Ten of the best routes in Wales

kids cycling the mawddach trail

There are lots of great routes to try out in Wales

Cycling the Elan Valley route in Wales

Get to know some of Wales' most beautiful scenery by bike

Mawddach Trail

Some of Wales' most breathtaking scenery can be discovered on the National Cycle Network.

Cymraeg

We've pulled together this brilliant list of 10 of the best routes to explore in Wales, all cherry-picked by our National Cycle Network gurus – our fabulous volunteers.

Read on to find out what makes them so special and discover the hidden gems along the way.

1. Peregrine Path – Monmouth

“This is my favourite route and is very popular with families. The route follows the River Wye from Monmouth to Symonds Yat, winding through a huge gorge and a National Nature Reserve, and boasts the most beautiful scenery."
John Palmer

2. Clydach Gorge – Abergavenny

“One of the most scenic cycle routes - the steep hillside to the left and the view down to the roads far below is stunning. Then the new route from Brynmawr up over the hill to Blaenafon is spectacular with views of the Sugar Loaf and the Clydach Gorge - ace to base!”
Dai Price

3. Llanhilleth to Abertillery

“I chose this route because so many people have not heard of the Guardian [art work]. Shocking! It's a lovely short and easy ride with an excellent little museum and cafe at Six Bells - run by volunteers too! Easy access by train to Llanhilleth. Discover more about this route on my blog.” 
Curtis Fields

4. Bay Trail – Cardiff Bay

“About three years ago the Cardiff Volunteer Group agreed with Cardiff Council to re-route Route 8 to take it across the wetlands by St. David's Hotel. This now coincides with the Bay Trail. Today I stopped to watch a heron wading stealthily up to its aquatic prey. There is also a platform out over the water for a better view of the wildlife. Since the reeds have been cleared, this has become a real gem on the Network.”
Tony Moon

5. Merthyr section of the Taff Trail 

“So many great spots on the Network it's really hard to choose just one. I love the Pontsarn Viaduct at Cefn-coed-y-cymmer along the Taff Trail. Part of a generally lovely scenic ride, the viaduct itself is a great structure from above and below, with good views from the top and a lovely stream bubbling along beneath.”
Paul Twyman

6. Swansea Valley Trail

“Without a doubt the most picturesque views you could wish for of the Brecon Beacons, Black Mountains and Carmarthen Fans. This route is a must for everyone who loves the outdoors, in my eyes it’s the gem in the Sustrans crown.”
Myrddin Griffiths

“There is the iconic bridge featuring artwork connecting the colours of the precious metals that were previously worked in the area; Coed Gwilym Park, where there is a Heritage Centre, and canoe hire on certain days. The path continues onto the flowing River Tawe on the other side, known for regular sightings of a kingfisher flashing through the trees!”
Nick Guy   

7. Swiss Valley – Llanelli

“One of my favourite sections of the National Cycle Network - especially the upper section, above Tumble, which provides wonderful views across the Gwendraith valley.”
Eifion and Jill Francis

“The wildlife along this route is stunning, even in winter - five types of fern within a few yards, constant birdsong, etc.”
Nicky Matcher

8. The Dramway – Saundersfoot

“The beauty of this route is that it is traffic-free and you can complete as much of it as you like with refreshment opportunities available. And the really good news is that the route is level and well surfaced, just the job for mum and dad.”
Peter Griffiths

9. Llangollen Canal 

“This route has stunning views, wildlife, open space, mainly traffic-free, friendly atmosphere with walkers and canal boat owners, the aqueduct with the views of the viaduct and it’s also family friendly.”
Lesley Cole

10. Mawddach Trail – Dolgellau

“My choice for my fave route is The Mawddach Trail as it is car-free, flat so any one can enjoy it, and the scenery is some of the most stunning in Wales and the rest of the UK.”
Jonny Pickles

 

10 llwybr SYFRDANOL i'w crwydro y gwanwyn hwn – wedi eu hargymell gan ein gwirfoddolwyr

Mae'n 20fed pen-blwydd sefydlu'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. I ddathlu, rydym wedi llunio'r rhestr ryfeddol hon o'r 10 llwybr gorau i'w crwydro yng Nghymru, wedi eu dethol gan ein harbenigwyr ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol – ein gwirfoddolwyr gwych!

Darllenwch ymlaen i ganfod beth sy'n eu gwneud mor arbennig ac i ddarganfod trysorau cudd ar hyd y ffordd.

1.Llwybr yr Hebog – Trefynwy

 “Dyma fy hoff lwybr, ac mae'n boblogaidd iawn gyda theuluoedd. Mae'r llwybr yn dilyn afon Gwy o Drefynwy hyd at Symonds Yat, gan droelli drwy geunant anferthol a Gwarchodfa Natur Genedlaethol, ac yn cynnig golygfeydd trawiadol o brydferth”.
John Palmer

2. Cwm Clydach  – Y Fenni

“Dyma un o'r llwybrau beicio gyda'r golygfeydd gorau – mae'r llechwedd ar y chwith a'r olygfa i lawr at y ffordd ymhell oddi tanat yn syfrdanol. Yna mae'r llwybr newydd o Frynmawr lan y bryn i Flaenafon yn drawiadol, gyda golygfeydd o Fynydd Pen-y-fâl a Chwm Clydach – anhygoel!”
Dai Price

3. Llanhiledd i Abertyleri 

“Dewisais y llwybr hwn oherwydd bod cymaint o bobl nad ydyn nhw wedi clywed am y Guardian. Dychrynllyd! Mae'n daith feic hyfryd sy'n fyr ac yn hawdd, gydag amgueddfa fach fendigedig a chaffi yn Six Bells – hefyd yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr! Mae'n hawdd cyrraedd Llanhiledd ar y trên. Canfyddwch fwy am y llwybr hwn ar fy nhudalen blog.”  
Curtis Fields

4. Llwybr y Bae – Bae Caerdydd 

“Rhyw dair blynedd yn ôl, cytunodd Grŵp Gwirfoddolwyr Caerdydd gyda Chyngor Caerdydd i ail-gyfeirio Llwybr 8 a mynd ag ef ar draws y gwlypdiroedd ger Gwesty Dewi Sant. Bellach mae hwn yn cyd-redeg â Llwybr y Bae. Heddiw, arhosais i wylio crëyr glas yn rhydio'n lladradaidd at ei ysglyfaeth. Mae yna hefyd lwyfan allan dros y dŵr sy'n cynnig gwell golwg ar y bywyd gwyllt. Ers i'r cyrs gael eu clirio, daeth fan hyn yn berl gwirioneddol ar y rhwydwaith.”
Tony Moon

5. Llwybr Trevithick – Merthyr

“Mae beicio neu gerdded ar hyd y rhan hon wastad yn bleser waeth beth bo'r tywydd neu'r tymor. Yn y gwanwyn a'r haf bydd y goleuni brith sy'n hidlo drwy'r canopi llydanddail yn creu awyrgylch groesawgar a chlaear. Yn yr hydref a'r gaeaf bydd y dail crin a'r canghennau moelion rhonc yn creu rhyw naws am le dramatig.”
Harri Evans

6. Adran Merthyr o Daith Taf 

“Mae cymaint o fannau bendigedig ar y Rhwydwaith nes ei bod yn anodd iawn dewis dim ond un. Rwy wrth fy modd gyda Thraphont Pontsarn yng Nghefn-coed-y-cymmer ar hyd Taith Taf. Mae'r draphont yn rhan o daith sy'n gyffredinol yn hyfryd, ac yn strwythur gwych oddi tani ac oddi fry. Ceir golygfeydd da o'r top ac mae nant hyfryd yn byrlymu oddi tani.”
Paul Twyman

7. Llwybr Cwm Tawe

“Heb amheuaeth dyma'r golygfeydd mwya' trawiadol y medr rhywun eu dymuno o Fannau Brycheiniog a'r Mynyddoedd Duon a Bannau Sir Gâr. Mae'r llwybr hwn yn un y dylai pawb sy'n gwirioni ar yr awyr agored roi cynnig arno. Yn fy ngolwg i, dyma'r perl yng nghoron Sustrans.”
Myrddin Griffiths

“Ceir y bont eiconaidd gyda'r gwaith celf sy'n cysylltu lliwiau'r metelau gwerthfawr yr arferid eu cloddio yn yr ardal; Parc Coed Gwilym, lle mae yna Ganolfan Dreftadaeth, a llogi canŵod ar rhai dyddiau. Mae'r llwybr yn parhau at lif afon Tawe yr ochr draw, sy'n adnabyddus fel man lle'n rheolaidd y gwelwch Las y Dorlan yn fflachio drwy'r coed.”
Nick Guy   

8. Swiss Valley – Llanelli

“Un o fy hoff rannau o'r RhBC – yn enwedig y rhan uchaf (uwchlaw'r Tymbl), sy'n cynnig golygfeydd bendigedig ar draws Cwm Gwendraeth.”
Eifion & Jill Francis

“Mae'r bywyd gwyllt ar hyd y llwybr hwn yn syfrdanol, hyd yn oed yn y gaeaf (pum math o redynen oddi fewn ychydig lathenni, canu adar cyson, ac yn y blaen).”
Nicky Matcher

9. Y Dramffordd – Saundersfoot 

“Gogoniant y llwybr hwn yw ei fod yn ddi-draffig ac fe allwch gwblhau cymaint ohono ac yr hoffech, gyda chyfleoedd i gael lluniaeth. A'r newyddion gwirioneddol dda yw bod y llwybr ar y gwastad ac wedi'i wynebu'n dda.”
Peter Griffiths

10. Camlas Llangollen

“Mae'r llwybr hwn yn cynnig golygfeydd syfrdanol, bwyd gwyllt, llefydd agored, ac ar y cyfan mae'n ddi-draffig. Ceir awyrgylch cyfeillgar efo cherddwyr a pherchnogion cychod y gamlas, ac mae gennych chi'r bont ddŵr efo'r golygfeydd o'r draphont. Mae hefyd yn addas i deuluoedd.”
Lesley Cole

11. Llwybr Mawddach – Dolgellau

“Fy newis ar gyfer fy hoff lwybr ydy Llwybr Mawddach gan ei fod yn ddi-gar, ar y gwastad fel bod pawb yn gallu ei fwynhau, ac mae'r golygfeydd ymysg y mwya' trawiadol yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig.”
Jonny Pickles

Discover the National Cycle Network

Whether you walk, cycle, run or ride a horse, there's plenty of opportunity for adventure and getting involved!

children cycling

Cycling is a great way to have fun as a family and these routes have lots of things to see and do along the way.

cyclist admiring route view

Love the National Cycle Network? Sponsor your favourite mile and help us keep it in top condition.

Check out our volunteer vacancies in your area.

kids out on a bike ride

Your donations will help maintain the National Cycle Network and provide safer routes for everyone to enjoy.