Cars ditched for 9000 university journeys in Wales

students cycling on Swansea prom
9 February 2015

How did you get to work last autumn? Were you one of the 600 people from universities around Wales that signed up to ditch the car, as part of our Live Well, Work Well project?

Read this article in Welsh

Five universities took to sustainable travel in an attempt to top the leader board for the highest participation rate in our university travel challenge, with Bangor University coming out ahead. They won a Dr Bike maintenance session and a pack full of active travel goodies.

Lots of people took this opportunity to think about walking, cycling, using public transport or car-sharing into university, gaining lots of physical and financial benefits along the way.

Over 60,000 miles were covered from the 9000 journeys logged – that is the equivalent to over 2.5 times around the world!

There were also a whole range of prizes up for grabs over the challenge duration, and just by logging at least two journeys each week participants were in with a chance of winning shopping vouchers. In total 20 sets of vouchers were given out as spot prizes.

The weather was on and off, but that didn’t stop participants:

“Wet one this morning, but nothing a good coat and brolly won't fix :) The child in me made me do a quick splosh in some of the puddles on the way in too.”

A participant from the Student Support Services team at Swansea University has this to say about the challenge:

“The Travel Challenge certainly brought us closer as a team - from the fun, competitive banter about whose journey was the longest or hardest or wettest or most sustainable, to the top tips shared by seasoned cyclists.  The Travel Challenge proved to be educational, and we all identified some training needs and best practice to be carried forward in future.  We’d love to do the challenge again.”

 

Find out more about how Sustrans works in universities and colleges.

Sustrans can also help you engage your employees.

 

Hepgor y car ar gyfer 9000 o deithiau prifysgol yng Nghymru

Sut wnaethoch chi deithio i’r gwaith yr hydref diwethaf? Oeddech chi’n un o’r 600 o bobl o brifysgolion o amgylch Cymru a gytunodd i hepgor y car fel rhan o’n prosiect Byw’n Dda, Gweithio’n Dda?

Trodd bump o brifysgolion at deithio cynaliadwy mewn ymdrech i ddod i frig y tabl ar gyfer y gyfradd gyfranogi uchaf yn ein her teithio prifysgol, gyda Phrifysgol Bangor yn fuddugol. Enillodd y brifysgol sesiwn gynnal a chadw Dr Bike a phecyn llawn o nwyddau teithio egnïol.

Manteisiodd llawer o bobl ar y cyfle hwn i feddwl am gerdded, beicio, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu rannu car i gyrraedd y brifysgol, gan gael llawer o fanteision iechyd ac ariannol ar hyd y daith.

Teithiwyd rhagor na 60,000 o filltiroedd drwy’r 9000 taith a gofnodwyd – sy’n gyfwerth â 2.5 gwaith o amgylch y byd!

Roedd hefyd ystod eang o wobrau i’w hennill dros gyfnod yr her, a dim ond drwy gofnodi o leiaf dwy daith yr wythnos roedd cyfle i gyfranogwyr ennill talebau siopa. Rhoddwyd cyfanswm o 20 set o dalebau fel hapwobrau.

Roedd y tywydd yn anwadal ond ni wnaeth hynny bylu brwdfrydedd y cyfranogwyr:

“Bore gwlyb heddiw, ond dim byd na all cot dda ac ymbarél ymdopi ag ef:) Oherwydd fy natur blentynnaidd neidiais mewn ambell bwll ar y ffordd.”

Dyma oedd gan gyfranogwr o’r tîm Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe i’w ddweud am yr her:

“Nid oes amheuaeth y daeth yr Her Teithio â ni yn nes fel tîm - o’r tynnu coes cystadleuol llawn hwyl ynglŷn â thaith pwy oedd yr hwyaf neu’r caletaf neu wlypaf neu fwyaf cynaliadwy, i’r cynghorion da a rannwyd gan feicwyr profiadol. Roedd yr Her Teithio yn addysgiadol, a nododd bob un ohonom anghenion hyfforddiant ac arfer da i’w cynnal yn y dyfodol. Byddem wrth ein bodd yn gwneud yr her eto.”

Darganfyddwch ragor am sut y mae Sustrans yn gweithio mewn prifysgolion a cholegau.

Gall Sustrans hefyd eich helpu i ymgysylltu eich gweithwyr.