Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Cymunedau

Mae Sustrans yn gweithio gyda nifer o grwpiau cymunedol, gweithleoedd, ysgolion a phrifysgolion yng Nghymru er mwyn annog pobl i fyw bywydau hapusach ac iachach drwy wneud newidiadau bach i’w hymddygiad teithio. Drwy ein prosiectau cymunedol ein nod yw darparu’r sgiliau, y wybodaeth a’r seilwaith sydd eu hangen i rymuso pobl yng Nghymru i gynnwys rhagor o gerdded a beicio yn eu teithiau bob dydd.

Cynllunio Teithio Personol (PTP)

Rydym yn cyflwyno rhaglen fwyaf y DU o Gynllunio Teithio Personol, gan roi gwybodaeth teithio wedi ei theilwra i 100,000 o gartrefi a chaniatáu i bobl wneud dewisiadau teithio doethach, iachach a gwyrddach.

Mae ein hymchwil wedi dangos mai diffyg gwybodaeth yw un o’r rhwystrau mwyaf i deithio cynaliadwy. Nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod amseroedd y bysiau o’u safleoedd bws agosaf, ac nid ydynt chwaith yn gwybod lle mae’r llwybr beicio diogel agosaf nac i ble y mae’n mynd. Mae cynllunio teithio personol yn rhoi gwybodaeth wedi ei theilwra i gartrefi ar gyfer eu hanghenion trafnidiaeth penodol.

Ymgysylltwyd â rhagor na 47,000 o gartrefi yng Nghaerdydd hyd yma ac mae ein canlyniadau wedi dangos lleihad gan 8% mewn teithiau car a wneir gan yrwyr, a lleihad gan 13% mewn teithiau car a wneir gan deithwyr, ac mae teithiau ar feic wedi treblu!

Ymgysylltu â’r gymuned

Rydym yn gweithio’n agos gyda chymunedau er mwyn sicrhau bod gan bobl yng Nghymru fynediad at rwydwaith o lwybrau diogel, gan wneud Cymru nid yn unig yn gyrchfan gynaliadwy a phrydferth, ond hefyd yn lle iach a hapus i fyw, gweithio a chwarae.

Mae prosiectau Connect2 Sustrans ledled Cymru wedi rhoi dolenni diogel a strategol i gymunedau, gan oresgyn rhwystrau sy’n cynnwys ffyrdd prysur, afonydd a llinellau rheilffordd. Mae’r cymunedau wedi chwarae rôl unigryw wrth greu’r llwybrau newydd hyn, ac mae arwyr lleol wedi eu hanfarwoli ar Fainc Portreadau eu hardal, gwaith celf newydd eiconig ar gyfer pob llwybr.

Prosiectau teithio byw yn y gymuned

Roedd ein prosiectau ‘Mentro Allan’ a ‘Beiciwch, Cerddwch’ blaenorol yn annog pobl sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig, pobl gydag anawsterau dysgu, a phobl hŷn i fod yn gorfforol egnïol drwy raglen ddeinamig o weithgareddau awyr agored yn cynnwys cerdded, beicio, cyfeiriannu a dringo creigiau. Rhoddodd y prosiectau hefyd gyfleoedd ardderchog i gymdeithasu, chwerthin a dysgu ac o ganlyniad rhoi hwb i hyder, morâl a hunan-barch y bobl a gymerodd ran. Mae’r fideo hwn <http://www.youtube.com/watch?v=hb3UTmjJdl4> yn dangos yn glir y gwahaniaeth a wnaeth Prosiect Mentro Allan Seidins y Barri i fywydau nifer o bobl.  

Ysgolion a chyflogwyr

Rydym yn gweithio gyda rhagor na 100 o ysgolion ledled y wlad er mwyn annog plant i deithio’n egnïol a chreu cenhedlaeth o blant awyr iach. Rydym yn cefnogi cyflogwyr i ddatblygu cynlluniau teithio fel y gall gweithwyr wneud newidiadau cyraeddadwy, hirdymor i’w harferion cymudo, gan sicrhau bod cerdded a beicio yn dod yn ffyrdd real o gael Cymru i symud.