The Green Lady Trail

View Welsh Translation

Route Details

 • Region/Area: South Wales Valleys
 • Distance: 7.5 miles
 • Classification: Easy
 • Traffic: Mainly traffic free
 • Surface: Mixed
 • Start: Nantgarw
 • Finish: Machen
 • Access: Caerphilly / Taffs Well Train Stations

Route Description

You can join this section of the mighty Celtic Trail from the Taff Trail at Nantgarw - look out for signs for Route 4, and continue onto a traffic free path through woodland, which runs parallel to Nantgarw Road for around 1 mile. 

Follow signs for Route 4 through residential areas along mostly off-road paths to the centre of Caerphilly where you can take a detour to Morgan Jones Park with its fantastic play area, ‘splash pad’ and tennis courts, or stop off at one of the many quaint cafes or pubs in the town centre.

The route takes you right passed the spectacular Caerphilly Castle - the second largest castle in Europe with a tower which out leans the Leaning Tower of Pisa! There are plenty of great picnic stops located on the grounds, and there is often an ice cream van parked up in the Dafydd Williams Park area.

From the centre of Caerphilly Route 4 heads east on a quiet residential street before picking up a traffic free path section that runs through a linear park area and past two schools.

Then running alongside a road before picking up an old back-road, the route joins the riverside path around the large Bedwas Industrial Estate. Thanks to the large green belt area left between the industrial estate and the river, this section is very quiet and a beautiful, riverside, and traffic free environment.

Finally the route crosses the A468 to join up with the Bedwas to Machen cycle path along a section of old railway. Look out for the Forge and Hammer when you arrive at Machen – a quirky 16th-Century pub that really makes you feel like you’ve stepped back in time.

Things to see and do

This route contains a Sustrans Greener Greenway

A greenway is a corridor of undeveloped land, reserved for recreational use and environmental conservation.

Read more about our Greener Greenways
Become Wildlife Champion

Llwybr y Foneddiges Werdd

Antur drefol drwy ganol Caerffili gan fynd heibio castell mawreddog Caerffili, yr Hwb Teithio a mannau rhagorol i aros am seibiant.

Manylion y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Cymoedd De Cymru
 • Pellter: 7.5 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-draffig yn bennaf
 • Arwyneb: Cymysg
 • Dechrau: Nantgarw
 • Diwedd: Machen
 • Mynediad: Gorsafoedd Trên Caerffili / Ffynnon Taf

Disgrifiad o’r Llwybr

Gallwch ymuno â'r adran hon o lwybr mawreddog y Lôn Geltaidd o lwybr Taith Taf yn Nantgarw - cadwch lygad am arwyddion Llwybr 4, a pharhewch ar hyd llwybr di-draffig drwy goedwig, sy’n rhedeg yn gyfochrog â Heol Nantgarw am tua 1 milltir. 

Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Llwybr 4 drwy ardaloedd preswyl ar hyd llwybrau sy’n bennaf oddi ar y ffordd i ganol tref Caerffili, lle gallwch ddargyfeirio i Barc  Morgan Jones gyda’i ardal chwarae, ‘splash pad’ a chyrtiau tenis gwych, neu beth am gael seibiant yn un o’r nifer o gaffis neu dafarndai hynod yng nghanol y dref.

Mae’r llwybr yn mynd â chi heibio i strwythur trawiadol Castell Caerffili - castell ail fwyaf Ewrop gyda thŵr sy’n gwyro allan ymhellach na Thŵr Pisa! Mae digon o fannau picnic gwych ar dir y castell, ac yn aml bydd fan hufen iâ wedi ei pharcio yn ardal Parc Dafydd Williams.

Ar draws y ffordd i Gastell Caerffili ar Stryd y Castell mae’r Hwb Teithio (wedi ei leoli o dan y Ganolfan Groeso), lle gallwch gael mapiau a thaflenni. Gwiriwch y wefan i weld pa ddigwyddiadau a gynhelir yn y dyfodol agos neu pryd y gallwch gael gwiriad cynnal a chadw am ddim ar eich beic.

O ganol tref Caerffili mae Llwybr 4 yn mynd i gyfeiriad y dwyrain ar hyd stryd breswyl dawel cyn ymuno ag adran ddi-draffig sy’n rhedeg drwy ardal parc hirfain a heibio dwy ysgol.

Yna, gan redeg yn gyfochrog â’r ffordd cyn ymuno â hen ffordd gefn, mae’r llwybr yn ymuno â llwybr glan yr afon o amgylch ardal eang Ystâd Ddiwydiannol Bedwas. Diolch i’r ardal llain las fawr a adawyd rhwng yr ystâd ddiwydiannol a’r afon, mae’r adran hon yn amgylchedd glan afon di-draffig tawel, a phrydferth.

Yn olaf mae’r llwybr yn croesi’r A468 i ymuno â llwybr beicio Bedwas i Fachen ar hyd adran o hen reilffordd. Cadwch lygad am dafarn y Forge and Hammer pan gyrhaeddwch Machen - tafarn hynod sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg a fydd yn gwneud i chi feddwl ein bod wedi camu’n ôl i’r gorffennol.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Mae’r llwybr hwn yn cynnwys Lôn Las Wyrddach Sustrans

Mae lôn las yn goridor o dir heb ei ddatblygu, a gedwir ar gyfer defnydd hamdden a chadwraeth amgylcheddol

Darllenwch ragor am ein Lonydd Glas Gwyrddach
Dewch yn Hyrwyddwr Bywyd Gwyllt

  

Latitude: 
51.58285524630756
Longitude: 
-3.161828104882831
Zoom level: 
13
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

An urban adventure through the heart of Caerphilly taking in the mighty Caerphilly Castle and some fantastic pit stops.

Length: 
8 miles