Cyflogwyr

Mae ein prosiectau gweithleoedd yn cefnogi cyflogwyr ledled Cymru i alluogi eu staff i adael y car adref a theithio i’r gwaith ar drafnidiaeth gyhoeddus, ar feic, ar droed neu i rannu car.

Gwneir y rhan fwyaf o deithiau cymudo yng Nghymru mewn car, yn aml dros bellteroedd byr. Er y gall neidio i’r car ymddangos fel y dewis mwyaf cyfleus, gall hefyd fod y dewis mwyaf araf, y mwyaf annibynadwy, ac un sy’n achosi’r mwyaf o straen.

Mae gan gyflogwyr lawer i’w ennill o annog staff i deithio i’r gwaith mewn modd corfforol egnïol a chynaliadwy:

  • Mae beicio neu gerdded i’r gwaith yn ffordd ardderchog i gadw’n heini. Mae staff sy’n teithio’n gorfforol egnïol yn fwy cynhyrchiol, effeithiol ac effro yn y gwaith a byddant yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch am lai o ddyddiau. Gallwch weld rhagor o fanteision cymudo egnïol yma.
  • Mae beicio, cerdded, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a rhannu car yn lleihau’r galw am ofodau parcio a thagfeydd yn yr ardal gyfagos.
  • Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn gwneud amser teithio yn fwy rhagweladwy, yn lleihau’r straen o dagfeydd traffig a bod yn hwyr i’r gwaith. Mae hefyd yn rhoi rhagor o amser i gymudwr, gan ganiatáu iddynt wneud galwad ffôn neu ddarllen ar eu ffordd i ac o’r gwaith - bydd yn aml yn gynt hefyd!
  • Bydd hyrwyddo teithio cynaliadwy yn lleihau ôl-troed carbon y sefydliad, ac yn gwella cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, gan gael delwedd gyhoeddus wyrddach a mwy cadarnhaol.

Rydym wedi helpu nifer o sefydliadau yng Nghymru i feddwl yn wahanol ynglŷn â theithio, yn cynnwys safleoedd GIG yng Nghymru, Lloyds TSB, Admiral Insurance, BBC Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Teithiau Doethach i’r Gwaith

Mae ein prosiect Teithiau Doethach i’r Gwaith yn cynnig cefnogaeth ymarferol a chyngor arbenigol am ddim i sefydliadau yng Nghaerdydd, Pontypridd a Chaerffili ynglŷn â drafftio a gweithredu cynllun teithio gweithle, a fydd yn cynorthwyo i nodi’r holl ffyrdd y gall staff deithio i’r ysgol mewn modd cynaliadwy.

Gall sefydliadau yr ydym yn gweithio gyda hwy hefyd elwa o gael hyfforddiant beicio a sesiynau cynnal a chadw beic am ddim, gan gynorthwyo i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar staff i fynd yn ôl ar gefn eu beiciau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: [email protected]

Hyrwyddwyr Teithio Byw

Mae ein rhaglen Hyrwyddwyr Teithio Byw yn recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr sydd eisiau hyrwyddo teithio byw a chynaliadwy yn eu gweithle.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: [email protected]