Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 24th OCTOBER 2019

Wythnos Beicio i’r Ysgol

Mae Wythnos Beicio i’r Ysgol yn ddigwyddiad wythnos gyfan ar gyfer dangos y manteision a ddaw o feicio i’r ysgol, ac fe’i cynhelir ledled y Deyrnas Unedig. Fe’i cynhelir rhwng 27 Medi a 1 Hydref 2021. Ac mae cyfle hyd yn oed i un disgybl lwcus ennill gwobr wych. Darganfyddwch sut y gallwch chi gymryd rhan yn y digwyddiad eleni.

mewn partneriaeth â: 

Mae Wythnos Beicio i’r Ysgol yn gyfle ardderchog i hyrwyddo’r effaith gadarnhaol y gall ffordd iach o fyw ei gael ar lesiant ac iechyd disgyblion.

Cewch gymryd rhan am ddim, nid oes angen cofrestru, ac mae’n ffordd wych o baratoi ar gyfer y Sustrans Big Pedal yn y gwanwyn.

Wedi'i drefnu gennym ni ein hunain ac wedi'i gefnogi gan yr Ymddiriedolaeth Bikeability, mae'r Wythnos Beicio i'r Ysgol yn dathlu beicio i'r ysgol a buddion teithio'n llesol i blant.

Er mwyn cefnogi ysgolion trwy gydol yr Wythnos Beicio i'r Ysgol, mae yna ystod o adnoddau ar gael. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • posteri ysgol
  • gweithgareddau dyddiol i'w cwblhau yn y dosbarth
  • canllaw fideo gydag arferion syml i wirio bod eich beic yn ddiogel i'w reidio.

Nod y gweithgareddau hyn yw ysbrydoli disgyblion i feddwl am eu teithiau i'r ysgol, deall buddion teithio egnïol, ac ystyried achosion ac effeithiau llygredd aer.

Mae Wythnos Beicio i'r Ysgol 2021 yn digwydd rhwng 27 Medi a 1 Hydref.

Adnoddau i Athrawon

Rydym yn datblygu ystod newydd o weithgareddau atyniadol ar gyfer yr ystafell ddosbarth i'w defnyddio yn ystod pum diwrnod yr Wythnos Beicio i'r Ysgol.

Wythnos Beicio i'r Ysgol 2020

Child and family member sitting on Sustrans street design kit at street closure event

Bachu diddordeb y rhieni

Yn ystod y digwyddiad, anogwn athrawon i ddweud wrth y rhieni eu bod yn cymryd rhan.

Mae gennym adnodd am ddim: ‘Canllaw i gerdded, beicio a sgwtera i’r ysgol’ ar gyfer rhieni, a byddwn yn cynnal digwyddiadau a chystadlaethau i gynnal diddordeb disgyblion, rhieni ac athrawon.

Cystadleuaeth i’r teulu ar gyfer Wythnos Beicio i’r Ysgol

Ymunwch â’n cystadleuaeth Wythnos Beicio i’r Ysgol ar gyfer y teulu oll; bydd un disgybl lwcus yn ennill gwobr gyffrous gan ein ffrindiau yn Halfords.

Rhannwch fideo byr neu ffotograff gyda neges yn dweud wrthym pam rydych chi wrth eich bodd yn beicio i’r ysgol, neu pam y buasech yn hoff o gael gwneud. Dilynwch a thagiwch @sustrans ar Facebook, Instagram neu Twitter a defnyddiwch #SustransWin am gyfle i ennill.

Mwy o wybodaeth a thelerau ac amodau llawn

Os ydych chi’n gweithio mewn ysgol neu’n awdurdod lleol a bod gennych ddiddordeb gweithio gyda ni i gynyddu teithiau iach, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Education team

Education team

Share this page