Polisi yng Nghymru

Llywodraeth Cymru yn lansio Mesur Teithio Byw (Cymru)

Ym mis Chwefror 2013 lansiodd Llywodraeth Cymru y Mesur Teithio Byw (Cymru), deddfwriaeth tirnod a fydd yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol ledled Cymru i ddarparu rhwydwaith o lwybrau cerdded a beicio, yn yr un modd ac y mae’n rhaid iddynt ddarparu rhwydwaith ffyrdd.

Yn dilyn y Papur Gwyn ar y Mesur, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2012, dygodd Sustrans Cymru dros 100 o gynrychiolwyr o bob rhan o Gymru ynghyd i gynhadledd er mwyn trafod nodau a themâu’r papur.

Mae’r adroddiad cynhadledd hwn yn rhoi crynodeb o’r cyflwyniadau a roddwyd ac o’r trafodaethau bwrdd crwn a gynhaliwyd (pdf)

Dyma ymateb Sustrans i Ymgynghoriad y Papur Gwyn (pdf)

Ers cyhoeddi’r Mesur mae Sustrans wedi cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor Menter a Busnes, sy’n craffu ar y Mesur. Rydym wedi canolbwyntio ar chwe maes allweddol lle gellid cryfhau’r Mesur.

  • Yr angen am dargedau cyfreithiol rwymol er mwyn cynyddu teithio byw

  • Safonau dylunio arfer gorau gorfodol

  • Yr angen i ddarparu ariannu er mwyn cefnogi nodau’r Mesur

  • Rhaglen o fesurau meddal i eistedd yn gyfochrog â’r llwybrau newydd (e.e. hyfforddiant beicio i oedolion, cynllunio teithio personol)

  • Rydym angen eglurhad ar ddefnydd Gorchmynion Prynu Gorfodol ar gyfer llwybrau teithio byw oddi wrth ffyrdd

  • 20mya – er nad oes gan Lywodraeth Cymru y pŵer i newid teryfnau cyflymder, gallai ddweud y gall llwybrau diogel ar y ffordd ddim ond bodoli mewn ardaleodd 20mya.

Gallwch ddarllen ein tystiolaeth ysgrifenedig lawn i’r Pwyllgor yma (pdf)

Ym mis Mai 2012, lansiodd Llywodraeth Cymru y Papur Gwyn ar gyfer y Mesur Teithio Byw (Cymru), menter tirnod a fydd yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol Cymru i ddarparu llwybrau cerdded a beicio. Ar 18 Mehefin, dygodd Sustrans Cymru dros 100 o gynrychiolwyr o bob rhan o Gymru ynghyd i gynhadledd a fyddai’n trafod ac yn herio’r themâu allweddol a amlinellir yn y Papur Gwyn.

Prif ffocws y diwrnod oedd cyfres o drafodaethau bwrdd crwn. Yn y bore cysylltwyd y trafodaethau hyn i’r Rhaglen Lywodraethu, yn edrych ar sut bydd y Mesur yn effeithio ar nifer o agendâu polisi ac yn archwilio beth ellid ei wneud er mwyn gwneud y mwyaf o’i botensial. Yn y prynhawn aeth y trafodaethau hyn i’r afael â’r prif heriau sy’n gysylltiedig â gweithredu’r Mesur.

Teithio Byw yng ngogledd Cymru

Yn 2014 bydd Llywodraeth Cymru yn pasio deddfwriaeth tirnod a fydd yn hyrwyddo teithio byw. Mae Sustrans yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid i gynyddu cyfraddau cerdded a beicio. Rydym wedi cynhyrchu adroddiad sy’n amlygu’r ystod o weithgareddau sydd eisoes yn digwydd ar draws gogledd Cymru er mwyn annog pobl i deithio mewn ffyrdd sy’n gwella eu hiechyd a’u hamgylchedd.

Lawrlwythwch gopi o adroddiad Teithio Byw yng Ngogledd Cymru (pdf, fersiwn Gymraeg)

Cymru’n wynebu epidemig tlodi trafnidiaeth

Mae ffigurau newydd gan elusen Sustrans yn dangos bod rhagor na hanner poblogaeth Cymru mewn perygl o gael eu torri i ffwrdd oddi wrth waith a gofal iechyd oherwydd costau cynyddol o fod yn berchen ar gar a’i redeg, a diffyg dewisiadau eraill. Mae’r ffigur yn uwch nag a ofnwyd yn flaenorol.

Mae’r dadansoddiad newydd yn dilyn adroddiad yn dwyn y teitl 'Rhwystro Mynediad' a lansiwyd gan Sustrans mewn partneriaeth ag Achub y Plant ac Age Cymru yn gynharach eleni.

Mae ffigurau a ddiweddarwyd gan Sustrans yn dangos bod trigolion yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion wedi eu heffeithio waethaf, gyda rhagor na dwy ran o dair o’r boblogaeth yn yr ardaloedd hyn yn wynebu tlodi trafnidiaeth.

Edrychwch ar ein map Tlodi Trafnidiaeth (pdf) am ragor o wybodaeth.

Dilynwch y ddolen os hoffech wybod sut y cafodd yr ystadegau hyn eu cynhyrchu, neu i weld ein tri map o ddangosyddion tlodi trafnidiaeth (pdf) yng Nghymru.

Hanner Cymru yn wynebu dyled oherwydd costau trafnidiaeth

Gallai rhagor na miliwn o bobl yng Nghymru fod yn cael trafferthion i fforddio costau rhedeg car [nodyn 1], ac mae diffyg dewisiadau eraill yn gorfodi llawer o bobl i ddewis rhwng mynd i ddyled a chael eu torri oddi wrth swyddi, gofal iechyd, siopau ac ysgolion.

Mae Sustrans Cymru wedi ymuno gyda Age Cymru, Cyngor ar Bopeth Cymru ac Achub y Plant i amlygu’r mater cynyddol hwn ac i lansio 'Rhwystro Mynediad' (pdf), adroddiad sy’n galw ar wleidyddion i gydnabod y cymhlethdodau ac i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol o ‘Dlodi Trafnidiaeth’. Gyda chwarter cartrefi heb gar o gwbl, a disgwyl i gostau tanwydd godi, mae’r adroddiad yn galw am ragor o fuddsoddiad mewn dulliau eraill megis trafnidiaeth gyhoeddus, clybiau ceir a llwybrau ar gyfer cerdded a beicio.

Lawrlwythwch gopi o adroddiad Rhwystro Mynediad (pdf) neu Access Denied (pdf, fersiwn Saesneg).

Lawrlwythwch gopi o’r papur briffio estynedig: Rhwystro Mynediad (pdf) neu Access Denied (pdf, fersiwn Saesneg).

[nodyn 1] Wedi eu diffinio yma fel nifer y cartrefi a fyddai’n gorfod gwario 10 y cant o’u hincwm ar redeg car (boed eu bod yn rhedeg un neu beidio). Dim ond un dangosydd o dlodi trafnidiaeth yw hwn. Yn ogystal ag effeithio ar y rheiny sy’n gweld cost rhedeg car yn straen, mae tlodi trafnidiaeth yn effeithio ar bobl na all fforddio car o gwbl; y rheiny nad oes ganddynt fynediad at gar am resymau eraill; a’r rheiny y gallai trafnidiaeth gyhoeddus fod yn gostus neu’n annigonol iddynt.

Cael Cymru i Symud

Mae Sustrans Cymru wedi cynhyrchu pecyn trafod sydd â’r nod o annog pleidiau gwleidyddol lleol i ystyried sut y gallant ymgyrchu ar faterion trafnidiaeth.

Mae’r pecyn yn rhoi trosolwg o effaith polisi trafnidiaeth ar les, cydlyniad a ffyniant economaidd ein cymunedau ac mae wedi ei fwriadu i annog trafodaeth ynglŷn â’r manteision y gall darparu a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy ei roi.

I gael rhagor o fanylion lawrlwythwch Cael Cymru i Symud: Pecyn trafod (pdf, dwyieithog).

Adroddiad Cyfiawnder Cymdeithasol

Nid oes gan chwarter cartrefi fynediad at gar - mewn cymunedau megis Blaenau Gwent a Merthyr mae cynifer â 35% o deuluoedd yn ddi-gar.  Am yr hanner can mlynedd diwethaf ystyriwyd adeiladu ffyrdd newydd fel y ffordd i ddod â ffyniant i gymunedau difreintiedig.  Ond a yw hyn yn wir?  Mae heriau mynd i’r afael â newid hinsawdd a gordewdra a chynnydd yng nghost olew yn gwneud i ni ail-feddwl am bolisi trafnidiaeth presennol, ond ein barn ni yw y bydd rhagor o fuddsoddiad mewn teithio cynaliadwy yn dod â Chyfiawnder Cymdeithasol i rannau tlotaf Cymru.

Adroddiad Cyfiawnder Cymdeithasol (pdf)

Trafnidiaeth Gynaliadwy Cymru

Cynghrair o sefydliadau Cymreig o’r sectorau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector yw Trafnidiaeth Gynaliadwy Cymru.  Rydym yn cefnogi ymdrechion i leihau effaith amgylcheddol teithio a chreu amgylchedd lle mae gan bobl fynediad at wasanaethau lleol hanfodol heb yr angen i ddefnyddio car.

Credwn fod angen pecyn o fesurau ategol ar frys i newid ymddygiad teithio a chloi i mewn y manteision i leihau traffig. Gyda rhagor nag un rhan o dair o gartrefi mewn rhannau o Gymru heb fynediad at gar credwn y dylai’r Cynlluniau Trafnidiaeth Cenedlaethol a Rhanbarthol ymrwymo i becyn cynhwysfawr o fesurau caled a meddal i leihau dibyniaeth ar gar ac annog mathau egnïol o deithio.

Gallwch ddarllen y polisi llawn yma: http://sustainabletransportcymru.blogspot.com/

Polisi Iaith Gymraeg

Mae ein Polisi Iaith Gymraeg ar gael i’w lawrlwytho: Polisi Iaith Gymraeg (pdf, dwyieithog).