Dysgwch sut i reidio sgwter

little girl riding a scooter
child standing beside scooter

Mae sgwtera yn ffordd wych i bobl o bob oed deithio o gwmpas. Mae’n weithgaredd llawn hwyl i helpu i gael eich plentyn yn symud. Mae’n iachus, yn gyfeillgar i’r amgylchedd ac nid yw’n ddrud. Felly dewch i sgwtera!

Beth sydd ei angen arnoch

Yn dibynnu ar y gwneuthurwr a’r model, efallai y byddwch angen gwahanol offer i wneud addasiadau. Bydd y rhan fwyaf o sgwteri angen allwedd hex/Allen 5mm a phâr o sbaneri i addasu’r offer llywio.

Pethau i’w cofio

 • Gwisgwch esgidiau priodol megis trainers. Nid yw sandalau a fflip-fflops yn addas
 • Byddwch yn ofalus gyda dillad llac a all fynd yn sownd yn y sgwter
 • Gwnewch yn siŵr bob amser bod eich bag ysgol yn gadarn ar eich cefn. Peidiwch â’i hongian dros y cyrn llywio gan y gallai hyn effeithio ar eich cydbwysedd
 • Rhowch unrhyw ddillad nad ydych yn eu gwisgo yn eich bag ysgol.

Gwiriadau diogelwch sgwteri

Cyn defnyddio sgwter, gwnewch yn siŵr ei fod yn ddiogel i’w reidio drwy ddefnyddio’r gwiriad ‘L’.

Dechreuwch ar ben uchaf yr ‘L’ a gweithiwch eich ffordd i lawr ac yna ar draws.

 1. Gwnewch yn siŵr fod y plygiau pen bar yn eu lle, y gripiau mewn cyflwr da ac yn sownd yn dynn.
 2. Gyda sgwter plygu bydd gennych gyrn llywio y gellir eu haddasu.  Dylid eu gosod ar yr un uchder â’ch canol ac mae'n rhaid i’r clamp sy’n eu dal fod yn dynn.
 3. Mae’r cyrn llywio yn cysylltu i’r dec yn yr offer llywio. Gwnewch yn siŵr bod unrhyw glampiau wedi’u tynhau’n dynn ac os yw’r offer llywio yn siglo yn ôl a blaen, yna bydd angen tynhau hwn hefyd - digon i atal y symud ond dal yn caniatáu i’r  handlenni droi’n esmwyth.
 4. Os oes mecanwaith plygu ar y sgwter, gwiriwch ei fod wedi’i gloi’n dynn yn y safle reidio. Tynhewch unrhyw folltau rhydd.
 5. Bydd tâp gafael ar y dec yn treulio felly bydd angen gosod un newydd o bryd i’w gilydd.
 6. Mae breciau yn bwysig i stopio’r sgwter. Gwnewch yn siŵr fod unrhyw folltau’n dynn.
 7. Gwnewch yn siŵr fod yr olwynion yn troi’n rhydd a’u bod yn gadarn. Gall echelau lacio ac achosi’r olwyn i symud o un ochr i'r llall wrth reidio.

Cofiwch – allwch chi ddim gwirio rhannau sydd ddim yno … edrychwch i weld nad oes rhannau amlwg ar goll neu wedi’u difrodi’n ddrwg.

Moesau’r palmant

Ystyriwch bobl eraill, yn arbennig pobl oedrannus, defnyddwyr cadeiriau olwyn, pobl gyda babanod a phlant ifanc, grwpiau mawr a cherddwyr cŵn. Ewch heibio iddyn nhw’n araf a cherddwch os bydd rhaid. Mae dangos ychydig o gwrteisi yn bwysig.

Croesi’r ffordd

Dewch o hyd i fan diogel, yna ARHOSWCH, EDRYCHWCH a GWRANDEWCH cyn croesi. Peidiwch â sgwtera ar y ffordd. Cariwch eich sgwter neu ei wthio wrth eich ochr.

Sgwtera yn y glaw a’r tywyllwch

Cymerwch ofal arbennig wrth sgwtera dan amodau gwlyb gan na fydd y brêc yn gweithio cystal.

Yn y cyfnos neu’r tywyllwch, ystyriwch roi goleuadau sy’n fflachio ar eich sgwter. Bydd dillad llachar ac adlewyrchol hefyd yn helpu i chi gael eich gweld.

Hyfforddiant sgiliau

Mae’n bwysig fod plant yn dysgu trin eu sgwteri’n fedrus fel y gallant eu reidio’n ddiogel. Efallai y bydd eich awdurdod lleol yn cynnig hyfforddiant. Cysylltwch â’i dîm diogelwch ar y ffordd i weld beth maent yn ei gynnig, neu siaradwch â’ch cyswllt yn Sustrans, os oes gennych un.

Darllenwch ein cyngor am feicio, cerdded a sgwtera i’r ysgol

Archwiliwch lwybrau beicio mewn dinasoedd a’u cyffiniau