Aberystwyth to Llanilar (Section of Ystwyth Trail)

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: Mid Wales
 • Distance: 6.5 miles
 • Classification: Easy
 • Traffic: Plenty of Traffic Free sections, but some minor roads.
 • Surface: Mixed
 • National Cycle Network: Route 82
 • Start: Aberystwyth
 • Finish: Llanilar
 • Access: Rail station at Aberystwyth

Route Description

This route is also known as the 'Ystwyth Trail' and officially starts at the car park next to the football ground; however it is easy to access from anywhere in Aberystwyth. The route goes across the footbridge over the river Rheidol, then through some houses before crossing the busy A487.

The route then rises up a short sharp incline to the top of Felin Y Mor from where there are good views of the coastline. Following the course of the old railway line for about 2 miles to Llanfarian the path is gentle with the River Ystwyth is on the right hand side.

From here the route heads into woodland, and there is a small picnic area here with bench and signs for walking trails through the woods. The route undulates for a short distance before crossing a bridge over the Ystwyth and rejoining the route of the old railway for another 2 miles into Llanilar.

There are shops in both Llanfairan and Llanilar, where there is also a small pub.

The route can be extended further along the Ystwyth trail. See the Llanilar to Abermagor and Cors Caron Nature Reserve sections.

Things to see and do

Free Maps and Leaflets

Go Traffic Free 

Aberystwyth i Lanilar (Adran o Lwybr Ystwyth)

Adran fer o Llwybr Ystwyth 21  milltir yw’r llwybr hwn, sy’n cysylltu Aberystwyth, Llanfarian, Ystrad Meurig a Thregaron yng Ngheredigion. 

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Canolbarth Cymru
 • Pellter: 6.5 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Digonedd yn ddi-draffig, ond rhai isffyrdd
 • Wyneb: Cymysg
 • Llwybr RhBC: 82
 • Cychwyn: Aberystwyth
 • Gorffen: Llanilar
 • Mynediad: Gorsaf reilffordd yn Aberystwyth

Manylion Y Llwybr

Mae’r Llwybr yn dechrau’n swyddogol yn y maes parcio drws nesaf i’r cae pêl-droed; fodd bynnag, mae’n hawdd ei gyrchu o unrhyw le yn Aberystwyth. Mae’r daith yn croesi’r bont droed ar draws afon Rheidol, yna drwy ardal o dai cyn croesi’r A487 brysur.

Yna bydd y daith yn dringo i fyny inclein byr a serth i ben Felin-y-Môr lle ceir golygfeydd da o’r arfordir. Gan ddilyn llwybr yr hen lein rheilffordd am tua 2 filltir i Lanfarian mae’r llwybr yn raddol gydag Afon Ystwyth ar y llaw dde.

Oddi yma mae’r daith yn mynd i mewn i goedwig, ac yma ceir ardal bicnic fechan gyda mainc ac arwyddion ar gyfer llwybrau cerdded drwy’r goedwig. Mae’r daith yn ymdonni am bellter byr cyn croesi pont dros Afon Ystwyth ac ailymuno â llwybr yr hen reilffordd am tua 2 filltir arall i mewn i Lanilar.

Ceir siopau yn Llanfarian a Llanilar, lle ceir hefyd dafarn fach.

Gall y daith gael ei ymestyn ymhellach ar hyd Llwybr Ystwyth. Gweler yr adrannau Llanilar i Abermagwr a Gwarchodfa Natur Cors Caron.

Pethau i'w gweld a'u gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Ewch yn Ddi-Draffig

Latitude: 
52.37236958182182
Longitude: 
-3.9503548534180477
Zoom level: 
12
Route sign image: 
Title: 
Buy this map
Image: 
Description: 

This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

This ride makes up a shorter section of the longer 21 mile Ystwyth Trail, which links Aberystwyth, Llanfarian, Ystrad Meurig and Tregaron in Ceredigion, Wales. 

Length: 
7 miles