Published: 5th MAY 2021

Liveable Cities & Towns Project Manager / Rheolwr Prosiect Dinasoedd a Threfi Byw

Your role will play a key part in developing and supporting the delivery of projects and initiatives that help to realise our ambition of making places more liveable for everyone.

  • Contract: Fixed term contract to 31 March 2023
  • Location: Swansea / Barry Area – Home Working
  • 37.5 hours per week
  • £27,804 per annum
  • Closing date: 9am on 17 May 2021
  • Reference: SUS3176

About the role

We now have an exciting opportunity for you to join the movement and make a difference as our Liveable Cities & Towns Project Manager!

Your role will play a key part in developing and supporting the delivery of projects and initiatives that help to realise our ambition of making places more liveable for everyone.

You will co-ordinate and manage existing activities whilst also developing new opportunities and projects.

You will also have the opportunity to oversee and manage the running of a community e-bike loan scheme in four locations across Wales and manage the delivery of an e-cargo bike pilot in Aberystwyth and Swansea.

 

About you

We believe in working collaboratively, so are looking for someone with good interpersonal skills and the ability to lead and motivate others. 

You will be somebody with excellent organisational skills and experience of developing and project managing multi-faceted programmes.

So, if this sounds like you and you’re passionate about the promotion of Sustainable Transport, apply today!

 

Interviews

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 17 May 2021. Interviews will take place via MS Teams on Tuesday 25 May 2021.

Should Sustrans receive an overwhelming number of applications for this vacancy, the decision may be taken to close it earlier than the advertised closing date, so please ensure your application is submitted as soon as possible.

To apply, please complete our online application form. 

 

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently, this includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

Download the job description in English.  

Apply for this role. 

 

Ynglŷn â'r Swydd

Bellach, mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â'r ymgyrch a chreu gwahaniaeth fel ein Rheolwr Prosiect Dinasoedd a Threfi Byw!

Bydd eich swydd yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu, cefnogi a darparu prosiectau a mentrau sy'n helpu i wireddu ein huchelgais o greu lleoedd haws byw ynddyn nhw i bawb.

Byddwch yn cyd-gysylltu a rheoli gweithgareddau sy'n bodoli eisoes, ynghyd â  datblygu cyfleoedd a phrosiectau newydd.

Hefyd, cewch gyfle i oruchwylio a rheoli cynnal cynllun llogi e-feiciau cymunedol mewn pedwar lleoliad ym mhob cwr o Gymru, a rheoli darparu peilot e-feiciau cargo yn Aberystwyth ac Abertawe.

 

Eich hanes 

Rydym yn credu mewn gweithio'n gydweithredol, felly rydyn ni'n chwilio am rywun sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol da a'r gallu i arwain a hybu eraill.

Bydd gennych sgiliau trefniadol rhagorol a phrofiad o ddatblygu a rheoli prosiectau amlweddog.

Os yw'r swydd hon yn apelio atoch chi a rydych chi'n angerddol dros hyrwyddo Trafnidiaeth Gynaliadwy, ymgeisiwch heddiw!

 

Cyfweliadau

Dyddiad cau derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau yw 9yb, dydd Llun 17 Mai 2021. Cynhelir cyfweliadau dros MS Teams ddydd Mawrth, 25 Mai 2021.

Pe bai Sustrans yn derbyn nifer fawr iawn o geisiadau ar gyfer y swydd hon, efallai y penderfynir ei chau cyn y dyddiad a hysbysebwyd, felly sicrhewch eich bod yn cyflwyno'ch cais cyn gynted â phosibl.

Er mwyn ymgeisio, llenwch ein ffurflen gais ar-lein os gwelwch yn dda. Gallwch gael mwy o wybodaeth am ein swyddi yn http://www.sustrans.org.uk/job-vacancies/

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gweld gwerth mewn amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o'r gymuned, yn arbennig lle cawn ein tangynrychioli. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl a chanddynt anabledd, a phobl Dduon ac Asiaidd a grwpiau ethnig lleiafrifol.

Dadlwythwch y disgrifiad swydd. 

Gwnewch gais am y rôl hon.

Download role descriptionDownload role description Submit application formSubmit application form

For more information contact:

Share this page