Celtic Trail West

View Welsh Version

Route Details

  • Distance: 143 miles
  • National Cycle Network: Route 4 and Route 47
  • Access: The route can be accessed by the Heart of Wales Railway Line. Mainline stations at both Swansea and Fishguard also provide good public transport links for cyclists.

Route Description

Follow coastal paths, riverside trails and quiet lanes, as the Celtic Trail takes you on a journey of discovery trough the wonderfully scenic West Wales. Whether you’re an experienced cyclist, a family with children, or looking for great historic attractions, coastal gems and fantastic pit-stops, the Celtic Trail in West Wales offers all this and more.

The West section of the Celtic Trail hugs many of Pembrokeshire’s and Swansea’s finest coastlines: Visit the stunning seaside resorts of Tenby, Saundersfoot and Swansea, and explore some great traffic-free coastal routes including Millennium Coastal Park, Swansea Bike Park and the Brunel Trail. These coastal routes are threaded together by quiet and often hilly lanes through Pembrokeshire’s scenic countryside – perfect for the more experienced cyclist looking for long distance, challenging 2-wheel adventures through this stunning part of Wales.

If it’s a remote cross-country route you’re after, follow Route 47 of the Celtic Trail as it winds across the Preseli Hills between Fishguard and Carmarthen.  Beyond Carmarthen follow the gentler Tywi Valley passed the National Botanic Gardens and onto the scenic Swiss Valley Route – a lovely 11-mile traffic free section which connects to the Millennium Coastal Park.

Daily stages

If you’re looking to tackle long stretches of the Celtic Trail over a couple of days, the route can easily be broken down into a number of daily stages most of which are approximately 30-45 miles long. Our suggested stages for the Celtic Trail West are outlined below, but you may choose to do more than one stage per day or you may prefer to do a half day and take a break to visit some of the attractions along the way. The stages start and finish in towns where there will be a reasonable choice of accommodation and refreshments.

The route is best ridden from west to east to make use of the prevailing westerly winds. Apart from the very first stretch, from Fishguard to St David's, where you are heading almost due west and are likely to feel the wind strongly in your face, the winds should generally help you as you travel east towards Swansea.

Stage 1: Fishguard to Broad Haven (36 miles)

Stage 2: Broad Haven to Laugharne (46 miles)

Stage 3: Laugharne to Kidwelly (32 miles)

Stage 4: Kidwelly to Swansea (Mumbles) (29 miles)

If you want to continue onto Chepstow using the Celtic Trail, then please go to the Celtic Trail East

Related maps

 

Lôn Geltaidd - Gorllewin

Abertawe i Abergwaun gyda dau lwybr posibl. Mae Llwybr Cenedlaethol 4 yn mynd ar hyd yr arfordir, tra bod Llwybr Cenedlaethol 47 yn llwybr mewndirol. Gyda’i gilydd maent yn ffurfio dwy ddolen rhwng Abertawe a Chaerfyrddin  neu rhwng Caerfyrddin ac Abergwaun.

Manylion y Llwybr

  • Pellter: 143 milltir
  • Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol: Llwybr 4 a Llwybr 47
  • Mynediad: gellir cyrraedd y llwybr hefyd ar Linell Rheilffordd Calon Cymru. Mae’r gorsafoedd prif lein yn Abertawe ac Abergwaun hefyd yn rhoi cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da ar gyfer beicwyr.

Disgrifiad o’r Llwybr

Byddwch yn dilyn llwybrau arfordirol, teithiau glan afon a lonydd tawel, wrth i’r Lôn Geltaidd fynd â chi ar daith ddarganfod drwy ardal hynod brydferth Gorllewin Cymru. Boed eich bod yn feiciwr profiadol, yn deulu gyda phlant, neu’n chwilio am atyniadau hanesyddol gwych, perlau arfordirol a mannau bendigedig i aros, mae’r Lôn Geltaidd yng Ngorllewin Cymru yn cynnig hyn a mwy.

Mae adran y Gorllewin o’r Lôn Geltaidd yn cadw’n dynn at lawer o arfordiroedd gorau Sir Benfro ac Abertawe: Ewch ar ymweliad i drefi glan môr godidog Dinbych-y-pysgod, Saundersfoot ac Abertawe, ac archwiliwch rai o lwybrau arfordirol, di-draffig gwych yn cynnwys Parc Arfordirol y Mileniwm, Parc Beiciau Abertawe a Llwybr Brunel. Cysylltir y llwybrau arfordirol hyn â’i gilydd gyda lonydd tawel, sy’n aml yn fryniog, drwy gefn gwlad prydferth Sir Benfro - delfrydol ar gyfer y beiciwr mwy profiadol sy’n chwilio am anturiaethau pellter hir ar ddwy olwyn drwy’r ardal odidog hon o Gymru.

Os ydych chi’n chwilio am lwybr traws gwlad anghysbell dilynwch Lwybr 47 y Lôn Geltaidd wrth iddo nadreddu drwy fynyddoedd y Preseli rhwng Abergwaun a Chaerfyrddin.  Y tu hwnt i Gaerfyrddin dilynwch ardal fwy gwastad Dyffryn Tywi  heibio i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ac i Lwybr Swiss Valley gyda’i olygfeydd godidog - adran ddi-draffig 11 milltir hyfryd sy’n cysylltu i Barc Arfordirol y Mileniwm.

Cymalau dydd

Os ydych yn ystyried mynd i’r afael ag adrannau hir o’r Lôn Geltaidd dros fwy nag un diwrnod, gellir rhannu’r llwybr yn hawdd i nifer o gymalau dydd, y mwyafrif ohonynt tua 30-45 milltir o hyd. Isod fe welir ein hawgrym ar gyfer cymalau’r Lôn Geltaidd - Gorllewin, ond efallai y byddwch yn dewis cyflawni mwy nag un cymal mewn dydd neu feicio am hanner diwrnod a chymryd egwyl i ymweld ag atyniadau ar hyd y ffordd. Mae’r cymalau yn dechrau ac yn gorffen mewn trefi lle bydd dewis rhesymol o lety a lluniaeth.

Mae’n well teithio’r llwybr o’r gorllewin i’r dwyrain er mwyn manteisio ar y gwyntoedd cyffredin o’r gorllewin. Ar wahân i’r adran gyntaf, o Abergwaun i Dyddewi, lle byddwch yn tueddu i deithio i gyfeiriad y gorllewin a phryd y byddwch yn debygol o deimlo’r gwynt yn gryf yn eich wyneb, ar y cyfan fe ddylai’r gwyntoedd eich cynorthwyo wrth i chi deithio i gyfeiriad y dwyrain tuag at Abertawe.

Cymal 1: Abergwaun i Broad Haven (36 milltir)

Cymal 2: Broad Haven i Lacharn (46 milltir)

Cymal 3: Lacharn i Gydweli (32 milltir)

Cymal 4: Cydweli i Abertawe (Mwmbwls) (29 milltir)

Os ydych eisiau parhau i Gas-gwent gan ddefnyddio’r Lôn Geltaidd, ewch i Lôn Geltaidd - Dwyrain

Latitude: 
51.85613870873804
Longitude: 
-4.568939646484411
Zoom level: 
10
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

The official route map for the Celtic Trail network on National Route 4 in South and West Wales from Chepstow to St Davids.

Swansea to Fishguard with two potential routes. National Route 4 goes via the coast, whilst National Route 47 is an inland route. Together they form two loops between Swansea and Carmarthen or between Carmarthen and Fishguard.

Length: 
143 miles