Published: 1st OCTOBER 2019

Volunteer Group Coordinator, Pembrokeshire/Cydlynydd Grŵp, Sir Benfro

Do you enjoy inspiring and motivating people to carry out a range of tasks? We're currently seeking a volunteer to encourage and coordinate the activities of volunteers in Pembrokeshire.

 • National Cycle Network
 • Pembrokeshire
 • approximately 1 day per month
 • volunteer role
 • Ongoing
 • Reference 1906191

Across the UK our volunteer groups are giving time to support our work to make it easier for people to walk and cycle.

You will work closely with our volunteer rangers, staff and partners to help maintain and promote the National Cycle Network (National Route 4, 81, 82, 47, 440) and put them at the heart of the local community.

You'll need to help your group use their skills and interests so they can really get involved. The local group needs developing and the current volunteers re-engaged.

Why become a Sustrans volunteer?

You will work with our volunteers and staff to help promote Sustrans and other projects which encourage and support people to travel in ways which benefit their health and the environment. Communication is a big part of this role, as well as making volunteering fun for all locally.

What does a Sustrans volunteer Group Coordinator do?

Group Coordinators are responsible for coordinating volunteer activities in an agreed geographical area. This involves motivating a volunteer group to carry out a range of tasks aimed at maintaining and enhancing the National Cycle Network, supporting Sustrans’ projects in the area and/or promoting sustainable travel.

Group Coordinators often carry out another volunteer role in addition, often that of route maintenance volunteer.

Communication is essential to the role, so time will be spent communicating and responding to volunteers in the group and with the Volunteer Coordinator and volunteer staff.

This is an ongoing role and is not generally suitable for short term volunteer placements, unless as a temporary measure.

As the Group Coordinator you will be expected to:

 • create and review a group plan of prioritised and delegated tasks and activities in coordination with the local volunteer group and area staff
 • coordinate regular meetings and social gatherings with the group
 • manage the allocation of tasks within the group
 • understand the different maintenance responsibilities for the Network in their area
 • identify gaps and opportunities for volunteers and support recruitment as needed in coordination with local staff
 • welcome and orientate new volunteers to the group and the specifics of their role locally
 • provide a communication link to the volunteer coordinator and relevant local staff
 • follow and demonstrate to the volunteer group, Sustrans’ Health and Safety and Safeguarding policies and procedures
 • encourage the group of volunteers to record their contributed hours and activities on VolunteerNet
 • attend group/project meetings, relevant training and activities
 • be able and willing to act in accordance with Sustrans’ policies and procedures
 • record own volunteer activities on VolunteerNet

What we're looking for

We're looking for an individual who:

 • is an excellent communicator
 • is a good motivator, acting as a source of support and encouragement for others
 • works well within a team
 • is well organised
 • has the ability to facilitate/chair meetings
 • is able to communicate via email

Time commitment

As a guide:

 • one half-day to attend induction and activity specific training
 • one half-day per month (six days a year) - organise meeting or activity to bring group together and discuss action and plans
 • three to six days a year supporting group activities such as workdays, rides and walks
 • up to 12 evening meetings per year
 • one day to meet with Volunteer Coordinator and area staff to discuss and review the group plan

Training and support offered

 • A volunteer welcome session and induction, as well as a Group Coordinator session.
 • Ongoing support from the local Volunteer Coordinator.
 • Sustrans organises regular Group Coordinator conferences, which you will be invited to attend. This event covers valuable updates, networking opportunities with other Group Coordinators and training in volunteer management skills.
 • We run an annual programme of regional and national volunteer days which will provide core skill training.
 • You will receive central communications to support you in your role and can join our online community to find support in other Group Coordinators. 

Safeguarding children, young people and adults at risk

Our Safeguarding Statement sets out Sustrans’ organisational commitment to safeguarding best practice.

Equality, diversity and inclusion at Sustrans

Sustrans is committed to representing the diverse communities we work with, and we welcome applicants from all backgrounds. We value equality and inclusiveness and believe that a diverse organisation brings with it a diversity of ideas and ways of working which strengthens everything we do.

 

Byddwch yn gweithio’n agos â’n ceidwaid gwirfoddol, staff a phartneriaid i helpu i gynnal a hyrwyddo’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (Llwybrau Cenedlaethol 4, 81, 82, 47 a 440) a’u rhoi wrth galon y gymuned leol.

Bydd angen i chi helpu eich grŵp i ddefnyddio eu sgiliau a’u diddordebau er mwyn gallu bwrw ati o ddifrif. Mae angen datblygu’r grŵp lleol ac ennyn diddordeb y gwirfoddolwyr presennol unwaith eto.

Gwybodaeth am y rôl

 • creu ac adolygu cynllun grŵp o dasgau a gweithgareddau blaenoriaethol a dirprwyedig, mewn cytgord â’r grŵp gwirfoddolwyr lleol a staff yr ardal
 • cydlynu cyfarfodydd a chyfleoedd i ymgynnull i gymdeithasu’n rheolaidd gyda’r grŵp
 • rheoli dyrannu’r tasgau o fewn y grŵp
 • deall yr amrywiol gyfrifoldebau cynnal a chadw’r Rhwydwaith yn yr ardal
 • canfod bylchau a chyfleoedd i wirfoddolwyr a chefnogi recriwtio yn ôl y galw, ar y cyd â staff lleol
 • croesawu a chyflwyno gwirfoddolwyr newydd i’r grŵp a manylion eu rôl yn lleol
 • darparu cysylltiad cyfathrebu i’r cydlynydd gwirfoddoli a staff lleol perthnasol
 • dilyn polisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch a Diogelu Sustrans, a’u rhannu â’r grŵp gwirfoddolwyr
 • annog y grŵp o wirfoddolwyr i gofnodi’r oriau a’r gweithgareddau y maent wedi’u cyfrannu ar VolunteerNet
 • mynychu cyfarfodydd grŵp/prosiect, hyfforddiant a gweithgareddau perthnasol
 • gallu, a bod yn fodlon, gweithredu yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Sustrans
 • cofnodi’ch gweithgareddau gwirfoddoli eich hunan ar VolunteerNet.

Pam bod yn wirfoddolwr i Sustrans? 

Byddwch yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr a’n staff i helpu i hyrwyddo Sustrans a phrosiectau eraill sy’n annog ac yn cefnogi pobl i deithio mewn ffyrdd sy’n dda i’w hiechyd a’r amgylchedd. Mae cyfathrebu yn rhan fawr o’r rôl hon, yn ogystal â gwneud gwirfoddoli’n hwyl i bawb yn lleol.

Beth mae cydlynydd Grŵp Sustrans yn ei wneud? 

Mae cydlynwyr grŵp yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau gwirfoddoli mewn ardal ddaearyddol benodol. Mae hyn yn cynnwys symbylu grŵp o wirfoddolwyr i gynnal amrywiaeth o dasgau gyda’r nod o gynnal a gwella’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, yn cefnogi prosiectau Sustrans yn yr ardal a/neu’n hyrwyddo teithio cynaliadwy.

Mae cydlynwyr grŵp yn aml yn ymgymryd â rôl wirfoddol arall hefyd, yn aml y rôl gwirfoddolwr cynnal llwybrau.

Mae cyfathrebu yn hanfodol yn y rôl hon, felly bydd amser yn cael ei dreulio yn cyfathrebu gydag ac yn ymateb i wirfoddolwyr y grŵp a gyda’r cydlynydd gwirfoddolwyr a staff gwirfoddol.

Mae hon yn rôl barhaus ac nid yw’n addas ar gyfer lleoliadau gwirfoddoli dros dro fel arfer, oni bai mai mesur dros dro ydyw.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Sgiliau a gwybodaeth:

 • cyfathrebu’n rhagorol
 • gallu cymell pobl, gan fod yn ffynhonnell o gefnogaeth ac anogaeth i eraill
 • gweithio'n dda mewn tîm
 • trefnus
 • gallu hwyluso/cadeirio cyfarfodydd
 • gallu cyfathrebu trwy e-bost.

Ymroddiad amser

Fel canllaw:

 • un hanner diwrnod i fynychu hyfforddiant sefydlu a hyfforddiant penodol i’r gweithgaredd
 • un hanner diwrnod y mis (chwe diwrnod y flwyddyn) – trefnu cyfarfodydd neu weithgareddau i ddod â’r grŵp ynghyd a thrafod camau gweithredu a chynlluniau
 • rhwng tri a chwe diwrnod y flwyddyn yn cefnogi gweithgareddau grŵp fel diwrnodiau gwaith, teithiau cerdded a beicio
 • hyd at 12 gyfarfod gyda’r nos y flwyddyn
 • un diwrnod i gyfarfod â’r cydlynydd gwirfoddoli a staff yr ardal i drafod ac adolygu cynllun y grŵp.

Yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael

Mae gofyn am hyfforddiant gorfodol i gydlynu grŵp o wirfoddolwyr. Mae’n cynnwys hyfforddiant sefydlu cydlynydd Grŵp ar gyfer cyfathrebu a rheoli gwirfoddolwyr.

Mae angen hyfforddiant cynnal a chadw llwybrau ar gyfer gosod Arwyddion.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch cydlynydd gwirfoddolwyr lleol, Claire Prosser ar volunteers-cymru@sustrans.org.uk neu 02920 650 602.

 

I wneud cais, cwblhewch y Ffurflen gais i Wirfoddolwyr a’i hanfon atom.

Apply

For more information contact:

Share this page