Group co-ordinator/ Cydlynydd Grŵp – Machynlleth

Location:

Reference: 
120914

Become a group co-ordinator and help to co-ordinate your local Sustrans volunteer group.

You will work closely with our volunteer rangers, staff and partners to help maintain and promote the National Cycle Network (Route 8 – Lon Las Cymru, Route 82 and regional route 80) and put them at the heart of the local community.

You will also work with our volunteers and staff to help promote Sustrans' other projects which encourage and support people to travel in ways which benefit their health and the environment.Communication is a big part of this role, as well as making volunteering fun for all locally.
You'll need to help your group use their skills and interests so they can really get involved. The local group needs developing and the current volunteers re engaged.
 
Safeguarding Children, Young People and Vulnerable Adults
Our Safeguarding Statement sets out Sustrans’ organisational commitment to safeguarding best practice. Click here to view a copy.
 
For more information contact your local volunteer co-ordinator, Tim John on [email protected] or 02920 650 602.

To apply please complete and return the volunteer application form or Ffurflen gais i Wirfoddolwyr.

 

Please download a pdf version if you would like to print and post your application back to us.

 

Dewch yn gydlynydd grŵp a helpu i gydlynu grŵp gwirfoddolwyr lleol Sustrans yn eich ardal.

Byddwch yn cydweithio’n agos â’n ceidwaid gwirfoddol, staff a’n partneriaid i helpu i gynnal a chadw a hyrwyddo’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (Llwybr Cenedlaethol  8 – Lon Las Cymru, Llwybr 82 a Llwyr Cenedlaethol 80) gan eu rhoi yng nghalon y gymuned leol.
 
Byddwch hefyd yn gweithio â’n gwirfoddolwyr a’n staff i helpu i hyrwyddo prosiectau eraill Sustrans sy’n annog ac yn cefnogi pobl i deithio mewn ffyrdd sy’n llesol i’w hiechyd a’r amgylchedd. Mae cyfathrebu’n rhan fawr o’r rôl hon, yn ogystal â sicrhau bod gwirfoddoli’n hwyl i bawb yn lleol. Bydd yn rhaid i chi helpu’ch grŵp i ddefnyddio eu sgiliau a’u diddordebau fel y gallant fynd ati i gymryd rhan o ddifri.
 
Mae angen ail-datblygu’r grŵp lleol.
 
Diogelu Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion Bregus

Mae ein Datganiad Diogelu yn nodi ymrwymiad sefydliadol Sustrans i ddiogelu arferion gorau. Cliciwch yma i weld copi.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch cydlynydd gwirfoddolwyr lleol, Tim John ar  [email protected] neu 02920 650 602.
I geisio am y swydd hon, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais gwirfoddolwyr a’r ffuflen cyfleoedd cyfartal.