Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Llantrisant Loop

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South Wales Valleys
 • Distance: 6 miles
 • Classification: Easy
 • Traffic: Traffic Free
 • Surface: Tarmac
 • Start: Treforest
 • Finish: Pontydun
 • Access: Rail stations at Pontyclun and Treforest

Route Description

A brilliant traffic-free trail that is rich in wildlife, artwork and Valleys landscapes, and now it also connects up with the popular Taff Trail in Treforest along a short 20mph road section.

Starting at Treforest Train Station, follow the road for a short stretch until you reach the start of the traffic-free woodland path just beyond the university car park. It is along this 2-mile path where you’ll be greeted by Treforest's Portrait Bench characters - featuring a certain locally born singer, immortalised in beautiful weathering steel and standing proud on ‘the green, green grass of home'.

At Tonteg continue along the Church Village Community Route, taking in the beautiful Views of the surrounding Valleys.  Stop off to see if you can spot the rare Marsh Fritillary Butterfly that likes to make the hedgerows its home. Have a picnic on an eco bench and look out for the towering Victorian vent artwork showcasing colourful images of potential future modes of transport designed by children from a local primary school.

The route ends at Cross Inn, but a new section linking to Talbot Green and Pontyclun will be completed in the near future.

Things to see and do

 • Treforest Portrait Bench
 • Victorian Vent Artwork

This route contains a Sustrans Greener Greenway

A greenway is a corridor of undeveloped land, reserved for recreational use and environmental conservation.

Read more about our Greener Greenways
Become Wildlife Champion

 

Dolen Llantrisant

Hwn oedd un o’r llwybrau di-draffig cyntaf i gael ei gwblhau fel rhan o ‘Rwydwaith Beicio’r Cymoedd’, estyniad 100 milltir i’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ar draws hen faes glo de Cymru.

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Cymoedd De Cymru
 • Pellter: 6 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-draffig
 • Wyneb: Tarmac
 • Cychwyn: Trefforest
 • Gorffen: Pontyclun
 • Mynediad: Gorsaf trên ym Mhontyclun a Trefforest

Disgrifiad y Llwybr

Llwybr di-draffig gwych sy’n gyfoethog mewn bywyd gwyllt, gwaith celf a thirweddau’r Cymoedd, ac erbyn hyn yn cysylltu gyda llwybr poblogaidd Taith Taf yn Nhrefforest ar hyd adran 20mya fer ar y ffordd.

Gan gychwyn yng Ngorsaf Reilffordd Trefforest, dilynwch y ffordd am adran fer hyd nes y dewch i ddechrau’r llwybr coediog di-draffig, ychydig y tu hwnt i faes parcio’r brifysgol. Ar hyd y llwybr 2 filltir o hyd hwn cewch eich cyfarch gan gymeriadau Mainc Portreadau Trefforest - sy’n cynnwys canwr lleol nid anenwog - wedi eu hanfarwoli mewn dur hindreuliedig hyfryd ac yn sefyll yn falch ar y ‘the green, green grass of home'.

Yn Nhon-teg parhewch ar hyd Llwybr Cymunedol Pentre’r Eglwys, gan fwynhau golygfeydd godidog o’r Cymoedd o amgylch.  Arhoswch am ennyd i weld a allwch weld Glöyn Brith y Gors prin sy’n hoff o ymgartrefu yn y cloddiau. Gallwch aros am bicnic ar fainc eco ac edrych allan ar awyrell Fictoraidd enfawr sy’n cynnwys delweddau lliwgar o ddulliau teithio posibl y dyfodol, wedi eu dylunio gan blant ysgol gynradd leol.

Daw’r llwybr i ben yn Cross Inn, ond caiff adran newydd yn cysylltu i Donysguboriau a Phont-y-clun ei chwblhau yn y dyfodol agos.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud
 • Mainc Darlun Trefforest
 • Agorfa Gwaith Celf Fictoraidd

Mae’r llwybr hwn yn cynnwys Lôn Las Wyrddach Sustrans

Mae lôn las yn goridor o dir heb ei ddatblygu, a gedwir ar gyfer defnydd hamdden a chadwraeth amgylcheddol.

Darllenwch ragor am ein Lonydd Glas Gwyrddach
Dewch yn Hyrwyddwr Bywyd Gwyllt

 

Latitude: 
51.561296091888266
Longitude: 
-3.2571798195800805
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map of the eastern section of the Celtic Trail, from Chepstow to Swansea and surrounding routes.

This route was one of the first traffic-free trails to be completed as part of the ‘Valleys Cycle Network', an extension of 100 miles of new National Cycle Network across the old south Wales coalfield.