Published: 5th MAY 2021

Liveable Cities & Towns Officer, North Wales / Swyddog Dinasoedd a Threfi Byw, Gogledd Cymru

Working alongside stakeholders, communities and businesses, your role will support our partners to develop and deliver projects and initiatives such as an e-bike loan scheme, using it to inspire other changes in the community.

  • Contract: Fixed term contract to 31 March 2023
  • Location: North Wales flexible base, including home working – to cover Rhyl area
  • 37.5 hours per week
  • £24,938 per annum
  • Closing date: 9am on 10 May 2021
  • Reference: SUS3156

About the role

We now have an exciting opportunity for you to join our team and support us with our vision to make places more liveable for everyone – places that connect us to each other and what we need, and where everyone can thrive without having to use a car. 

Working alongside stakeholders, communities and businesses, your role will support our partners to develop and deliver projects and initiatives such as an e-bike loan scheme, using it to inspire other changes in the community.

 

About you

We are looking for a creative and innovative individual with a community development background. 

You will understand the challenges that communities and individuals face in moving around their town or city healthily.

You will be a well-organised self-starter and have experience of delivering projects that benefit the community.

So if you are a confident advocate for the benefits of walking & cycling and understand the role both have to play in making better places to live & work, apply today!

 

Interviews

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on 10 May 2021.  Interviews will take place via MS Teams during week commencing 17 May 2021

To apply, please complete our online application form. Should Sustrans receive an overwhelming number of applications for this vacancy, the decision may be taken to close it earlier than the advertised closing date, so please ensure your application is submitted as soon as possible.

 

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently, this includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

Download the job description in English.

  

Apply for this role. 

 

Ynglŷn â'r Swydd 

Mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â'n tîm a'n cefnogi yn ein gweledigaeth i greu lleoedd byw i bawb – lleoedd sy'n ein cysylltu â'n gilydd a'r hyn rydym ei angen, a lle gall pawb ffynnu heb fod angen defnyddio car. 

Gan weithio ochr yn ochr â rhanddeiliaid, cymunedau a busnesau, eich swydd fydd cefnogi ein partneriaid yn eu gwaith yn darparu prosiectau sy'n peri i drefi a dinasoedd fod yn lleoedd mwy iachus i fyw.

 

Amdanoch chi

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol ac arloesol gyda chefndir mewn datblygiad cymunedol. 

Byddwch yn deall yr heriau y mae cymunedau ac unigolion yn eu hwynebu wrth iddynt symud o gwmpas eu tref neu ddinas mewn modd iachus.

Byddwch yn gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun, yn berson trefnus a bydd gennych brofiad o ddarparu prosiectau sy'n lles i'r gymuned.

Os ydych chi'n eiriolwr hyderus dros fanteision cerdded a beicio ac yn deall eu swyddogaeth o ran creu gwell lleoedd i fyw a gweithio ynddynt, gwnewch gais heddiw!

 

Cyfweliadau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 9yb, dydd Llun 10 Mai 2021 2021.  Cynhelir cyfweliadau drwy MS Teams yn ystod yr wythnos yn dechrau 17 Mai 2021.

Er mwyn ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein os gwelwch yn dda. Pe bai Sustrans yn derbyn nifer fawr o geisiadau am y swydd hon, efallai y penderfynir pennu dyddiad cau cynt na'r un a hysbysebwyd. Felly, ymgeisiwch cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, yn gweld gwerth mewn amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o'r gymuned, yn arbennig lle cawn ein tangynrychioli. Mae hyn yn cynnwys pobl a chanddynt anabledd a rheini o grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifol ar hyn o bryd.

 

Dadlwythwch y disgrifiad swydd.

  

Gwnewch gais am y rôl hon.

Download role descriptionDownload role description Submit application formSubmit application form

For more information contact:

Share this page