Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Canllawiau ymarferol ar gyfer athrawon yng Nghymru

school children fixing their bikes at school

Defnyddiwch ein cyngor, gwybodaeth ac adnoddau ymarferol rhad ac am ddim i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru i feicio, cerdded a sgwtera i’r ysgol, a chreu diwylliant o deithio llesol.

Mae galluogi mwy o bobl ifanc i deithio’n llesol yn rhoi buddion pellgyrhaeddol i’w hiechyd yn ogystal â lleihau tagfeydd o amgylch yr ysgol a gwella’r amgylchedd lleol.

Canllaw Chwe Wythnos

Cynyddwch y teithiau llesol i’r ysgol gan ddefnyddio ein canllaw cam wrth gam ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru. Wedi ei ddylunio ar gyfer athrawon, rhieni a llywodraethwyr, ynddo cewch arweiniad am ddigwyddiadau a gweithgareddau cwricwlwm.

Fe’i dyluniwyd i’w gynnal dros chwe wythnos (er gallwch wneud dros gyfnod hirach os dymunwch), ac mae’r rhaglen yn gorffen gydag wythnos o weithredu a dathlu – mae’n baratoad perffaith ar gyfer Big Shift Sustrans neu'r Big Pedal.

Lawrlwythwch:

Symud i Fyny

Canllaw ar gyfer y rhai sy’n gweithio gydag oedrannau 11–18, yn dangos sut i hybu teithio llesol mewn ysgolion uwchradd, colegau a’r gymuned.

Mae ein hadnodd yn cynnwys canllawiau ymarfer gorau, astudiaethau achos am weithgareddau, a dulliau a ddefnyddir gan ein swyddogion profiadol i ysgogi, ymgysylltu gydag ac ysbrydoli pobl ifanc i gerdded a beicio fel rhan o’u dewisiadau teithio dydd i ddydd.

Lawrlwythwch:

Lush Hour

Cynhyrchwyd y pecyn cymorth ar gyfer gweithio dan arweiniad disgyblion hwn gyda chyfranogiad pobl ifanc er mwyn galluogi disgyblion ysgolion uwchradd i ddatblygu dull addysg cyfoedion i ymdrin â theithio llesol i’r ysgol.

Mae’r gweithgareddau yn ddefnyddiol ar gyfer cynghorau ysgol, grwpiau blwyddyn a thimau eco ac maent yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth.

Lawrlwythwch:

Gweithia Hi Allan

Lawrlwythwch ein Gweithgareddau Gweithia Hi Allan ar gyfer yr ystafell ddosbarth. Gyda dewis o bump thema, mae’r gweithgareddau cyflym a deniadol yma’n annog disgyblion CA2 a CA3 i feddwl am eu hiechyd, hamgylchedd a’u diogelwch ac yn gallu cael ffitio mewn i ddiwrnod ysgol yn hawdd.

Taflenni Gwybodaeth

Hefyd, mae gennym daflenni gwybodaeth am ddim mewn Cymraeg a Saesneg yn cynnig cyngor ymarferol, ffeithiau ac arweiniad i alluogi athrawon a phencampwyr teithio llesol i fod yn hyderus wrth hybu beicio, cerdded a sgwtera.

Cyngor a syniadau eraill:

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Sustrans yn gweithio gydag ysgolion yng Nghymru, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 02920 650 602.