Llongyfarchiadau i Helen Jenkins, Gwirfoddolwr y Flwyddyn Sustrans Cymru

Helen yn derbyn ei gwobr gan Steve Brooks a Sioned Lewis o Sustrans

Helen yn derbyn ei gwobr gan Steve Brooks a Sioned Lewis o Sustrans

31 January 2019

Ym mis Tachwedd, dathlodd Sustrans Cymru un o'n gwirfoddolwyr mwyaf ymroddedig, Helen Jenkins, a enillodd Wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn. Mae'r wobr yn cydnabod y gwaith gwych gan ein gwirfoddolwyr ledled y wlad. Cydnabuwyd Helen am ei chyfraniad eithriadol tuag at deithio egnïol yn Ysgol Rhydypennau, Aberystwyth.

Mae gwaith Helen yn cynnwys darparu ystod o weithgareddau a digwyddiadau yn unol â'n prosiect Teithio Egnïol, rhaglen sy'n gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i greu diwylliant sy'n ei gwneud hi'n haws i blant gerdded, scwtera neu beicio. Mae Helen hefyd yn cefnogi Sesiynau Dr Bike, yn darparu gwasanaeth beicio ac mae'n rhedeg bore 'beicio i'r ysgol'.

Bu Helen yn wirfoddolwr ysgol Sustrans am ddwy flynedd. Ynghyd â'i gŵr, Pete, sydd hefyd yn wirfoddolwr Sustrans, mae Helen yn rhedeg clwb Sgiliau Beicio wythnosol yn Ysgol Rhydypennau. Mae'r clwb wedi'i anelu at addysgu disgyblion blwyddyn tri i feithrin hyder; teithio yn ddiogel a chael hwyl. Mae Ysgol Rhydypennau wedi cael cymaint o ymroddiad gan Helen ei bod bellach yn wirfoddolwr yn yr ysgol ac ar hyn o bryd mae'n cynorthwyo gyda hyfforddiant kerbcraft.

Cyflwynwyd gwobr gwirfoddolwr y flwyddyn i Helen gan Steve Brooks, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Sustrans a Sioned Lewis, Swyddog Ysgol Sustrans.
Meddai Sioned Lewis: "Mae Helen yn wych ac yn haeddu y gydnabyddiaeth hon. Mae'n hawdd gweld pam ei bod wedi ennill gwobr gwirfoddolwr y flwyddyn, mae hi'n wir yn mynd uwchben a thu hwnt. Mae Helen yn ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth teithio gweithredol i'r disgyblion, y staff a'r rhieni. Mae’n eu ysbrydoli i groesawu cerdded, beicio a sgwtera. Mae hi wedi rhoi hyder a sgiliau i lawer o rieni i feicio i Ysgol Rhydypennau, mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r ffordd y mae pobl yn teithio i’r ysgol ysgol."

Mae Helen yn wych ac yn haeddu y gydnabyddiaeth hon. Mae'n hawdd gweld pam ei bod wedi ennill gwobr gwirfoddolwr y flwyddyn, mae hi'n wir yn mynd uwchben a thu hwnt. Mae Helen yn ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth teithio gweithredol i'r disgyblion, y staff a'r rhieni.

- Sioned Lewis, Swyddog Ysgol Sustrans

Mae Helen hefyd yn rhedeg Grwp Ymwybyddiaeth Adeiladu Hyder a Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer teuluoedd ac unigolion yn ei chymuned leol. Mae'r grŵp wedi cefnogi ac annog pobl i fynd allan ar eu beiciau ac i gofleidio teithio gweithredol. Ym mis Mehefin 2018, enillodd Helen wobr Diogelwch Ffyrdd Cymru i gydnabod ei chyfraniad tuag at diogelwch ffyrdd yng Ngheredigion oherwydd ei gweithgareddau gwirfoddoli gyda Sustrans.

Llongyfarchiadau a dioch yn fawr i ti, Helen.

Mae'r amser y mae ein gwirfoddolwyr yn rhoi i Sustrans yn gwneud gwahaniaeth mawr i'n helpu i ofalu am filoedd o filltiroedd o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, ac i annog hyd yn oed mwy o bobl mewn ysgolion, prifysgolion a chymunedau lleol i deithio'n weithredol.

Am ragor o wybodaeth ar ddod yn wirfoddolwr Sustrans, cliciwch yma.