Published: 29th JUNE 2020

Schools Officer, North East Wales / Swyddog Ysgolion

Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute. Join us on our journey as we seek to fill the following key vacancy:

  • Contract: Fixed term to 31 March 2023
  • Location: based in the Wrexham area
  • Working Hours: 37.5 hours per week
  • Salary: £24,446 per annum
  • Closing date: 9am on Monday 27 July 2020
  • Reference: SUS2933

The role

The new exciting role involves promoting cycling and walking as forms of active and sustainable travel to school age children, parents and staff at selected primary and secondary schools with the aim of reducing the number of pupils being driven to school. 

This will also include supporting ‘school champions’ in schools, harnessing local authority resources available for cycling and active travel and to making links between schools and the wider community. 

About you

With experience of working in a schools setting with children and young people, of delivering training to teachers and of partnership working within a range of capabilities, you will have the ability to build strong working relationships. 

Your enthusiasm will be motivational to others and your excellent written and verbal communication will complement your strong organisational skills. 

IT literacy is essential as is an understanding of school settings and the health benefits of active travel.  You will also be committed to active travel and the promotion of sustainable transport.  DBS Enhanced Disclosure clearance is mandatory for this role.

Interviews

Interviews will take place via Skype or Zoom or at Sustrans offices in Cardiff during week beginning Monday 3 August 2020. 

Rôl y

Mae’r rôl newydd gyffrous hon yn cynnwys hyrwyddo beicio a cherdded fel ffyrdd o deithio’n iach a chynaliadwy i blant oed ysgol, rhieni a staff mewn ysgolion cynradd ac uwchradd dethol gyda’r nod o leihau’r nifer o ddisgyblion sy’n cael eu gyrru i’r ysgol yn y car.

Bydd y swydd hefyd yn cynnwys cefnogi ‘pencampwyr ysgol’ mewn ysgolion, harneisio’r adnoddau sydd ar gael gan awdurdodau lleol ar gyfer beicio a theithio llesol a gwneud cysylltiadau rhwng ysgolion a’r gymuned ehangach. 

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd ysgol gyda phlant a phobl ifanc, o ddarparu hyfforddiant i athrawon, ac o weithio mewn partneriaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau, a bydd y gallu gennych i ddatblygu perthynas waith gryf.

Bydd eich brwdfrydedd yn ysgogi eraill a bydd eich sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn cyfannu eich sgiliau trefnu cadarn.

Mae llythrennedd TG yn hanfodol, felly hefyd ddealltwriaeth o amgylchedd ysgol a’r buddion iechyd sydd ynghlwm â theithio llesol. Byddwch hefyd yn ymroddedig i deithio llesol a hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus. Mae gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau dros Skype neu Zoom neu yn swyddfeydd Sustrans yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 3 Awst 2020.

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

Read our Equality, Diversity and Inclusion Policy.

Download role description save_alt

Apply

For more information contact:

Share this page