deliver classroom sessions such as safe routes to schools
 • help on information stalls at fetes, parents meetings etc.

Skills required

 • Passionate about travelling by foot or by bike for everyday journeys
 • Excellent communicator
 • Good motivator, acting as a source of support and encouragement for young people.

Time commitment

This is negotiable and dependent on your skills and availability, with opportunities varying according to the school calendar. There is however the potential to build up a significant level of volunteering that could help gain valuable experience.

Training and support offered

 • A DBS check will be required for this role, we will arrange this for you.
 • You will be expected to attend your annual regional or national volunteer day which will include valuable Sustrans updates, networking opportunities with others and provide core skill training.
 • Receive central communications to support you in your role and can join the online community to find support in other volunteers.
 • Other training needs will be looked at on an individual basis.

Safeguarding Children, Young People and Vulnerable Adults

Our safeguarding statement sets out Sustrans’ organisational commitment to safeguarding best practice. Click here to view a copy.

There are opportunities to get involved across Wales so for more information contact your local volunteer co-ordinator on [email protected] or 02920 650602

To apply please complete and return the volunteer application form or Ffurflen gais i Wirfoddolwyr.

Please download a pdf version if you would like to print and post your application back to us.

 

 

Mae prosiect Bike It wedi bod ar waith ym Mhen-y-bont ers pedair blynedd, a bellach mae’n gweithio gyda 23 o ysgolion cynradd.

Byddwch yn ymuno â’n tîm ym Mhen-y-bont i gefnogi swyddogion Sustrans sy’n darparu gweithgareddau i blant a phobl ifanc o fewn y lleoliad addysg, gan annog teithio llesol – cerdded, sgwtio a beicio, trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau difyr.
 

Crynodeb o’r tasgau

Byddwch yn cytuno ar gynllun tasgau gyda’ch swyddog Ysgolion Sustrans ac yn eu cefnogi i gyflwyno amrywiaeth o wasanaethau boreol a digwyddiadau a luniwyd i annog disgyblion i ddefnyddio dull mwy egnïol o ddod i’r ysgol.

Ar ôl cael eich hyfforddi, gallwch ein helpu i wneud y canlynol:

 • cyflwyno sesiynau sgiliau beic a sgwter
 • cyflwyno sesiynau sgiliau cynnal a chadw sylfaenol ar gyfer beiciau
 • cynorthwyo neu gyflwyno sesiynau yn y dosbarth, megis llwybrau diogel i’r ysgol
 • helpu ar stondinau gwybodaeth mewn ffeiriau, cyfarfodydd rhieni ac ati.

Sgiliau sy’n ofynnol

 • Credu’n angerddol mewn cerdded neu feicio wrth wneud teithiau pob dydd
 • Cyfathrebydd rhagorol
 • Ysgogydd da, sy’n gweithredu fel ffynhonnell cefnogaeth ac anogaeth i bobl ifanc.

Ymrwymiad amser

Mae hyn i’w drafod ac yn dibynnu ar eich sgiliau a’ch argaeledd, gyda’r cyfleoedd yn amrywio yn ôl y calendr ysgol. Serch hynny, mae cyfle i ddatblygu lefel sylweddol o wirfoddoli a allai helpu i sicrhau profiad gwerthfawr.

Yr hyfforddiant a’r gefnogaeth a gynigir

 • Bydd gwiriad y GDG yn ofynnol ar gyfer y rôl hon, a byddwn ni’n trefnu hynny i chi.
 • Bydd disgwyl i chi fynychu eich diwrnod blynyddol rhanbarthol neu genedlaethol i wirfoddolwyr, a fydd yn cynnwys diweddariadau Sustrans gwerthfawr, cyfleoedd i rwydweithio ag eraill, ac yn darparu hyfforddiant sgiliau craidd.
 • Byddwch yn derbyn deunydd cyfathrebu canolog i’ch cefnogi yn eich rôl, a byddwch yn gallu ymuno â’r gymuned ar-lein i gael cefnogaeth gan wirfoddolwyr eraill.
 • Byddwn yn edrych ar anghenion hyfforddi eraill fesul unigolyn.

Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion Bregus

Mae ein Datganiad Diogelu’n disgrifio ymrwymiad sefydliad Sustrans i ddilyn yr arfer gorau ar gyfer diogelu. Cliciwch yma i gael gweld copi.

Mae cyfleoedd i gymryd rhan ym mhob ardal o Gymru, felly i gael mwy o wybodaeth cysylltwch efo’ch cydlynydd gwirfoddolwyr lleol, ar  [email protected] neu 02920 650 602. 

 

I geisio am y swydd hon, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais gwirfoddolwyr a’r ffuflen cyfleoedd cyfartal.