Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Gweddnewid y daith gymudo ddyddiol

amy with her bike

Yn sicr nid oes gwell ffordd i ddechrau eich taith gymudo ddyddiol na thaith feicio neu gerdded a fydd yn codi’r ysbryd. Byddwch yn cyrraedd pen eich taith yn teimlo’n effro, llawn egni ac yn barod am ddiwrnod o waith. Mae’n ffordd wych o gadw’n heini ac os gwnewch chi hyn yn gyson fe arbedwch ffortiwn fach, gan wario llawer llai ar betrol a ffioedd campfa, a bydd gennych ragor o arian i'w wario fel y mynnwch.

Cawsom wybod sut y gwnaeth Amy Louise Christopher, cyd Gymudwr Egnïol, newid ei  harferion cymudo pan wnaethom gwrdd â hi yng Nghaerdydd:

Enw:
Amy Louise Christopher

Oed:
26

Ble rydych chi’n byw?
Trelluest, Caerdydd (am y tri mis cyntaf o feicio i’r gwaith roeddwn yn byw yn y Ddraenen (Thornhill))

Ble ydych chi’n gweithio?
Parc Busnes Pacific, Caerdydd

Pa mor hir ydych chi wedi bod yn beicio i’r gwaith?
Tua chwe mis a hanner

A ydych chi’n beicio pob siwrnai neu a fyddwch weithiau’n defnyddio dull trafnidiaeth arall?
Byddaf yn gwneud fy nheithiau bob dydd ar fy meic, ond os wyf yn teithio ymhellach (e.e. Llundain) fe af fel arfer ar fws neu drên.

Sut oeddech chi’n cyrraedd y gwaith cyn i chi ddechrau beicio?
Pan oeddwn yn byw yn y Ddraenen byddwn yn mynd ar y trên i’r dref yna’n cerdded gweddill y ffordd. Arferwn yrru i’m swydd flaenorol ac roedd hynny’n hunllef yn nhraffig yr awr frig. Mae beicio i’r gwaith yn ddull mwy pleserus i ddechrau’r dydd - rydych yn cyrraedd wedi eich adfywio ac yn teimlo’n llawn egni yn hytrach na theimlo’n ddiog ac o dan straen fel yr arferwn ei wneud pan oeddwn yn gyrru i’r gwaith.

Beth wnaeth i chi wneud y penderfyniad i feicio i’r gwaith?
Fy ffrindiau sy’n beicio!!! Ynghyd â’r manteision ariannol a ffitrwydd.

A oedd yn newid anodd ei wneud? Pam?
Na, ond mae’r gwynt a’r glaw yn ei wneud ychydig yn heriol ar adegau. Y gyfrinach yw bod yn barod a phacio siaced a throwsus glaw y gellir eu rhoi dros beth bynnag yr ydych yn ei wisgo. Neu ar y diwrnodau glawog, dewis dull trafnidiaeth arall.

Sut fyddwch chi’n gwisgo ar gyfer cymudo?
Heblaw am y dillad glaw pan fydd yn bwrw byddaf yn gwisgo fy nillad bob dydd arferol. Rwy’n eithaf hoff o ddillad trawiadol, ac yn mwynhau gwisgo ffrogiau a sgertiau felly byddaf yn gwisgo legins oddi tanynt. Dydw i ddim yn meddwl bod angen i chi wisgo dillad beicio arbennig ar gyfer siwrneiau byr, yn enwedig os ydych yn symud ar gyflymdra hamddenol fel y byddaf i’n ei wneud. Mae fy meic yn un eithaf benywaidd yr olwg a chredaf fod hynny cyd-fynd â fy ffasiwn mewn dillad.

Pa mor hir gymerodd hi i chi ddod i arfer â chymudo ar y beic?
Yn gynt nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl gan fy mod yn beicio 6 milltir bob ffordd sy’n gryn bellter bob dydd - ychydig wythnosau efallai. Ar y dechrau roeddwn wedi blino ychydig ar ôl y daith ond mae’n syndod pa mor gyflym y mae eich ffitrwydd yn gwella. Os byddai’r tywydd yn arbennig o wael neu fy mod yn teimlo’n flinedig, byddwn weithiau’n neidio ar drên am ran o’m daith.  Mae’n braf cael y dewis.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am feicio i’r gwaith?
Y teimlad o ryddid a gewch. Hefyd, gan fod yn rhaid i chi fynd i’r gwaith beth bynnag, mae dod yn heini wrth deithio yn fonws. Gan fy mod nawr yn byw yn Nhrelluest byddaf hefyd yn beicio ar hyd Taith Taf am ran o’m siwrnai sy’n ddechrau hyfryd i’m diwrnod!

Unrhyw anfanteision?
Glaw!

Beth yw eich tri prif gyngor ar gyfer cymudwyr beicio newydd?

  1. Prynwch feic yr ydych yn gyfforddus yn ei reidio, a hefyd un sy’n ymarferol (ni fyddech yn gwisgo dillad nad ydych yn teimlo’n dda ynddynt felly pam reidio rhywbeth nad ydych yn teimlo yn dda arno).
  2. Buddsoddwch mewn dillad ac offer da ar gyfer tywydd gwlyb (rydym yn byw yn y DU wedi’r cyfan!!).
  3. Gwnewch daith gymudo wag cyn eich diwrnod beicio cyntaf i’r gwaith. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddarganfod unrhyw broblemau y gallwch o bosibl eu hwynebu e.e. traffig trwm ger ysgol.
  4. Os ydych yn teimlo’n arbennig o ddihyder yn beicio ar y ffyrdd mynnwch gael hyfforddiant beicio. Mae’n rhywbeth rhesymol i’w wneud a gallwch gael cynifer o wersi ag sydd eu hangen arnoch ac wedi eu teilwria i’ch lefel beicio chi.

Cewch ragor o wybodaeth am gymudo hapus, iach a chost isel ar ein gwefan