Published: 5th MARCH 2021

Volunteer group coordinator, Machynlleth/Cydlynydd Grŵp, Machynlleth

Would you like to help make it easier for people to walk and cycle? We are looking for a group coordinator in Machynlleth to bring together and motivate local volunteers and to coordinate the group’s activities.

 • Role: National Cycle Network
 • Location: Machynlleth
 • Time commitment: one day per month
 • Type: volunteer role
 • Closing date: Ongoing
 • Reference 167195

Why become a Sustrans volunteer?

You will work with our volunteers and staff to help promote Sustrans and other projects which encourage and support people to travel in ways which benefit their health and the environment. Communication is a big part of this role, as well as making volunteering fun for all locally.

What does a Sustrans volunteer group coordinator do?

Group coordinators are responsible for coordinating volunteer activities in an agreed geographical area. This involves motivating a volunteer group to carry out a range of tasks aimed at maintaining and enhancing the National Cycle Network, supporting Sustrans’ projects in the area and/or promoting sustainable travel.

Group coordinators often carry out another volunteer role alongside this, which is often that of a route maintenance volunteer.

Communication is essential to the role, so time will be spent communicating and responding to volunteers in the group and with the volunteer coordinator and volunteer staff.

This is an ongoing role and is not generally suitable for short term volunteer placements, unless as a temporary measure.

What we're looking for

We're looking for individuals who:

 • excellent communicator
 • good motivator, acting as a source of support and encouragement for others
 • work well within a team
 • well organised
 • ability to facilitate/chair meetings
 • able to communicate via email.

Time commitment

One day per month, which may include workdays, events, meetings and communication with the group.

Training and support offered

Coordinating a volunteer group requires mandatory training. It covers a group coordinator induction for communication and volunteer management.

We'll also provide route maintenance training which is a requirement for signage activities.

Safeguarding children, young people and adults at risk

Our Safeguarding Statement sets out Sustrans’ organisational commitment to safeguarding best practice.

Equality, diversity and inclusion at Sustrans

Sustrans is committed to representing the diverse communities we work with, and we welcome applicants from all backgrounds. We value equality and inclusiveness and believe that a diverse organisation brings with it a diversity of ideas and ways of working which strengthens everything we do.

 

Byddwch yn gweithio’n agos â’n ceidwaid gwirfoddol, staff a phartneriaid i helpu i gynnal a hyrwyddo’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (Llwybrau Cenedlaethol 8 a 82) a’u rhoi wrth galon y gymuned leol.

Bydd angen i chi helpu eich grŵp i ddefnyddio eu sgiliau a’u diddordebau er mwyn gallu bwrw ati o ddifrif. Mae angen datblygu’r grŵp lleol ac ennyn diddordeb y gwirfoddolwyr presennol unwaith eto.

Gwybodaeth am y rôl

 • creu ac adolygu cynllun grŵp o dasgau a gweithgareddau blaenoriaethol a dirprwyedig, mewn cytgord â’r grŵp gwirfoddolwyr lleol a staff yr ardal
 • cydlynu cyfarfodydd a chyfleoedd i ymgynnull i gymdeithasu’n rheolaidd gyda’r grŵp
 • rheoli dyrannu’r tasgau o fewn y grŵp
 • deall yr amrywiol gyfrifoldebau cynnal a chadw’r Rhwydwaith yn yr ardal
 • canfod bylchau a chyfleoedd i wirfoddolwyr a chefnogi recriwtio yn ôl y galw, ar y cyd â staff lleol
 • croesawu a chyflwyno gwirfoddolwyr newydd i’r grŵp a manylion eu rôl yn lleol
 • darparu cysylltiad cyfathrebu i’r cydlynydd gwirfoddoli a staff lleol perthnasol
 • dilyn polisïau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch a Diogelu Sustrans, a’u rhannu â’r grŵp gwirfoddolwyr
 • annog y grŵp o wirfoddolwyr i gofnodi’r oriau a’r gweithgareddau y maent wedi’u cyfrannu ar VolunteerNet
 • mynychu cyfarfodydd grŵp/prosiect, hyfforddiant a gweithgareddau perthnasol
 • gallu, a bod yn fodlon, gweithredu yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Sustrans
 • cofnodi’ch gweithgareddau gwirfoddoli eich hunan ar VolunteerNet.

Pam bod yn wirfoddolwr i Sustrans? 

Byddwch yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr a’n staff i helpu i hyrwyddo Sustrans a phrosiectau eraill sy’n annog ac yn cefnogi pobl i deithio mewn ffyrdd sy’n dda i’w hiechyd a’r amgylchedd. Mae cyfathrebu yn rhan fawr o’r rôl hon, yn ogystal â gwneud gwirfoddoli’n hwyl i bawb yn lleol.

Beth mae cydlynydd Grŵp Sustrans yn ei wneud?

Mae cydlynwyr grŵp yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau gwirfoddoli mewn ardal ddaearyddol benodol. Mae hyn yn cynnwys symbylu grŵp o wirfoddolwyr i gynnal amrywiaeth o dasgau gyda’r nod o gynnal a gwella’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, yn cefnogi prosiectau Sustrans yn yr ardal a/neu’n hyrwyddo teithio cynaliadwy.

Mae cydlynwyr grŵp yn aml yn ymgymryd â rôl wirfoddol arall hefyd, yn aml y rôl gwirfoddolwr cynnal llwybrau.

Mae cyfathrebu yn hanfodol yn y rôl hon, felly bydd amser yn cael ei dreulio yn cyfathrebu gydag ac yn ymateb i wirfoddolwyr y grŵp a gyda’r cydlynydd gwirfoddolwyr a staff gwirfoddol.

Mae hon yn rôl barhaus ac nid yw’n addas ar gyfer lleoliadau gwirfoddoli dros dro fel arfer, oni bai mai mesur dros dro ydyw.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Sgiliau a gwybodaeth:

 • cyfathrebu’n rhagorol
 • gallu cymell pobl, gan fod yn ffynhonnell o gefnogaeth ac anogaeth i eraill
 • gweithio'n dda mewn tîm
 • trefnus
 • gallu hwyluso/cadeirio cyfarfodydd
 • gallu cyfathrebu trwy e-bost.

Ymroddiad amser

Fel canllaw:

 • un hanner diwrnod i fynychu hyfforddiant sefydlu a hyfforddiant penodol i’r gweithgaredd
 • un hanner diwrnod y mis (chwe diwrnod y flwyddyn) – trefnu cyfarfodydd neu weithgareddau i ddod â’r grŵp ynghyd a thrafod camau gweithredu a chynlluniau
 • rhwng tri a chwe diwrnod y flwyddyn yn cefnogi gweithgareddau grŵp fel diwrnodiau gwaith, teithiau cerdded a beicio
 • hyd at 12 gyfarfod gyda’r nos y flwyddyn
 • un diwrnod i gyfarfod â’r cydlynydd gwirfoddoli a staff yr ardal i drafod ac adolygu cynllun y grŵp.

Yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael

Mae gofyn am hyfforddiant gorfodol i gydlynu grŵp o wirfoddolwyr. Mae’n cynnwys hyfforddiant sefydlu cydlynydd Grŵp ar gyfer cyfathrebu a rheoli gwirfoddolwyr.

Mae angen hyfforddiant cynnal a chadw llwybrau ar gyfer gosod Arwyddion.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch cydlynydd gwirfoddolwyr lleol, Claire Prosser ar volunteers-cymru@sustrans.org.uk neu 02920 650 602.

 

Submit application formSubmit application form

For more information contact:

Share this page