Published: 3rd MARCH 2020

Volunteer group coordinator, Pembrokeshire/Cydlynydd Grŵp, Sir Benfro

Would you like to help make it easier for people to walk and cycle? We are looking for a group coordinator in Pembrokeshire to bring together and motivate local volunteers and to coordinate the group’s activities.

 • Sector: National Cycle Network
 • Location: Pembrokeshire/Cydlynydd Grŵp, Sir Benfro
 • Time commitment: a few hours per month
 • Volunteer role
 • Closing date: ongoing
 • Reference: 1902201

Why become a Sustrans volunteer?

You will work with our volunteers and staff to help promote Sustrans and other projects which encourage and support people to travel in ways which benefit their health and the environment. Communication is a big part of this role, as well as making volunteering fun for all locally.

What does a Sustrans volunteer group coordinator do?

Group coordinators are responsible for coordinating volunteer activities in an agreed geographical area. This involves motivating a volunteer group to carry out a range of tasks aimed at maintaining and enhancing the National Cycle Network, supporting Sustrans’ projects in the area and/or promoting sustainable travel.

Group coordinators often carry out another volunteer role in addition, often that of route maintenance volunteer.

Communication is essential to the role, so time will be spent communicating and responding to volunteers in the group and with the volunteer co-ordinator and volunteer staff.

This is an ongoing role and is not generally suitable for short term volunteer placements, unless as a temporary measure.

What we're looking for

We're looking for an individual who is:

 • an excellent communicator
 • a good motivator, acting as a source of support and encouragement for others
 • able to work well within a team
 • well organised
 • able to facilitate/chair meetings
 • able to communicate via e-mail

Time commitment

As a guide:

 • one half day to attend induction and activity specific training
 • one half day per month (six days a year) to organise meetings or activities to bring the volunteer group together and discuss plans
 • three to six days a year supporting group activities such as workdays, rides and walks
 • up to 12 evening meetings per year
 • one day to meet with the volunteer co-ordinator and area staff to discuss and review the volunteer group plan.

Training and support offered

Coordinating a volunteer group requires mandatory training, including the group coordinator induction.

Signing training is also required for group coordinators who also carry out signing activities.

Safeguarding children, young people and adults at risk

Our Safeguarding Statement sets out Sustrans’ organisational commitment to safeguarding best practice.

Equality, diversity and inclusion at Sustrans

Sustrans is committed to representing the diverse communities we work with, and we welcome applicants from all backgrounds. We value equality and inclusiveness and believe that a diverse organisation brings with it a diversity of ideas and ways of working which strengthens everything we do.

Byddwch yn gweithio’n agos â’n ceidwaid gwirfoddol, staff a phartneriaid i helpu i gynnal a hyrwyddo’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (Llwybrau Cenedlaethol 4, 81, 82, 47 a 440) a’u rhoi wrth galon y gymuned leol.

Bydd angen i chi helpu eich grŵp i ddefnyddio eu sgiliau a’u diddordebau er mwyn gallu bwrw ati o ddifrif. Mae angen datblygu’r grŵp lleol ac ennyn diddordeb y gwirfoddolwyr presennol unwaith eto.

Pam bod yn wirfoddolwr i Sustrans? 

Byddwch yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr a’n staff i helpu i hyrwyddo Sustrans a phrosiectau eraill sy’n annog ac yn cefnogi pobl i deithio mewn ffyrdd sy’n dda i’w hiechyd a’r amgylchedd. Mae cyfathrebu yn rhan fawr o’r rôl hon, yn ogystal â gwneud gwirfoddoli’n hwyl i bawb yn lleol.

Beth mae cydlynydd Grŵp Sustrans yn ei wneud? 

Mae cydlynwyr grŵp yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau gwirfoddoli mewn ardal ddaearyddol benodol. Mae hyn yn cynnwys symbylu grŵp o wirfoddolwyr i gynnal amrywiaeth o dasgau gyda’r nod o gynnal a gwella’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, yn cefnogi prosiectau Sustrans yn yr ardal a/neu’n hyrwyddo teithio cynaliadwy.

Mae cydlynwyr grŵp yn aml yn ymgymryd â rôl wirfoddol arall hefyd, yn aml y rôl gwirfoddolwr cynnal llwybrau.

Mae cyfathrebu yn hanfodol yn y rôl hon, felly bydd amser yn cael ei dreulio yn cyfathrebu gydag ac yn ymateb i wirfoddolwyr y grŵp a gyda’r cydlynydd gwirfoddolwyr a staff gwirfoddol.

Mae hon yn rôl barhaus ac nid yw’n addas ar gyfer lleoliadau gwirfoddoli dros dro fel arfer, oni bai mai mesur dros dro ydyw.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Sgiliau a gwybodaeth:

 • cyfathrebu’n rhagorol
 • gallu cymell pobl, gan fod yn ffynhonnell o gefnogaeth ac anogaeth i eraill
 • gweithio'n dda mewn tîm
 • trefnus
 • gallu hwyluso/cadeirio cyfarfodydd
 • gallu cyfathrebu trwy e-bost

Ymroddiad amser

Fel canllaw:

 • un hanner diwrnod i fynychu hyfforddiant sefydlu a hyfforddiant penodol i’r gweithgaredd
 • un hanner diwrnod y mis (chwe diwrnod y flwyddyn) – trefnu cyfarfodydd neu weithgareddau i ddod â’r grŵp ynghyd a thrafod camau gweithredu a chynlluniau
 • rhwng tri a chwe diwrnod y flwyddyn yn cefnogi gweithgareddau grŵp fel diwrnodiau gwaith, teithiau cerdded a beicio
 • hyd at 12 gyfarfod gyda’r nos y flwyddyn
 • un diwrnod i gyfarfod â’r cydlynydd gwirfoddoli a staff yr ardal i drafod ac adolygu cynllun y grŵp

Yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael

Mae gofyn am hyfforddiant gorfodol i gydlynu grŵp o wirfoddolwyr. Mae’n cynnwys hyfforddiant sefydlu cydlynydd Grŵp ar gyfer cyfathrebu a rheoli gwirfoddolwyr.

Mae angen hyfforddiant cynnal a chadw llwybrau ar gyfer gosod Arwyddion.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch cydlynydd gwirfoddolwyr lleol, Claire Prosser ar volunteers-cymru@sustrans.org.uk neu 02920 650 602.

Apply

For more information contact:

Share this page