Clydach Gorge, west of Abergavenny

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South West Wales
 • Distance: 7 miles
 • Classification: Easy. One steep section
 • Traffic: Traffic Free
 • Surface: Tarmac
 • National Cycle Network: Route 46
 • Start: Abergavenny
 • Finish: Brynmawr

Route Description

Starting at Llanfoist Crossing Car Park, this picturesque trail travels high above the Clydach Gorge, from Llanfoist, just to the south west of Abergavenny, to Brynmawr this trail taking in breath-taking views of the Clydach Gorge Area of Outstanding Natural Beauty, the Brecon Beacons, and Sugar Loaf and Skirrid Mountains.

Look out for the remains of an industrial age highlighted by mining and quarrying ruins and incredible railway structures as well as the wildlife that has taken them over including peregrine falcons. Once in Brynmawr riders can travel west along the Heads of the Valleys, National Cycle Network Route 492 towards Blaenavon from where there are only spectacular views. Please note that the road to Blaenavon is not complete but can be reached by the busy B4248.

Things to see and do 

Free Maps and Leaflets

This route contains a Sustrans Greener Greenway

A greenway is a corridor of undeveloped land, reserved for recreational use and environmental conservation.

Read more about our Greener Greenways
Become Wildlife Champion

 

Ceunant Clydach, i'r gorllewin o'r Fenni

Mae’r llwybr yn teithio rhwng Llan-ffwyst, ychydig i’r de o’r Fenni, a Brynmawr, gan deithio yn uchel uwchben Ceunant Clydach.

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: De-orllewin Cymru
 • Pellter: 7 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd. Un man serth
 • Traffig: Di-draffig
 • Wyneb: Tarmac
 • Cychwyn: Y Fenni
 • Gorffen: Brynmawr
 • Llwybr RhBC: Llwybr 46

Disgrifiad y Llwybr

Gan ddechrau ym Maes Parcio Croesfan Llan-ffwyst, mae’r llwybr prydferth hwn yn teithio’n uchel uwchben Ceunant Clydach, o Lan-ffwyst, ychydig i’r de orllewin o’r Fenni, i Frynmawr.  Mae’r llwybr hwn yn cynnwys golygfeydd rhyfeddol o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ceunant Clydach, Bannau Brycheiniog, a mynyddoedd Pen-y-fâl ac Ysgyryd Fawr.

Cadwch lygad am olion yr oes ddiwydiannol a amlygir gan yr adfeilion cloddio glo a chwarelydda a strwythurau rheilffordd anhygoel yn ogystal â’r bywyd gwyllt sydd wedi dod yn eu lle, yn cynnwys hebogau glas. Unwaith ym Mrynmawr gall beicwyr deithio i gyfeiriad y gorllewin ar hyd Llwybr 492 Blaenau’r Cymoedd tuag at Flaenafon le ceir golygfeydd ysblennydd. A fyddech gystal â nodi nad yw’r ffordd i Flaenafon yn gyflawn ond gellir cyrraedd y dref ar hyd y B4248 brysur.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Mae’r llwybr hwn yn cynnwys Lôn Las Wyrddach Sustrans

Mae lôn las yn goridor o dir heb ei ddatblygu, a gedwir ar gyfer defnydd hamdden a chadwraeth amgylcheddol.

Darllenwch ragor am ein Lonydd Glas Gwyrddach
Dewch yn Hyrwyddwr Bywyd Gwyllt

 

Latitude: 
51.815514142031184
Longitude: 
-3.004239554785164
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

The route travels between Llanfoist, just to the south of Abergavenny, and Brynmawr, passing high above the Clydach Gorge.

Length: 
7 miles