Adnoddau Cwricwlwm

school girls walking to school

Pecynnau adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth er mwyn cyflawni canlyniadau’r cwrwcwlwm yng Nghyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4 trwy’r pwnc teithio egnïol.

Mae adnoddau Llythrennedd a Rhifedd Sustrans wedi cyrraedd y rhestr fer yn yr Education Resource Awards 2015.

Rhaglen Ddysgu’r Bagloriaeth Cymru

Mae ein pecyn o ddeunyddiau ystafell ddosbarth ar gyfer y Bagloriaeth Cymru yn rhad ac am ddim ac yn paratoi dysgwyr ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yn CA4 o dan y pwnc Byw yn Gynaliadwy. Mae ein hadnoddau wedi cael eu paratoi ar y cyd gyda chwe ysgol ar draws Cymru ac yn defnyddio’r her byd-eang o drafnidiaeth er mwyn darparu’r holl ddeunyddiau ar gyfer rhaglen chwech-awr i athrawon er mwyn datblygu’r sgiliau a asesir yn y sialens.

Llenwch y ffurflen fer hon er mwyn lawrlwytho adnoddau Bagloriaeth Cymru am ddim.

Llythrennedd a Theithio Egnïol ar gyfer Cyfnod Allweddol Tri

Gellir cyflwyno ein pecyn am ddim o wersi a deunyddiau ar gyfer yr ystafell ddosbarth fel Cynllun Gwaith ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8. Er mwyn ysgogi trafodaeth darperir amrywiaeth o destunau yn cynnwys setiau data mathemategol, ffilmiau, delweddau ac erthyglau ysgrifenedig. Mae’r holl adnoddau wedi eu cynnwys a gellir addasu’r dalenni gwaith at ddiben gwahaniaethu. 

Mae’r adnodd diweddaraf hwn gan Sustrans yn cynorthwyo athrawon i gynnig cyfleoedd dysgu hynod ddiddorol,ystyrlon ac apelgar, sy’n rhoi’r cyd-destun gorau i ddatblygu’r sgiliau llythrennedd a rhifedd hanfodol ar gyfer ein holl ddysgwyr yng Nghymru.

- Paul Booth,
Prif Ymgynghorydd, Rhaglen Gymorth Genedlaethol – Llythrennedd a Rhifedd

Mae’r adnodd, y gellir ei gyflwyno fel cynllun 6 neu 10 gwers neu fel gwers ar ei phen ei hun, yn integreiddio amcanion rhifedd a llythrennedd ac mae’n cynnwys cyfle strwythuredig i asesu llafaredd. 

Edrychwch ar ein hadnoddau engreifftiol:

Mae’r Rhaglen Gefnogaeth Genedlaethol yn cefnogi adnoddau addysgol Sustrans ar gyfer y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Llenwch y ffurflen fer hon er mwyn lawrlwytho ac archebu copïau caled o’n adnoddau Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd am ddim ar gyfer Cyfnod Allweddol Tri.

Adnoddau Ysgolion Cynradd

Mae ein hadnodd CA2 ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6 yn mynd i’r afael â phob elfen o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd drwy gyfres o weithgareddau unigol wedi eu cysylltu i bwnc teithio egnïol. 

Fe’i disgrifiwyd gan un athro Blwyddyn 6 fel, “ffordd wych i ddisgyblion ddysgu sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn modd ystyrlon”, byddai 96% o athrawon sy’n defnyddio’r adnodd hwn yn ei argymell i gydweithiwr.

Edrychwch ar ein gweithgareddau enghreifftiol:

Llenwch y ffurflen fer hon er mwyn lawrlwytho ac archebu copïau caled o’n hadnoddau Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd am ddim ar gyfer Cyfnod Allweddol Dau.

Os byddwch angen rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at [email protected].