Darran Valley

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South Wales Valleys
 • Distance: 8 miles
 • Classification: Easy
 • Traffic: Traffic Free
 • Surface: Mixed
 • Start: Bargoed
 • Finish: Fochriw

Route Description

Starting out in Bargoed's Bristol Terrace, this cycle path runs along abandoned rail track and under a number of historic bridges used to transport coal from nearby collieries dotted around the surrounding countryside. The former Bargoed Colliery was a record breaker in its hey-day: In one 10 hour shift in December 1908 grafting mine workers unearthed a world record 4,562 tons of coal.

Amid the outstanding beauty of this trail is evidence of the area's great industrial past - the former Groesfaen slag heaps are still dominant on the landscape. You eventually stumble on Deri, a small town on the fringes of unspoilt Parc Cwm Darran two miles north of Bargoed. The Park has a visitor centre open in the summer. Built on the former Ogilvie Colliery it features one of Wales' last remaining Powder Stores, a cafe as well as an interactive learning centre telling the story of the area's great industrial past.

The park also acts as a gateway to the wildlife havens of Cwmllydrew Meadows, three meadows and a shady oak tree wood. Green woodpeckers have been spotted at this nature reserve along with Yellow Meadow Ant anthills. The meadows are also a haven for rare butterflies.

A brand new section of route travels onwards for just over a mile, past fields of horses and brooding forestry before reaching the community of Fochriw - a town with a huge mining history, which is also connected with Arthurian legend.

Things to see and do

Free Maps and Leaflets

Cwn Darran

Mae’r llwybr hwn yn eich arwain drwy gymoedd De Cymru ac yn rhoi siwrnai ddi-draffig, hawdd i chi drwy orffennol diwydiannol yr ardal a’i golygfeydd naturiol trawiadol.

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Cymoedd De Cymru
 • Pellter: 8 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-draffig
 • Wyneb: Cymysg
 • Cychwyn: Bargoed
 • Gorffen: Fochriw

Disgrifiad y Llwybr

Gan ddechrau yn Nheras Bryste ym Margoed, mae'r llwybr beicio hwn yn mynd ar hyd llinell reilffordd segur a dan nifer o bontydd hanesyddol a ddefnyddiwyd i gludo glo o byllau gerllaw. Yn ei anterth roedd Pwll Glo Bargoed yn dorrwr record. Mewn un shifft 10 awr ym mis Rhagfyr 1908 cododd glowyr gweithgar record byd o lo - 4,562 tunnell.

Ymhlith harddwch naturiol eithriadol y llwybr hwn ceir tystiolaeth o orffennol diwydiannol gwych yr ardal - mae cyn domennydd slag y Groes-faen yn dal yn amlwg yn y dirwedd. Yn y diwedd dewch ar draws Deri, tref fechan ar gyrion Parc Cwm Darran sydd heb ei ddifetha ddwy filltir i'r gogledd o Fargoed. Mae gan y Parc ganolfan ymwelwyr sydd ar agor yn yr haf. Wedi'i chodi ar gyn bwll glo Ogilvie mae'n cynnwys un o Stordai Powdr olaf Cymru, caffi ynghyd â chanolfan ddysgu ryngweithiol sy'n adrodd hanes gorffennol diwydiannol gwych yr ardal.

Mae'r parc hefyd yn fynedfa i hafanau bywyd gwyllt Dolydd Cwmllydrew, tair dôl a choedwig gysgodol o goed deri. Mae'r Gnocell Werdd wedi ei gweld yn y warchodfa natur hon ynghyd â nythod Morgrug Melyn y Ddôl. Mae'r dolydd hefyd yn gartref i loÿnnod byw prin.

Mae adran newydd sbon o'r llwybr yn mynd ymlaen am ychydig dros filltir, heibio i gaeau a cheffylau ynddynt a fforestydd cysglyd cyn cyrraedd cymuned Fochriw - tref â hanes glofaol anferth, ac a gysylltir hefyd â chwedlau Arthuraidd.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
51.70982423775858
Longitude: 
-3.2115618408690816
Zoom level: 
13
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

This ride takes you through the south Wales valleys and offers you an easy, traffic free journey through the areas industrial past and stunning natural scenery. 

Length: 
8 miles