Adnoddau i Athrawon, Wythnos Beicio i’r Ysgol

Mae ein hadnoddau ystafell ddosbarth a dolenni i daflenni gwaith ar gael ymhellach i lawr y dudalen hon. Rhag ofn y bydd ei angen arnoch, rydym hefyd wedi cynnwys fersiwn PDF o’r gweithgareddau yn barod i’w lawrlwytho.

Diwrnod 1

Diwrnod 2

Diwrnod 3

Diwrnod 4

Diwrnod 5

PDF

Paratoi – Doctoriaid Beics Ifanc

 
Gwybodaeth Allweddol
 • 20-30 munud
 • Grŵp/ gyda rhiant
Amcan Bydd disgyblion a dysgu sut i wneud beicio fwy diogel gyda gwiriadau ac arferion syml.
Tŵls Grŵp/ gyda rhiant
Adnoddau Rhestr Wirio Doctor Beics Ifanc
Cynllun sesiwn Gadewch inni ddechrau yn y dechrau. Mae’n hanfodol eich bod yn gwirio fod eich beic mewn cyflwr da. Defnyddiwch y rhestr wirio isod i archwilio amrywiol rannau eich beic. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau, efallai y gallwch eu trwsio eich hunain, e.e. rhoi gwynt yn y teiars, iro’r gadwyn ac ati. Dylid mynd â’r beic at fecanig beiciau lleol ar gyfer gwaith trwsio mwy arbenigol.

Diwrnod 1 – Beicio i Bawb

Gwybodaeth Allweddol:

 • 30 munud
 • Gweithgaredd unigol/grŵp

Amcan: Dychmygwch eich beic o’r newydd. Dysgu am wahanol fathau o isadeiledd beicio.

Adnoddau: Papur poster, pensiliau lliwio neu binnau ffelt.

Amlinelliad o’r gweithgaredd:Mewn grwpiau neu ar eich pennau eu hunain, bydd y disgyblion yn mynd ati i ymchwilio’r mathau o feiciau, e-feiciau, beiciau cargo a threlars sydd ar gael, ynghyd â’r isadeiledd sy’n galluogi pobl i ddefnyddio beiciau mewn trefi a dinasoedd.
Crëwch boster i hyrwyddo beiciau fel dull teithio i bawb.

Dadlwythwch: Beicio i Bawb Nodiadau athrawon

Cwis yr ystafell ddosbarth heddiw: i ymuno â’r hwyl ar Kahoot Cwis Wythnos Beicio i’r Ysgol i Bawb. 

Estyniad: + 20 munud

Gofynnwch i’ch dosbarth gyflwyno eu posteri a siarad am eu syniadau ar gyfer gwneud beicio’n fwy cynhwysol i bawb.
Dysgu am wahanol fathau o feiciau a gwahanol ddefnyddwyr beiciau.

Ysbrydolwyd gan:

Bike It At Home – adnodd a ddatblygwyd gan ein Swyddogion Ysgolion yn Llundain yn ystod y cyfnod dan gyfyngiadau symud.

Gwybodaeth ychwanegol gan Wheels for Wellbeing 

Back to top

day2

Diwrnod 2 – Y Gwyliau Beicio Gorau Erioed

Gwybodaeth Allweddol:

 • 30 munud
 • Gweithgaredd unigol/grŵp

Amcan: Lleoli gwledydd y byd, gan ddod o hyd i nodweddion tebyg a gwahanol, a datblygu cynllun ar gyfer taith feicio.

Adnoddau:

Amlinelliad o’r sesiwn:

 • Y disgyblion i ddychmygu eu bod yn beicio ar draws y byd. (Naill ai rhowch wledydd penodol i ddisgyblion/grwpiau neu gallant ddewis drostynt eu hunain).
 • Gan ddefnyddio’r daflen Y Gwyliau Beicio Gorau Erioed, mae’r disgyblion i fynd ati i archwilio ffeithiau am eu dewis o wlad (prifddinas, baner, bwyd, diod, tirnodau i ymweld â nhw ac ati) a phenderfynu beth fuasai ei angen arnynt i fynd i feicio ar draws y wlad honno (dillad sy’n dal dŵr, het haul, binocwlars, dŵr yfed, ac ati).

Cwis ystafell ddosbarth heddiw: ac ymunwch â’r hwyl ar Kahoot Cwis Beicio Rownd y Byd Wythnos Beicio i’r Ysgol

Estyniad: + 20 to 30 minutes

I fod yn fwy egnïol wrth gynnal y gweithgaredd hwn,  arddangoswch y taflenni Y Gwyliau Beicio Gorau Erioed o gwmpas yr ystafell ddosbarth, crëwch basbort bach yr un i’r disgyblion gael teithio o gwmpas gan ymweld â’r taflenni, yn nodi ffeithiau wrth fynd ar eu hynt. Sawl lle gwahanol, a faint o ffeithiau allant ddod ar eu traws ar eu taith rownd y byd?

Ysbrydolwyd gan

Ysbrydoliaeth ein partner Wythnos Beicio i’r Ysgol, y Bikeability Trust, yw’r adnodd dysgu hwn, o’u hadnodd “Tools for Schools”. Gallwch ddysgu mwy, a chael mynediad at eu pecyn adnoddau am ddim ar gyfer ysgolion i hyrwyddo a dathlu beicio yma: www.bikeability.org.uk/tools-for-schools

Back to top

day3

Diwrnod 3 - Fy Nhaith i’r Ysgol

Gwybodaeth Allweddol:

 • 10-15 munud
 • Gweithgaredd unigol/grŵp

Amcan: I ddisgyblion feddwl am eutaith i’r ysgol a thrafod eu profiadau.

Adnoddau: Byrddau stori wedi’u hargraffu, pensil, papur

Amlinelliad o’r gweithgaredd: Gofynnwch i’r disgyblion greu bwrdd stori byr o’u taith i’r ysgol. Byddant yn dechrau gyda’u tŷ yn y sgwâr cyntaf ac yn gorffen gyda’r ysgol yn yr un olaf. Pan fydd pawb wedi gorffen, gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu sut gwnaethon nhw deithio i’r ysgol.

Gofynnwch i’r disgyblion gymharu’r darluniau yn eu grwpiau. Pa ran o’r daith maen nhw’n ei hoffi neu ddim yn ei hoffi? Gofynnwch iddyn nhw roi golau traffig yng nghornel pob un o’r sgwariau i gynrychioli eu teimladau.

Gofynnwch iddyn nhw gyfrif sawl ‘Gwyrdd’ a sawl ‘Coch’ sydd ganddynt. Beth yw’r sgôr? Beth yw sgôr y dosbarth? Gofynnwch i’r disgyblion gwblhau’r  datganiadau canlynol a thrafod fel dosbarth neu mewn grwpiau.

 • Y rhan GORAU o fy nhaith yw …
 • Y rhan GWAETHAF o fy nhaith yw …
 • Fy HOFF LE yn fy ardal leol yw …
  oherwydd…

Dadlwythwch:

Cwis yr ystafell ddosbarth heddiw: i ymuno â’r hwyl ar Kahoot Cwis Diogelwch ar y Ffyrdd Wythnos Beicio i’r Ysgol

Estyniad: + 20 minutes 

Eich taith ddelfrydol – Gofynnwch i’r disgyblion roi darn o bapur dargopïo dros eu bwrdd stori.

Gofynnwch iddyn nhw wneud tri newid i’w taith a fyddai’n helpu i’w newid i’w taith ddelfrydol i’r ysgol.

Gofynnwch a oes unrhyw ffordd arall y gallent deithio? A oes llwybr gwell? Allai’r strydoedd fod wedi’u dylunio’n wahanol?

Ffynhonnell: Big Street Survey.

Adnodd cwricwlaidd sy’n galluogi disgyblion
i archwilio’r ardal o gwmpas eu hysgol a chreu maniffesto ar sut i wneud eu strydoedd yn fwy diogel ac yn wyrddach. Mae’r Big Street Survey yn diwallu nifer o amcanion y cwricwlwm, gydag amrywiol gyfleoedd a chynlluniau gwers trawsgwricwlaidd.

I ddysgu mwy, anfonwch ebost education@sustrans.org.uk

Back to top

day4

Diwrnod 4 – “Dewch inni Feicio Mwy”

Gwybodaeth Allweddol:

 • 30 munud
 • Gweithgaredd unigol

Amcan: : Defnyddio ysgrifennu perswadiol i gynyddu’r nifer o bobl sy’n beicio, er lles eu hiechyd a’r amgylchedd.

Adnoddau: Rhestr Wirio Ysgrifennu Perswadiol (1 fesul disgybl)

Amlinelliad o’r sesiwn: Disgyblion i ddewis pwnc i sgwennu amdano. Er enghraifft:

 • Mae beicio’n dda i’r amgylchedd
 • I annog cymaint o ddisgyblion â phosibl i feicio i’r ysgol, ar gyfer siwrneiau bob dydd neu i hamddena gyda’u teuluoedd
 • Buasai man cadw beiciau yn yr ysgol yn annog mwy o ddisgyblion i feicio i’r ysgol
 • Cynnal ‘Ddiwrnod beicio’ yn yr ysgol i rannu mor bwysig yw beicio i’n hamgylchedd ac i’n hiechyd
 • Defnyddiwch y rhestr wirio i gynllunio a datblygu’r darn ysgrifennu perswadiol

Cwis ystafell ddosbarth heddiw: ac ymunwch â’r hwyl ar Kahoot! Cwis Beicio a’r Amgylchedd Wythnos Beicio i’r Ysgol

Estyniad: 20-30 munud.

I fod yn fwy egnïol wrth gynnal y gweithgaredd hwn, cyflwynwch weithgaredd Cerdded a Sgwrsio – gan gerdded fesul 2, un disgybl i ddarllen eu darn nhw allan, cael adborth, (efallai gan ddefnyddio ‘dwy seren a dymuniad’ neu’r dull cyfatebol a ddefnyddiwch yn eich ysgol chi), cyn ffeirio lleoedd. Bydd hyn yn rhoi adborth gan gyfoedion i’r disgyblion, i’w helpu i fireinio a chwblhau eu darnau ysgrifennu perswadiol.

Ysbrydolwyd gan: Daw’r adnodd dysgu hwn gan ein partner Wythnos Beicio i’r Ysgol, y Bikeability Trust, o’u hadnodd “Tools for Schools”. Gallwch ddysgu mwy, a chael mynediad at eu pecyn adnoddau am ddim ar gyfer ysgolion i hyrwyddo a dathlu beicio yma  www.bikeability.org.uk/tools-for-schools

Back to top

day5

Diwrnod 5 – Sgiliau Beicio a Sgwtera ar yr Iard Chwarae

Gwybodaeth Allweddol:

 • 15 munud fesul dosbarth
 • Gweithgaredd grŵp

Amcan: Cyfle i ddisgyblion ymarfer eu sgiliau beicio a sgwtera ar yr iard chwarae (h.y. cychwyn, stopio, cydbwyso).

Adnoddau:

 • Disgyblion i ddod â’u beiciau/sgwteri a helmedi eu hunain i mewn
 • Canllaw gweithgaredd/gwiriad-M Doctor Beics Ifanc a chanllaw ffitio helmedi
 • Maes chwarae gydag arwyneb caled
 • Conau, sialc, polion, neu offer arall o’r gampfa i farcio cwrs

Amlinelliad o’r sesiwn: Gosod cwrs gan ddefnyddio conau, sialc, polion neu offer arall o’r gampfa.

Gallai’r cwrs gynnwys y nodweddion canlynol:

 • Slalom – disgyblion i wneud slalom rhwng y chwith a'r dde rhwng pwyntiau wedi’u marcio ar hyd y llinell.
 • Llwybr sy’n culhau – disgyblion i gadw rhwng dwy linell, a’r rheiny’n mynd yn agosach at ei gilydd yn raddol
 • Parth ffri-wilio – y disgyblion i roi’r gorau i bedalu/gwthio rhwng dau bwynt wedi’u marcio ar y cwrs a cheisio cadw eu cydbwysedd wrth iddyn nhw arafu
 • Bocs stopio – disgyblion i ddefnyddio’u brêcs i ddod i stop dan reolaeth o fewn bocs wedi’i farcio

Cyn reidio, dylech gael y disgyblion i wirio bod eu beiciau’n ddiogel i’w defnyddio a bod eu helmedi’n ffitio, gan ddilyn y canllawiau gwiriad-M a ffitio helmed.

Rhannwch y disgyblion yn grwpiau o 5 i daclo’r cwrs sgiliau fesul grŵp. Dylai pob grŵp gael 3 neu 4 tro ar y cwrs o fewn 15 munud i gael mireinio’u sgiliau.

Yn dibynnu ar faint yr iard chwarae yn eich ysgol chi, gallech ddod â’r sesiwn i ben gyda reid i’r dosbarth cyfan o gwmpas perimedr yr iard.

Cwis ystafell ddosbarth heddiw: ac ymunwch â’r hwyl ar Kahoot! Cwis gwiriad-M, Wythnos Beicio i'r Ysgol

Ysbrydolwyd gan: Sesiynau iard chwarae Wheely Good Skills, a gynhaliwyd fel rhan o her y Big Pedal yn 2019 gan rai o’n Swyddogion Ysgolion.

Gair o Gyngor:

 • Anfonwch y canllaw gweithgaredd Doctor Beics Ifanc a’r canllaw ffitio helmed ychydig ddyddiau ymlaen llaw, i sicrhau bod y disgyblion yn cyrraedd gyda beiciau sy’n gweithio a helmedi sy’n ffitio!
 • Sut i ffitio helmed beic yn gywir: Dau fys rhwng eich aeliau a gwaelod yr helmed / Pedwar bys i wneud siâp V o amgylch gwaelod eich clustiau / Un bys dan y strap dan eich gên .

Back to top

Adnoddau i Athrawon, Wythnos Beicio i’r Ysgol

Dyma’r pecyn adnoddau 5 diwrnod ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd mewn un ddogfen gyfleus.

Cwis dyddiol

Saesneg

Cymraeg

Diwrnod 1 Diwrnod 1
Diwrnod 2 Diwrnod 2
Diwrnod 3 Diwrnod 3
Diwrnod 4 Diwrnod 4
Diwrnod 5 Diwrnod 5