Deg o'r llwybrau gorau yng Nghymru

kids cycling the mawddach trail

There are lots of great routes to try out in Wales

Cycling the Elan Valley route in Wales

Get to know some of Wales' most beautiful scenery by bike

Mawddach Trail

Some of Wales' most breathtaking scenery can be discovered on the National Cycle Network.

Rydyn ni wedi dwyn ynghyd y rhestr wych yma o 10 o'r llwybrau gorau i'w harchwilio yng Nghymru, a ddewiswyd gan ein gurus Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol - ein gwirfoddolwyr gwych!

Darllenwch ymlaen i ganfod beth sy'n gwneud y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol mor arbennig ac i ddarganfod trysorau cudd ar hyd y ffordd.

1.Llwybr yr Hebog – Trefynwy

 “Dyma fy hoff lwybr, ac mae'n boblogaidd iawn gyda theuluoedd. Mae'r llwybr yn dilyn afon Gwy o Drefynwy hyd at Symonds Yat, gan droelli drwy geunant anferthol a Gwarchodfa Natur Genedlaethol, ac yn cynnig golygfeydd trawiadol o brydferth”.
John Palmer

2. Cwm Clydach  – Y Fenni

“Dyma un o'r llwybrau beicio gyda'r golygfeydd gorau – mae'r llechwedd ar y chwith a'r olygfa i lawr at y ffordd ymhell oddi tanat yn syfrdanol. Yna mae'r llwybr newydd o Frynmawr lan y bryn i Flaenafon yn drawiadol, gyda golygfeydd o Fynydd Pen-y-fâl a Chwm Clydach – anhygoel!”
Dai Price

3. Llanhiledd i Abertyleri 

“Dewisais y llwybr hwn oherwydd bod cymaint o bobl nad ydyn nhw wedi clywed am y Guardian. Dychrynllyd! Mae'n daith feic hyfryd sy'n fyr ac yn hawdd, gydag amgueddfa fach fendigedig a chaffi yn Six Bells – hefyd yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr! Mae'n hawdd cyrraedd Llanhiledd ar y trên. Canfyddwch fwy am y llwybr hwn ar fy nhudalen blog.”  
Curtis Fields

4. Llwybr y Bae – Bae Caerdydd 

“Rhyw dair blynedd yn ôl, cytunodd Grŵp Gwirfoddolwyr Caerdydd gyda Chyngor Caerdydd i ail-gyfeirio Llwybr 8 a mynd ag ef ar draws y gwlypdiroedd ger Gwesty Dewi Sant. Bellach mae hwn yn cyd-redeg â Llwybr y Bae. Heddiw, arhosais i wylio crëyr glas yn rhydio'n lladradaidd at ei ysglyfaeth. Mae yna hefyd lwyfan allan dros y dŵr sy'n cynnig gwell golwg ar y bywyd gwyllt. Ers i'r cyrs gael eu clirio, daeth fan hyn yn berl gwirioneddol ar y rhwydwaith.”
Tony Moon

5. Llwybr Trevithick – Merthyr

“Mae beicio neu gerdded ar hyd y rhan hon wastad yn bleser waeth beth bo'r tywydd neu'r tymor. Yn y gwanwyn a'r haf bydd y goleuni brith sy'n hidlo drwy'r canopi llydanddail yn creu awyrgylch groesawgar a chlaear. Yn yr hydref a'r gaeaf bydd y dail crin a'r canghennau moelion rhonc yn creu rhyw naws am le dramatig.”
Harri Evans

6. Adran Merthyr o Daith Taf 

“Mae cymaint o fannau bendigedig ar y Rhwydwaith nes ei bod yn anodd iawn dewis dim ond un. Rwy wrth fy modd gyda Thraphont Pontsarn yng Nghefn-coed-y-cymmer ar hyd Taith Taf. Mae'r draphont yn rhan o daith sy'n gyffredinol yn hyfryd, ac yn strwythur gwych oddi tani ac oddi fry. Ceir golygfeydd da o'r top ac mae nant hyfryd yn byrlymu oddi tani.”
Paul Twyman

7. Llwybr Cwm Tawe

“Heb amheuaeth dyma'r golygfeydd mwya' trawiadol y medr rhywun eu dymuno o Fannau Brycheiniog a'r Mynyddoedd Duon a Bannau Sir Gâr. Mae'r llwybr hwn yn un y dylai pawb sy'n gwirioni ar yr awyr agored roi cynnig arno. Yn fy ngolwg i, dyma'r perl yng nghoron Sustrans.”
Myrddin Griffiths

“Ceir y bont eiconaidd gyda'r gwaith celf sy'n cysylltu lliwiau'r metelau gwerthfawr yr arferid eu cloddio yn yr ardal; Parc Coed Gwilym, lle mae yna Ganolfan Dreftadaeth, a llogi canŵod ar rhai dyddiau. Mae'r llwybr yn parhau at lif afon Tawe yr ochr draw, sy'n adnabyddus fel man lle'n rheolaidd y gwelwch Las y Dorlan yn fflachio drwy'r coed.”
Nick Guy   

8. Swiss Valley – Llanelli

“Un o fy hoff rannau o'r RhBC – yn enwedig y rhan uchaf (uwchlaw'r Tymbl), sy'n cynnig golygfeydd bendigedig ar draws Cwm Gwendraeth.”
Eifion & Jill Francis

“Mae'r bywyd gwyllt ar hyd y llwybr hwn yn syfrdanol, hyd yn oed yn y gaeaf (pum math o redynen oddi fewn ychydig lathenni, canu adar cyson, ac yn y blaen).”
Nicky Matcher

9. Y Dramffordd – Saundersfoot 

“Gogoniant y llwybr hwn yw ei fod yn ddi-draffig ac fe allwch gwblhau cymaint ohono ac yr hoffech, gyda chyfleoedd i gael lluniaeth. A'r newyddion gwirioneddol dda yw bod y llwybr ar y gwastad ac wedi'i wynebu'n dda.”
Peter Griffiths

10. Camlas Llangollen

“Mae'r llwybr hwn yn cynnig golygfeydd syfrdanol, bwyd gwyllt, llefydd agored, ac ar y cyfan mae'n ddi-draffig. Ceir awyrgylch cyfeillgar efo cherddwyr a pherchnogion cychod y gamlas, ac mae gennych chi'r bont ddŵr efo'r golygfeydd o'r draphont. Mae hefyd yn addas i deuluoedd.”
Lesley Cole

11. Llwybr Mawddach – Dolgellau

“Fy newis ar gyfer fy hoff lwybr ydy Llwybr Mawddach gan ei fod yn ddi-gar, ar y gwastad fel bod pawb yn gallu ei fwynhau, ac mae'r golygfeydd ymysg y mwya' trawiadol yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig.”
Jonny Pickles