Canllawiau ymarferol ar gyfer athrawon yng Nghymru

school children fixing their bikes at school

Defnyddiwch ein cyngor, gwybodaeth ac adnoddau ymarferol rhad ac am ddim i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru i feicio, cerdded a sgwtera i’r ysgol, a chreu diwylliant o deithio llesol.

Mae galluogi mwy o bobl ifanc i deithio’n llesol yn rhoi buddion pellgyrhaeddol i’w hiechyd yn ogystal â lleihau tagfeydd o amgylch yr ysgol a gwella’r amgylchedd lleol.

Canllaw Chwe Wythnos

Cynyddwch y teithiau llesol i’r ysgol gan ddefnyddio ein canllaw cam wrth gam ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru. Wedi ei ddylunio ar gyfer athrawon, rhieni a llywodraethwyr, ynddo cewch arweiniad am ddigwyddiadau a gweithgareddau cwricwlwm.

Fe’i dyluniwyd i’w gynnal dros chwe wythnos (er gallwch wneud dros gyfnod hirach os dymunwch), ac mae’r rhaglen yn gorffen gydag wythnos o weithredu a dathlu – mae’n baratoad perffaith ar gyfer Big Shift Sustrans neu'r Big Pedal.

Lawrlwythwch:

Symud i Fyny

Canllaw ar gyfer y rhai sy’n gweithio gydag oedrannau 11–18, yn dangos sut i hybu teithio llesol mewn ysgolion uwchradd, colegau a’r gymuned.

Mae ein hadnodd yn cynnwys canllawiau ymarfer gorau, astudiaethau achos am weithgareddau, a dulliau a ddefnyddir gan ein swyddogion profiadol i ysgogi, ymgysylltu gydag ac ysbrydoli pobl ifanc i gerdded a beicio fel rhan o’u dewisiadau teithio dydd i ddydd.

Lawrlwythwch:

Lush Hour

Cynhyrchwyd y pecyn cymorth ar gyfer gweithio dan arweiniad disgyblion hwn gyda chyfranogiad pobl ifanc er mwyn galluogi disgyblion ysgolion uwchradd i ddatblygu dull addysg cyfoedion i ymdrin â theithio llesol i’r ysgol.

Mae’r gweithgareddau yn ddefnyddiol ar gyfer cynghorau ysgol, grwpiau blwyddyn a thimau eco ac maent yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth.

Lawrlwythwch:

Gweithia Hi Allan

Lawrlwythwch ein Gweithgareddau Gweithia Hi Allan ar gyfer yr ystafell ddosbarth. Gyda dewis o bump thema, mae’r gweithgareddau cyflym a deniadol yma’n annog disgyblion CA2 a CA3 i feddwl am eu hiechyd, hamgylchedd a’u diogelwch ac yn gallu cael ffitio mewn i ddiwrnod ysgol yn hawdd.

Taflenni Gwybodaeth

Hefyd, mae gennym daflenni gwybodaeth am ddim mewn Cymraeg a Saesneg yn cynnig cyngor ymarferol, ffeithiau ac arweiniad i alluogi athrawon a phencampwyr teithio llesol i fod yn hyderus wrth hybu beicio, cerdded a sgwtera.

Cyngor a syniadau eraill:

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Sustrans yn gweithio gydag ysgolion yng Nghymru, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 02920 650 602.