Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 7th APRIL 2021

Mae cystadleuaeth deulu’r Big Pedal

Mae cystadleuaeth deulu’r Big Pedal yn ôl ar gyfer 2021! Tynnwch lun neu gwnewch fideo byr ohonoch chi a'ch plant yn cerdded, beicio, sgwtera neu'n defnyddio cadair olwyn yn ystod y cyfnod 19 - 30 Ebrill, a mynnwch gyfle i ennill gwobrau anhygoel.

Two young girls on their scooters smile at the camera. Their mum is walking behind with a pushchair

Mae cystadleuaeth deulu’r Big Pedal yn ei hôl, ac eleni mae'n fwy ac yn well nag erioed.

Mae cystadleuaeth deulu’r Big Pedal yn ei hôl, ac eleni mae'n fwy ac yn well nag erioed.

Mae gennym dair gwobr anhygoel gall yr holl deulu eu mwynhau.

Gallwch gystadlu yn y gystadleuaeth i'r teulu p'un a yw ysgol eich plant(plentyn) wedi ei gofrestru gyda'r Big Pedal neu beidio.

Sut i gystadlu:

Mae'n hawdd iawn cystadlu, y cwbl sy'n rhaid i chi ei wneud yw:
- Tynnu llun neu wneud fideo byr ohonoch chi a'ch plant yn cerdded, beicio, sgwtera neu'n defnyddio cadair olwyn yn ystod y cyfnod 19 - 30 Ebrill, sef dyddiadau’r Big Pedal.

- Lanlwythwch eich llun neu fideo i Facebook, Instagram neu Twitter.

- Tagiwch @Sustrans ar eich postiad a defnyddiwch #BigPedalWin i gystadlu.

 • Cofiwch, dilynwch ni hefyd, neu mae'n bosibl na welwn ni mo'ch postiadau.

- Os yw'ch plentyn(plant) yn dysgu o bell, gallwch gymryd rhan o hyd drwy ddangos i ni sut rydych chi'n cadw'n heini yn enw’r Big Pedal o gwmpas eich ardal leol neu gartref.

Mae'r gystadleuaeth yn cau am 9yb dydd Sadwrn 1 Mai.

Sgroliwch i lawr y dudalen i ddarllen y telerau a'r amodau'n llawn.

Beth yw'r gwobrau?

Rydyn ni'n falch iawn o allu cyhoeddi eleni bod gennym dair gwobr i'w rhoi, diolch i'n cyfeillion yn Micro Scooters, Pedal Threadz a LiteLok.

Micro-Scooters Logo

Pecyn i'r teulu gan Micro Scooters

Dau sgwter oedolyn a dau neu dri sgwter plentyn gan Micro Scooters.

Pedal Threadz logo

Pecyn o grysau-t i'r teulu gan Pedal Threadz

Dewiswch rhwng dau grys-t i oedolyn a dau neu dri crys-t i blentyn gan Pedal Threadz.

LiteLok Logo

Dau glo y gellir eu gwisgo gan Litelok

Dau glo y gellir eu gwisgo gan Litelok. Mae'n cynnwys un Clo Litelok Gold y gellir ei wisgo ac un clo Litelok Silver Flexi-O 70 gydag offer y gellir eu gwisgo.

Telerau ac Amodau

 1. Sustrans yw hyrwyddwr y gystadleuaeth hon. Swyddfa gofrestredig: Cathedral Square, College Green, Bryste BS1 5DD. Elusen wedi ei chofrestru yw Sustrans, rhif elusen 326550 (Cymru a Lloegr) SC039263 (Yr Alban).
 2. Nid chodir tal am gystadlu ac nid oes angen gwneud pryniant i gystadlu yn y gystadleuaeth hon.
 3. Bydd yr holl wybodaeth am sut i gystadlu yn y gystadleuaeth hon yn ffurfio rhan o'r telerau ac amodau hyn. Wrth gystadlu, rydych yn cytuno i gael eich ymrwymo gan y telerau a'r amodau hyn.
 4. Derbynnir sawl cynnig fesul person. Gall cystadleuwyr rannu gymaint o luniau neu fideos ag y maent yn dymuno yn ystod y gystadleuaeth, ac ystyrir pob llun neu fideo fel un ymgais.
 5. Mae'r gystadleuaeth ar agor i'r holl deuluoedd, rhieni a gwarcheidwaid yn ystod y cyfnod o 19 i 30 Ebrill.
 6. Nid oes rhaid i blentyn(blant) i fod yn mynychu ysgol sydd wedi cofrestru gyda’r Big Pedal i gystadlu yn y gystadleuaeth hon i'r teulu.
 7. Er mwyn cystadlu yn y gystadleuaeth, rhaid i rieni, gwarcheidwaid neu ofalwyr lanlwytho llun neu fideo byr i Twitter, Facebook neu Instagram. Dylai'r llun neu fideo ddangos yn glir sut mae'r teulu yn cerdded, beicio, sgwtera neu yn defnyddio cadair olwyn i fynd neu ddod yn ôl o'r ysgol. Os oes rhaid i'r plentyn (plant) ddysgu o gartref oherwydd coronafeirws, yna dylai'r llun neu fideo ddangos yn glir sut mae'r teulu yn cadw'n heini yn eu hardal leol neu gartref. Os yw'ch plant yn cael eu dysgu gartref, (yn derbyn addysg ddewisol yn y cartref) yna dylai'r llun neu fideo ddangos yn glir sut mae'r teulu yn cymryd siwrnai egnïol o'r cartref. Os oes anghenion addysgol arbennig ar eich plentyn sy'n dysgu o gartref, gallai'r llun neu fideo ddangos y teulu'n cadw'n heini yn eu hardal leol neu gartref. Rhaid i gystadleuwyr dagio @Sustrans ar y llwyfan y maent yn lanlwytho eu fideo neu lun(iau) a defnyddio'r hashnod #BigPedalWin yn eu llun.
 8. Os ydych yn cyflwyno eich cais drwy Facebook, sicrhewch eich bod yn dilyn @Sustrans cyn postio eich cystadleuaeth. Ni all Sustrans weld postiadau o gyfrifon nad sy'n cael eu dilyn. 
 9. Os ydych yn cyflwyno eich cais drwy Instagram neu Twitter, sicrhewch fod eich proffil yn mynd yn gyhoeddus yn ystod y gystadleuaeth os gwelwch yn dda. Ni all Sustrans weld eich cais os bydd yn breifat.
 10. Nid yw'r hyrwyddiad hwn ar unrhyw gyfrif yn cael ei noddi, ei gymeradwyo na'i weinyddu gan, neu yn gysylltiedig â, Facebook, Twitter neu Instagram.
 11. Bydd panel ar dîm Sustrans yn dewis tri enillydd. Byddant yn barnu pwy fydd yr enillwyr ac yn cyhoeddi enwau'r enillwyr. Bydd pob penderfyniad yn derfynol ac yn ymrwymedig.
 12. Sustrans fydd yn penderfynu ar y tri enillydd a pha wobr fyddant yn ei derbyn. 
 13. Dyddiad cau'r gystadleuaeth yw 9yb, dydd Sadwrn, 1af o Fai o Fai 2021.
 14. Dewisir yr enillydd, cysylltir ag ef a chyhoeddir ei enw ymhen pythefnos wedi i'r gystadleuaeth gau. Bydd Sustrans yn cysylltu â'r ymgeisydd sydd wedi ennill yn breifat ac uniongyrchol ar y llwyfan y defnyddiwyd ganddynt. Pa fydd yr enillydd wedi cadarnhau eu bod am dderbyn y wobr ac wedi rhoi eu manylion cyswllt, bydd Sustrans yn anfon eu manylion cyswllt i noddwr y wobr a ddewiswyd, neu yn trefnu i'w gasglu neu ei gludo.
 15. Bydd Sustrans yn gofyn i'r enillydd am rif ffôn cyswllt neu gyfeiriad e-bost a fydd yn cael ei roi i noddwr y wobr a ddewiswyd, gyda'r unig ddiben o roi gwybod i'r enillydd sut i gasglu'r wobr.
 16. Mae tri phecyn gwobr ar gael: [1]. Un bwndel Micro Scooters i deulu, yn cynnwys dau Micro Scooter i oedolion a dau/tri Micro Scooter i blant. [2]. Un pecyn o grysau-t i'r teulu gan Pedal Threadz, yn cynnwys dau grys-t oedolyn a 2/3 crys-t plentyn bydd y teulu yn eu dewis. [3]. Un clo Litelok Gold y gellir ei wisgo ac un clo Litelok Silver Flexi-O 70 gydag offer y gellir ei wisgo.
 17. Ni chynhigir arian yn lle’r gwobrau, hyd yn oed pe bai’n cael ei ganslo.
 18. Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy. Pe bai amgylchiadau annisgwyl yn codi, mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i gynnig gwobr amgen.
 19. Dylai’r enillydd hawlio’r gwobrau erbyn 31 Mai 2021. Ar ôl y dyddiad hwn, mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i dynnu’r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.
 20. Trefnir danfon y wobr yn uniongyrchol rhwng y cwmni sy’n cyfrannu’r wobr a’r enillydd. Nid yw Sustrans yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gyflwyno’r wobr berthnasol na bodlonrwydd yr enillydd gyda’r cynnyrch/cynhyrchion. Cysylltwch â chyfrannwr y wobr yn yr achosion hyn.
 21. Os penderfyna enillydd gwobr beidio â derbyn y wobr, rhaid iddynt roi gwybod i Sustrans am benderfyniad o'r fath yn ysgrifenedig, mewn grym o ddyddiad y cyfryw rybudd ac ildio pob hawl i'r wobr. Ni ddyfernir gwobr arall. Mae gan Sustrans yr hawl i ddelio â'r wobr a wrthodwyd mewn dull fel y gwêl yn dda.
 22. Rydym wedi ymrwymo i warchod eich data personol. I gael gwybodaeth am sut rydym yn gwneud hyn, gweler ein rhybudd preifatrwydd. Bydd unrhyw ddata personol sy'n ymwneud ag ymgeiswyr ond yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data cyfredol ac ond yn cael ei ddefnyddio i weinyddu'r wobr.
 23. Nid oes hawl gan weithwyr Sustrans ag aelodau eu teuluoedd neu unrhyw un a gysylltir yn broffesiynol â'r gystadleuaeth gymryd rhan ynddi.
 24. Ceidw'r hyrwyddwr yr hawl i ganslo neu newid y gystadleuaeth, y telerau a'r amodau hyn heb roi rhybudd os bydd unrhyw ddigwyddiad yn codi sydd y tu hwnt i'w reolaeth.
Share this page