Celtic Trail East

Route Details

  • Route: Severn Bridge to Swansea (Chepstow - Newport - Pontypridd - Port Talbot).
  • Distance: 84 miles.
  • National Cycle Network: Route 4 and Route 47

Route Description

If you want action-packed cycling and walking adventures, combined with panoramic views, wildlife-rich country parks, fascinating heritage sites and attractions, and quirky café and pub stops, then explore the east section of the Celtic Trail.

Celtic Trail East travels right into the heart of the South Wales Valleys, following many of the very same railways, tram roads and towpaths that once transported the raw materials of the industrial revolution. It offers a fantastic mixture of traffic-free rides and challenging adventures taking in breath-taking Valleys landscapes, and brilliant historic and natural attractions including Chepstow, Caldicot and Caerphilly Castles, Newport Wetlands, and the mighty Hengoed viaduct.

Discover the stunning country parks of Sirhowy, Penelta and Taff Bargoed along a completely traffic free and gorgeously scenic Three Parcs Trail; learn about the myth of the Green Lady who resides in Caerphilly Castle,  Europe’s second largest castle along the Nantgarw to Machen section of Route 4, and explore Margam Park’s beautiful Deer Park, ornamental gardens and magnificent estate.

A great challenging ride is the high level Valleys route between Neath and Pontypridd, which offers big ascents and through forest tracks and fantastic views across reservoirs, the Black Mountain and the Brecon Beacons National Park. Both Route 47 and Route 4 of the Celtic Trail also link up with the popular Taff Trail allowing you to take your adventure north towards Brecon, or south to Cardiff.

Daily stages

If you’re looking to tackle long stretches of the Celtic Trail over a few days, the route can easily be broken down into a number of daily stages most of which are approximately 30-45 miles long.

Our suggested stages for the Celtic Trail East are outlined below, but you may choose to do more than one stage per day or you may prefer to do a half day and take a break to visit some of the attractions along the way. The stages start and finish in towns where there will be a reasonable choice of accommodation and refreshments.

The route is best ridden from west to east to make use of the prevailing westerly winds.

Stage 1: Swansea to Pontypridd via High Level Route (40 miles).

Stage 1A: Swansea to Pontypridd via Low Level Route (40 miles).

Stage 2: Pontypridd (Quakers Yard) to Chepstow (44 miles).

If you want to tackle the Celtic Trail from Fishguard to Swansea, please go to Celtic Trail West.

Related maps

This route contains a Sustrans Greener Greenway

A greenway is a corridor of undeveloped land, reserved for recreational use and environmental conservation.

Read more about our Greener Greenways
Become Wildlife Champion

 

Lôn Geltaidd - Dwyrain

Mae’r Lôn Geltaidd yn ymestyn am 377 milltir (yn ei chyfanrwydd), gyda’r golygfeydd mwyaf amrywiol sydd i’w cael yng Nghymru, gan eich arwain o’r ‘Porth i Gymru’ yn y Dwyrain ar Bont Hafren, Cas-gwent i Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn y Gorllewin.

Manylion y llwybr

  • Llwybr: Pont Hafren i Abertawe (Cas-gwent - Casnewydd - Pontypridd - Port Talbot).
  • Pellter: 84 milltir.
  • Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol: Llwybr 4 a Llwybr 47

Disgrifiad o’r Llwybr

Os ydych am gael anturiaethau beicio a cherdded llawn cyffro, yn ogystal â golygfeydd panoramig, parciau gwledig llawn bywyd gwyllt, safleoedd treftadaeth ac atyniadau cyfareddol, a chaffis a thafarndai hynod, yna archwiliwch adran y dwyrain o’r Lôn Geltaidd.

Mae’r Lôn Geltaidd - y Dwyrain yn teithio i ganol Cymoedd De Cymru gan ddilyn nifer o’r union reilffyrdd, tramffyrdd a llwybrau tynnu a arferai gludo deunyddiau crai'r chwyldro diwydiannol. Mae’n cynnig cymysgedd rhyfeddol o deithiau di-draffig ac anturiaethau heriol, ac yn cynnwys tirweddau trawiadol o’r Cymoedd ac atyniadau hanesyddol a naturiol gwych - yn eu plith cestyll Cas-gwent, Cil-y-coed a Chaerffili, Gwlyptiroedd Casnewydd a thraphont anferth Hengoed.

Darganfyddwch barciau gwledig trawiadol Sirhywi, Penallta a Thaf Bargoed ar hyd Llwybr y Tri Pharc di-draffig a phrydferth;  dysgwch am chwedl y Fenyw Werdd sy’n byw yng Nghastell Caerffili, castell ail fwyaf Ewrop ar hyd adran Nantgarw i Fachen Llwybr 4 ac archwiliwch Barc Ceirw, gerddi addurniadol hardd ac ystâd fendigedig Parc Margam.

Taith heriol wych yw’r daith lefel uchel drwy’r Cymoedd rhwng Castell-nedd a Phontypridd, sy’n rhoi dringfeydd mawr a reidiau ar hyd traciau yn y fforestydd a golygfeydd rhyfeddol ar draws argaeau, Y Mynydd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae Llwybr 47 a Llwybr 4 y Lôn Geltaidd hefyd yn cysylltu â llwybr poblogaidd Taith Taf gan ganiatáu i chi fynd â’ch antur i’r gogledd tuag at Aberhonddu neu i’r De i Gaerdydd.

Cymalau Dydd

Os yw’n fwriad gennych i fynd i’r afael a darnau hir o’r Lon Geltaidd dros nifer o ddyddiau gall y daith gael ei thorri yn hawdd i nifer o gymalau dyddiol y mae’r rhan fwyaf ohonynt tua 30 – 45 milltir o hyd.

Amlinellir y cymalau a awgrymir gennym isod, ond efallai y byddech yn dewis gwneud rhagor  nag un cymal y dydd neu y byddai’n well gennych i wneud hanner diwrnod a chymryd toriad i ymweld â rhai atyniadau ar eich taith. Mae’r cymalau yn dechrau a diweddu mewn trefi lle bydd dewis rhesymol o lety a lluniaeth.

Mae’n well teithio’r llwybr o’r gorllewin i’r dwyrain er mwyn manteisio ar y gwyntoedd gorllewinol cyffredin.

Cymal 1: Abertawe i Bontypridd ar hyd y Llwybr Lefel Uchel (40 milltir).

Cymal 1A: Abertawe i Bontypridd ar hyd Llwybr Lefel Isel (40 milltir).

Cymal 2: Pontypridd (Mynwent y Crynwyr) i Gas-gwent (44 milltir).

Os ydych am deithio’r Lôn Geltaidd o Abergwaun i Abertawe, ewch i’r Lôn Geltaidd - Gorllewin

 

Mae’r llwybr hwn yn cynnwys Lôn Las Wyrddach Sustrans

Mae lôn las yn goridor o dir heb ei ddatblygu, a gedwir ar gyfer defnydd hamdden a chadwraeth amgylcheddol.

Darllenwch ragor am ein Lonydd Glas Gwyrddach
Dewch yn Hyrwyddwr Bywyd Gwyllt

 

Latitude: 
51.65977840796151
Longitude: 
-3.363190134765661
Zoom level: 
10
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

The Celtic Trail covers 377 miles (in its entirety) of the most diverse scenery in Wales, taking you from the eastern 'Gateway to Wales' at the Severn Bridge, Chepstow, to Pembrokeshire Coast National Park in the West.

Length: 
84 miles