Published: 13th FEBRUARY 2020

Volunteer group coordinator, Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr

You will work closely with our volunteer rangers, staff and partners to help maintain and promote the National Cycle Network (National Route 4, 883, 884 and 887) and put them at the heart of the local community. You'll need to help your group use their skills and interests so they can really get involved. The local group needs developing and the current volunteers re-engaged.

 • National Cycle Network
 • Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr
 • 1-2 days a month
 • Volunteer role
 • Closing date: ongoing
 • Reference 120220

Why become a Sustrans volunteer?

You will work with our volunteers and staff to help promote Sustrans and other projects which encourage and support people to travel in ways which benefit their health and the environment. Communication is a big part of this role, as well as making volunteering fun for all locally.

What does a Sustrans volunteer group coordinator do? 

Group coordinators are responsible for coordinating volunteer activities in an agreed geographical area. This involves motivating a volunteer group to carry out a range of tasks aimed at maintaining and enhancing the National Cycle Network, supporting Sustrans’ projects in the area and/or promoting sustainable travel.

Group coordinators often carry out another volunteer role in addition, often that of route maintenance volunteer.

Communication is essential to the role, so time will be spent communicating and responding to volunteers in the group and with the volunteer co-ordinator and volunteer staff.

This is an ongoing role and is not generally suitable for short term volunteer placements, unless as a temporary measure.

What we're looking for

Skills and knowledge:

 • excellent communicator
 • good motivator, acting as a source of support and encouragement for others
 • work well within a team
 • well organised
 • ability to facilitate/chair meetings
 • able to communicate via e-mail

Time commitment

As a guide:

 • one half day to attend induction and activity specific training
 • one half day per month (six days a year) - organise meeting or activity to bring group together and discuss action and plans
 • three to six days a year supporting group activities such as workdays, rides and walks
 • up to 12 evening meetings per year
 • one day to meet with volunteer co-ordinator and area staff to discuss and review the group plan

Training and support offered

Coordinating a volunteer group requires mandatory training. It covers Group coordinator induction for communication and volunteer management.

Route maintenance training is required for Signing.

 

Safeguarding children, young people and adults at risk

Our Safeguarding Statement sets out Sustrans’ organisational commitment to safeguarding best practice.

Equality, diversity and inclusion at Sustrans

Sustrans is committed to representing the diverse communities we work with, and we welcome applicants from all backgrounds. We value equality and inclusiveness and believe that a diverse organisation brings with it a diversity of ideas and ways of working which strengthens everything we do.

Pam gwirfoddoli i Sustrans? 

Byddwch yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr a staff i helpu i hyrwyddo Sustrans a phrosiectau eraill sy’n annog a chefnogi pobl i deithio mewn ffyrdd sy’n llesol i’w hiechyd a’r amgylchedd. Mae cyfathrebu yn rhan fawr o’r rôl hon, yn ogystal â gwneud gwirfoddoli’n weithgaredd llawn hwyl i bawb yn lleol.

Beth mae cydlynydd Grŵp Sustrans yn ei wneud?

Cydlynwyr grŵp sy’n gyfrifol am gydlynu gweithgareddau gwirfoddoli mewn ardal ddaearyddol benodol. Mae’n cynnwys ysgogi’r grŵp gwirfoddolwyr i gynnal amrywiaeth o dasgau i gynnal a gwella’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, cefnogi prosiectau Sustrans yn yr ardal a/neu hyrwyddo teithio cynaliadwy.

Yn aml, mae gan gydlynwyr grŵp rôl wirfoddol arall hefyd, yn aml y rôl gwirfoddolwr cynnal a chadw llwybrau.

Mae cyfathrebu’n rhan annatod o’r rôl, felly bydd amser yn cael ei dreulio’n cyfathrebu ag ac yn ymateb i’r gwirfoddolwyr yn y grŵp a chyda’r cydlynydd gwirfoddolwyr a staff gwirfoddoli.

Mae hon yn rôl hirdymor ac nid yw’n addas yn gyffredinol ar gyfer lleoliadau tymor byr, oni bai bod angen gwneud fel mesur dros dro.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Sgiliau a gwybodaeth:

 • cyfathrebwr rhagorol
 • yn dda am ysgogi pobl, bod yn ffynhonnell cefnogaeth ac anogaeth i eraill
 • gweithio’n dda mewn tîm
 • trefnus
 • gallu hwyluso/cadeirio cyfarfodydd
 • gallu cyfathrebu trwy ebost

Ymroddiad amser

Fel canllaw:

 • un hanner diwrnod i fynychu sesiwn sefydlu a hyfforddiant penodol i’r gweithgaredd
 • un hanner diwrnod y mis (chwe diwrnod y flwyddyn) – trefnu cyfarfod neu weithgaredd i ddod â’r grŵp ynghyd i drafod gwaith a chynlluniau
 • tri i chwe diwrnod y flwyddyn yn cefnogi gweithgareddau grŵp fel diwrnodiau gweithio, teithiau beicio a theithiau cerdded
 • hyd at 12 o gyfarfodydd gyda’r nos y flwyddyn
 • un diwrnod i gyfarfod â’r cydlynydd gwirfoddoli a staff yr ardal i drafod ac adolygu cynllun y grŵp

Yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael

Mae gofyn am hyfforddiant gorfodol i gydlynu grŵp o wirfoddolwyr. Mae’n cynnwys hyfforddiant sefydlu cydlynydd Grŵp ar gyfer cyfathrebu a rheoli gwirfoddolwyr.

Mae angen hyfforddiant cynnal a chadw llwybrau ar gyfer gosod Arwyddion.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch cydlynydd gwirfoddolwyr lleol, Claire Prosser ar volunteers-cymru@sustrans.org.uk neu 02920 650 602.

I wneud cais, cwblhewch y Ffurflen gais i Wirfoddolwyr a’i hanfon atom.

Apply

For more information contact:

Share this page