Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Ewch ati i feicio!

cycle training

Ail-gydio yn y beic gyda Hyfforddiant Beicio!

Gall bod â diffyg hyder a theimlo’n agored i berygl ar y ffordd atal llawer ohonoch rhag gwneud siwrneiau bob dydd ar feic.

Boed eich bod yn cymudo i’r gwaith neu i’r brifysgol; yn mynd â’r plant i’r ysgol, neu’n beicio er mwyn hamddena, mae ofn traffig yn un o’r rhwystrau mwyaf sy’n atal pobl rhag beicio ar gyfer siwrneiau bob dydd. Mae’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn cynnig llawer o gyfleoedd gwych ar gyfer cymudo di-draffig, ond fel arfer bydd hi’n amhosibl osgoi rhywfaint o feicio ar y ffordd. 

Nid oes amheuaeth mai hyfforddiant beicio yw un o’r ffyrdd gorau i roi hyder i chi ar ddwy olwyn. Boed eich bod yn feiciwr rheolaidd sy’n gobeithio gwella eich sgiliau ar ffyrdd prysur, neu’n bwriadu mynd ar eich beic am y tro cyntaf ers blynyddoedd, bydd hyfforddwyr yn darparu hyfforddiant personol arbenigol sy’n addas i’ch gallu a’ch nodau unigol chi.

Bydd hyfforddiant beicio yn helpu i wneud eich teithiau’n ddiogel a phleserus ac yn dysgu llawer o sgiliau allweddol i chi megis cadw lleoliad da ar y ffordd, rhoi arwyddion a gwelededd. Bydd hyd yn oed y beiciwr mwyaf profiadol yn sicr o ddysgu rhywbeth newydd!

Gallech fod â hawl i hyfforddiant beicio am ddim:

Mae Hwb Teithio Caerffili yn cynnig hyfforddiant beiciau am ddim i oedolion a theuluoedd sy’n byw yng Nghaerffili. Mae’n cynnal sesiynau rheolaidd ar brynhawniau Mercher, neu gall drefnu sesiynau un i un ar adeg ac mewn lleoliad sy’n addas i chi. Os ydych yn ystyried beicio i’r gwaith gall hefyd gynnal yr hyfforddiant fel rhan o’ch taith gymudo, fel eich bod yn gallu beicio’r llwybr gyda’r hyfforddwr cyn rhoi cynnig arno eich hun. Gallwch hefyd fenthyg beic. E-bost: [email protected] neu ffoniwch 02920 886640 am ragor o wybodaeth.

Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn cynnig hyfforddiant beicio am ddim i’r 20 o bobl sy’n cofrestru gyntaf fel rhan o brosiect peilot yng Nghaerdydd. Mae tair lefel hyfforddiant ar gael (dechreuwyr, canolraddol ac uwch) a gallwch hefyd logi beic am ddim. I gael rhagor o wybodaeth

Os yw eich gweithle yng Nghaerdydd, Caerffili neu ym Mhontypridd efallai y bydd gennych chi a’ch cydweithwyr yr hawl i hyfforddiant beicio am ddim. Ewch i’n tudalen gweithleoedd.

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer hyfforddiant am ddim yna mae CTT a Hyfforddiant Beicio Cymru yn cynnig pecynnau hyfforddiant beicio sy’n werth da am arian.