Llandudno to Conwy

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: North East Wales
 • Distance: 4 miles
 • Time needed: 0.5 hours
 • Classification: Easy
 • Traffic: Traffic-free with a short section on road into the heart of Conwy
 • Surface: Mixed
 • National Cycle Network: Route 5
 • Start: West Shore Beach car park on the west side of Llandudno
 • Finish: Conwy Castle
 • Access: Train stations at Llandudno and Conwy

Route Description

This ride has one of the finest backdrops to any in the whole of the country - to the north, Great Ormes Head rises to 679ft and its cliff ledges are nesting places for many species of seabirds, to the southwest across Conwy Bay the mighty peaks of Snowdonia seem to rise straight out of the water and as you approach Conwy the foreground is filled with the town’s marina and Edward I’s magnificent castle nestling right at the base of the dramatic hills.

Conwy is one of the best-preserved medieval fortified towns in Britain with battlemented walls and narrow gateways. There are over 200 listed buildings in the town dating from the 14th to the 19th centuries.

Please note: South from the car park near the start in Llandudno there are several short sections where sand may have blown across the path from the adjacent sand dunes. In some cases the going is very soft and you will need to dismount and push your bike. None of these sections are long and the path soon improves. Take your time and enjoy the views.

Things to see and do

Natural attractions:

Visitor attractions:

Free Maps and Leaflets

Llandudno i Gonwy

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Gogledd-Ddwyrain Cymru
 • Pellter: 4 milltir
 • Amser: 0.5 awr
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-draffig gyda rhan ar yr hewl yng nghanol Conwy
 • Wyneb: Cymysg
 • Llwybr RhBC: Llwybr 5
 • Cychwyn: Maes parcio Traeth Pen Morfa Llandudno, gorllewin Llandudno
 • Gorffen: Castell Conwy
 • Mynediad: Gorsafoedd trên Llandudno a Conwy

Disgrifiad y Llwybr

Mae gan y daith hon un o gefnlenni gorau’r wlad - i’r gogledd, mae Pen y Gogarth yn codi i 679 troedfedd ac mae silffoedd ei glogwyni yn fannau nythu ar gyfer sawl rhywogaeth adar y môr. I’r de orllewin ar draws Bae Conwy mae’n edrych fel petai copaon uchel Eryri yn codi’n syth allan o’r dŵr ac wrth i chi ddynesu at Gonwy caiff y blaendir ei lenwi gan farina’r dref a chastell gwych Edward I, sy’n swatio yng nghesail y bryniau dramatig.

Conwy yw un o’r trefi caerog gorau ei gyflwr ym Mhrydain gyda’i furfylchau a’i byrth cul. Mae dros 200 o adeiladau rhestredig yn y dref yn dyddio o’r bedwaredd ganrif ar ddeg i’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Noder: I’r de o’r maes parcio yn agos i’r man cychwyn yn Llandudno mae sawl adran fer lle y gallai tywod fod wedi chwythu ar draws y llwybr o’r twyni cyfagos. Mewn rhai achosion mae’r tir yn feddal iawn a bydd angen i chi ddod oddi ar eich beic a’i wthio. Nid oes yr un o’r adrannau hyn yn hir ac mae’r llwybr yn gwella’n fuan. Peidiwch â rhuthro a mwynhewch y golygfeydd!

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Atyniadau naturiol:

Attyniadau Ymwelwyr:

Mapiau a Thaflenni am Ddim

  

Latitude: 
53.300403673804716
Longitude: 
-3.7687014366210913
Zoom level: 
13
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area. 

This ride has one of the finest backdrops to any in Wales - to the north, Great Ormes Head rises to 679ft and its cliff ledges are nesting places for many species of seabirds, to the southwest across Conwy Bay the mighty peaks of Snowdonia.

Length: 
4 miles