Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Adnoddau Cwricwlwm

school girls walking to school

Pecynnau adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth er mwyn cyflawni canlyniadau’r cwrwcwlwm yng Nghyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4 trwy’r pwnc teithio egnïol.

Mae adnoddau Llythrennedd a Rhifedd Sustrans wedi cyrraedd y rhestr fer yn yr Education Resource Awards 2015.

Rhaglen Ddysgu’r Bagloriaeth Cymru

Mae ein pecyn o ddeunyddiau ystafell ddosbarth ar gyfer y Bagloriaeth Cymru yn rhad ac am ddim ac yn paratoi dysgwyr ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yn CA4 o dan y pwnc Byw yn Gynaliadwy. Mae ein hadnoddau wedi cael eu paratoi ar y cyd gyda chwe ysgol ar draws Cymru ac yn defnyddio’r her byd-eang o drafnidiaeth er mwyn darparu’r holl ddeunyddiau ar gyfer rhaglen chwech-awr i athrawon er mwyn datblygu’r sgiliau a asesir yn y sialens.

Llenwch y ffurflen fer hon er mwyn lawrlwytho adnoddau Bagloriaeth Cymru am ddim.

Llythrennedd a Theithio Egnïol ar gyfer Cyfnod Allweddol Tri

Gellir cyflwyno ein pecyn am ddim o wersi a deunyddiau ar gyfer yr ystafell ddosbarth fel Cynllun Gwaith ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8. Er mwyn ysgogi trafodaeth darperir amrywiaeth o destunau yn cynnwys setiau data mathemategol, ffilmiau, delweddau ac erthyglau ysgrifenedig. Mae’r holl adnoddau wedi eu cynnwys a gellir addasu’r dalenni gwaith at ddiben gwahaniaethu. 

Mae’r adnodd diweddaraf hwn gan Sustrans yn cynorthwyo athrawon i gynnig cyfleoedd dysgu hynod ddiddorol,ystyrlon ac apelgar, sy’n rhoi’r cyd-destun gorau i ddatblygu’r sgiliau llythrennedd a rhifedd hanfodol ar gyfer ein holl ddysgwyr yng Nghymru.

- Paul Booth,
Prif Ymgynghorydd, Rhaglen Gymorth Genedlaethol – Llythrennedd a Rhifedd

Mae’r adnodd, y gellir ei gyflwyno fel cynllun 6 neu 10 gwers neu fel gwers ar ei phen ei hun, yn integreiddio amcanion rhifedd a llythrennedd ac mae’n cynnwys cyfle strwythuredig i asesu llafaredd. 

Edrychwch ar ein hadnoddau engreifftiol:

Mae’r Rhaglen Gefnogaeth Genedlaethol yn cefnogi adnoddau addysgol Sustrans ar gyfer y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Llenwch y ffurflen fer hon er mwyn lawrlwytho ac archebu copïau caled o’n adnoddau Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd am ddim ar gyfer Cyfnod Allweddol Tri.

Adnoddau Ysgolion Cynradd

Mae ein hadnodd CA2 ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6 yn mynd i’r afael â phob elfen o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd drwy gyfres o weithgareddau unigol wedi eu cysylltu i bwnc teithio egnïol. 

Fe’i disgrifiwyd gan un athro Blwyddyn 6 fel, “ffordd wych i ddisgyblion ddysgu sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn modd ystyrlon”, byddai 96% o athrawon sy’n defnyddio’r adnodd hwn yn ei argymell i gydweithiwr.

Edrychwch ar ein gweithgareddau enghreifftiol:

Llenwch y ffurflen fer hon er mwyn lawrlwytho ac archebu copïau caled o’n hadnoddau Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd am ddim ar gyfer Cyfnod Allweddol Dau.

Os byddwch angen rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at [email protected].