Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Boed eich bod yn gerddwr hamdden, yn feiciwr profiadol, yn deulu gyda phlant neu’n ystyried dechrau cymudo ar feic, mae’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yng Nghymru yn cynnig nifer o gyfleoedd ar gyfer teithio, darganfod a chwarae.

Mae rhagor na 1,200 o filltiroedd bendigedig o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yng Nghymru yn unig, a gludodd 29 miliwn o deithiau cerdded a beicio yn ystod 2011.

Beth bynnag fo’ch oedran neu’ch lefel ffitrwydd, mae mynd allan ar y Rhwydwaith yn ffordd ragorol i gadw’n iach, arbed arian ac – yn bwysicaf oll - mwynhau!

Anturiaethau ar y Rhwydwaith

Os ydych eisiau anturiaethau cerdded a beicio llawn egni, ynghyd â pharciau gwych, arfordiroedd godidog, atyniadau twristiaid rhyfeddol, safleoedd treftadaeth diddorol, gweithiau celf cyfareddol, a mannau ardderchog i aros am bicnic, cael seibiant mewn caffi neu dafarn, yna mae gan Rwydwaith Cymru rywbeth ar eich cyfer chi.

Gan ddilyn cymysgedd o lonydd tawel, llwybrau tynnu camlas, a hefyd hen linellau rheilffordd a arferai gludo mwynau crai y chwyldro diwydiannol, mae’r Rhwydwaith yn cynnig dewis rhagorol o lwybrau di-draffig a theithiau hir sy’n mynd drwy lawer o olygfeydd a safleoedd gorau Cymru.       

Archwiliwch y Rhwydwaith ar ein tudalen Llwybrau a dewch o hyd i’ch antur cerdded neu feicio eich hun. Neu lawrlwythwch un o’n mapiau llwybrau am ddim.

Cymudo ar y Rhwydwaith

Cymudo egnïol yw’r ffordd hawsaf i gynnwys ymarfer corff rheolaidd mewn patrwm bywyd prysur. Mae’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn pasio o fewn milltir i bron 60% o’r boblogaeth, ac mae’n cysylltu i nifer o ysgolion, prifysgolion a gweithleoedd - gan wneud teithio diogel, iach, cost isel i’r gwaith, ysgol neu brifysgol yn bosibilrwydd gwirioneddol ar gyfer llawer o bobl.

Defnyddiwch eich teclyn mapio ar-lein i ddod o hyd i lwybrau yn eich ardal leol, a chanfod llwybrau cerdded a beicio diogel a hardd i gyrchfan o’ch dewis.

Rhwydwaith Newydd

Rydym newydd gwblhau dau brosiect mawr er mwyn creu 100 milltir ychwanegol o lwybrau cerdded a beicio ledled Cymru. Diolch i arian gan y Gronfa Loteri Fawr ac Ariannu Cydgyfeirio Ewropeaidd rydym wedi dod â’r Rhwydwaith o fewn 2 filltir i yn rhagor o bobl. Mae’r llwybrau newydd ar y cyfan yn wastad ac yn ddi-draffig, ac yn cysylltu i’r llwybrau presennol megis Taith Taf poblogaidd, cymunedau, canol trefi, gorsafoedd trên, atyniadau twristiaid, gweithiau celf, parciau gwledig ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol.

Mae’r ardaloedd sydd wedi elwa o lwybrau newydd yn cynnwys Conwy, Y Rhyl, Clydach, Port Talbot, Maesteg, Merthyr Tudful, Pontypridd, Trefforest, Pentre’r Eglwys, Llantrisant, Glyn Ebwy, Blaenafon, Brynmawr, Caerdydd, Casnewydd, Caerllion a Threfynwy.

Gweithiau Celf

Yn ogystal â gweithio gyda’n partneriaid i adeiladu llwybrau, rydym yn gweithio’n galed i’w gwneud yn amgylchoedd atyniadol. Rydym yn comisiynu artistiaid i greu gweithiau celf cyhoeddus, gan wneud llwybrau newydd yn gofiadwy ac yn ystyrlon i’w amgylcheddau naturiol. Rydym yn cefnogi ein tîm cynyddol o wirfoddolwyr er mwyn cynorthwyo i gadw’r llwybrau mewn cyflwr da er mwyn i bobl eu mwynhau a bwyd gwyllt i ffynnu.