Millennium Coastal Path - Llanelli

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South West Wales
 • Distance: 7 miles
 • Classification: Easy
 • Type: Traffic Free, tarmac/gravel surface
 • National Cycle Network: Route 4
 • Start: Discovery Centre in Llanelli
 • Finish: Pembrey Country Park
 • Access: Train stations at Llanelli, Burry Port and Kidwelly

Route Description

Following a mixture of stunning coastline and beautiful woodland, the Millennium Coastal Park is rich in wildlife and history, and is one of the most spectacular sections of the Celtic Trail.

Starting at the Discovery Centre in Llanelli, this gorgeous route winds through the site of the old Duport Steelworks, which is now the picturesque Sandy Water Park with its impressive lake and birdlife.

Continue though Ashpit Ponds Nature Reserve and the new marina at Burry Port before reaching the Pembrey Forest - one of Britain’s rare sand dune forests and home to many rare botanical wildlife including 35 species of butterfly, migrant songbirds and birds of prey! Here you’ll find a variety of fantastic tracks to follow around the country park all with varying levels of difficulty.

To extend your journey, follow the trail east from the Discovery Centre in Llanelli to the Wildfowl & Wetlands Centre, Loughor Bridge and onwards to Mumbles where the route joins up with Swansea Bike Path. You can also extend your adventure westward to Kidwelly, where a visit to its mighty castle is a must!

Things to see and do

Related maps

Free maps and leaflets

Llwybr Arfordirol y Mileniwm - Llanelli

Coridor tawel gwyrdd gyda golygfeydd ardderchog o Benrhyn Gŵyr.

 • Rhanbarth/Ardal: De-orllewin Cymru
 • Pellter: 7 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-draffig
 • Wyneb:
 • Cychwyn: Ganolfan Ddarganfod yn Llanelli
 • Gorffen:  Parc Gwledig Pen-bre
 • Mynediad: Gorsafoedd trên Llanelli, Porth Tywyn a Chydweli

Disgrifiad y Llwybr

Gan ddilyn cymysgedd o arfordir trawiadol a choetir prydferth, mae Parc Arfordirol y Mileniwm yn gyfoethog mewn bywyd gwyllt a hanes, ac mae’n un o adrannau mwyaf trawiadol y Lôn Geltaidd.

Gan ddechrau yn y Ganolfan Ddarganfod yn Llanelli, mae’r llwybr hyfryd hwn yn nadreddu drwy safle hen Waith Dur Duport, sydd erbyn hyn yn ardal brydferth Parc Dŵr y Sandy gyda llyn ac adar trawiadol.

Parhewch drwy Warchodfa Natur Pyllau Ashpit a’r marina newydd ym Mhorth Tywyn cyn cyrraedd Coedwig Pen-bre - un o goedwigoedd twyni tywod prin Prydain a chartref i lawer o fywyd gwyllt botanegol prin yn cynnwys 35 rhywogaeth o loÿnnod byw, adar cân mudol ac adar ysglyfaethus! Yma fe welwch amrywiaeth o lwybrau anhygoel y gellir eu dilyn o amgylch y parc gwledig, pob un yn amrywio o ran pa mor anodd ydyw.

Er mwyn ymestyn eich taith, dilynwch y llwybr i gyfeiriad y dwyrain o’r Ganolfan Ddarganfod yn Llanelli i’r Ganolfan Adar Gwyllt a Gwlyptiroedd, Pont Llwchwr ac ymlaen i’r Mwmbwls lle mae’r llwybr yn uno â Llwybr Beicio Abertawe. Gallwch hefyd ymestyn eich antur i’r gorllewin i Gydweli, lle mae’n rhaid ymweld â’r castell mawreddog!

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
51.68887414039385
Longitude: 
-4.237842922314488
Zoom level: 
14
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

A tranquil green corridor offering superb views of the Gower Peninsula.

Length: 
7 miles