Lon Las Ogwen

View Welsh Version

Route Details

 • From - to: Porth Penrhyn, Bangor to Llyn Ogwen
 • Distance: 11 miles (approx 2 hours)
 • Type: Traffic-free to Tregarth then mixed off road / on road to Llyn Ogwen
 • Surface: Part tarmac, part gravel
 • Classification: Hard

Route Description

Lôn Las Ogwen is a superb ride offering excellent mountain views as you climb south from the coast at Bangor (Porth Penryn) via a railway path through mature broadleaf woodland alongside the River Cegin to the village of Tregarth. The ride continues on up through the spoils of the slate quarry on a well-designed path with ever better views of the mountains of Snowdonia ahead. The path joins a minor road that runs parallel with the busy A5 and therefore carries very little traffic. A final climb takes you to the shores of Llyn Ogwen where there is a cafe and normally several groups of outdoor enthusiasts either walking, climbing or cycling. The mountains rise to over 3000ft on either side of the road.

The Penrhyn quarries that produced the slate in Bethesda were started in 1770 by Richard Pennant, the 1st Baron Penrhyn, and was the biggest opencast system in the world, forming a vast amphitheatre one mile long and 1200ft deep. The quarry works railway that the trail follows was constructed between 1870 and 1879. Before this the slate from Bethesda was transported by pack horse or mules and carts and by a tramroad constructed in 1801. The line was closed in 1962. With the fortune they made from the slate trade they had the mock-Gothic Penrhyn Castle built which now houses a doll museum, a collection of industrial locomotives and a variety of stuffed animals.

NB. There is a climb of almost 1000ft from Bangor to Llyn Ogwen so it will be considerably slower on the way up than on the way back down. For a more gentle ride, go only as far as Tregarth, which involves a climb of less than 300ft.

Local attractions

To make sure everyone gets the most out of their time by the water, please ensure that you follow the Towpath Code.

Watch the video

 

 

Lôn Las Ogwen o Fangor i Lyn Ogwen

Mae Lôn Las Ogwen yn llwybr bendigedig sy’n rhoi golygfeydd o Fynyddoedd Eryri wrth iddo ddringo i gyfeiriad y de o’r arfordir ym Mhorth Penrhyn. Gan ddilyn dyffryn Afon Cegin, mae’r llwybr yn dringo ar hyd hen gloddiadau rheilffordd drwy goetir llydanddail hyfryd i Dregarth a’r unig dafarn ar hyd y ffordd, sef Pant yr Ardd.

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Gogledd-orllewin
 • Pellter: 11 milltir
 • Amser sydd ei angen: 2 awr
 • Traffig: Di-draffig i Dregarth (8 milltir) ac yna cymysgedd o lwybrau di-draffig a lonydd tawel
 • Wyneb: Cymysg
 • Llwybr RhBC: Llwybr Cenedlaethol 85
 • Cychwyn: Porth Penrhyn, i'r gogledd ddwyrain o Fangor
 • Gorffen: Bwthyn Ogwen, Llyn Ogwen
 • Llogi beiciau: Dim ym Mangor, yr agosaf yng Nghaernarfon
 • Mynediad: Gorsaf drên ym Mangor

Mae Lôn Las Ogwen yn daith fendigedig gyda golygfeydd mynyddig gwych wrth i chi ddringo i’r de o’r arfordir ym Mangor (Porth Penrhyn) ar hyd llwybr rheilffordd drwy goedwig lydanddail sy’n rhedeg gydag Afon Cegin i bentref Tregarth. Mae’r daith yn parhau i fyny drwy wastraff y chwarel lechi ar lwybr sydd wedi ei gynllunio’n dda gyda golygfeydd hyd yn oed gwell o fynyddoedd Eryri o’ch blaen.  Mae’r llwybr yn ymuno ag isffordd sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r A5 brysur ac felly dim ond ychydig o draffig sydd arni. Mae dringfa olaf yn mynd â chi ar lan Llyn Ogwen lle y mae caffi ac fel arfer sawl gr?p yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, naill ai’n cerdded, dringo neu’n beicio. Mae’r mynyddoedd yn codi i dros 3000 troedfedd bob ochr i’r ffordd. Dechreuwyd chwareli Penrhyn, a gloddiau lechi ar gyfer Bethesda, ym 1770 gan Richard Pennant, Barwn 1af Penrhyn, a’r system cloddio brig mwyaf yn y byd, gan ffurfio amffitheatr milltir o hyd a 1200 troedfedd o ddyfnder. Adeiladwyd rheilffordd y gwaith chwarel, y mae’r llwybr yn ei dilyn, rhwng 1870 a 1801.  Cyn hyn byddai’r llechi a gloddiwyd ym Methesda yn cael eu cludo gan geffylau pwn neu fulod gyda chertiau ac ar dramffordd a adeiladwyd ym 1801.  Caewyd y llinell ym 1962.  Gyda’r ffortiwn a wnaethant o’r fasnach llechi adeiladwyd Castell Penrhyn gothig-ffug sydd erbyn hyn yn gartref i amgueddfa ddoliau, casgliad o drenau diwydiannol ac amrywiaeth o anifeiliaid wedi eu stwffio.

Noder: Mae dringfa o bron i 1000 troedfedd o Fangor i Lyn Ogwen felly bydd hi’n daith llawer arafach ar y ffordd i fyny nag y bydd wrth ddychwelyd. I gael taith fwy hamddenol, ewch ond cyn belled â Thregarth, sydd â dringfa o lai na 300 troedfedd.

Atyniadau naturiol:

 • Golygfeydd o Eryri
 • Llyn Ogwen

Atyniadau i ymwelwyr:

Latitude: 
53.188844517817415
Longitude: 
-3.987856558056584
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Lon Las Ogwen is a wonderful route offering views of the Snowdonia Mountains as it climbs south from the coast at Porth Penrhyn. Following the valley of Afon Cegin, the trail climbs on old railway cuttings through lovely broadleaf woodland to Tregarth and the only pub along the way, by the name of Pant Yr Ardd.

Length: 
11 miles