Y Big Pedal

big pedal logo
Two children cycling to school
children dressed as superheroes cycling

Y Big Pedal yw’r her feicio a sgwtera fwyaf rhwng ysgolion yn y Deyrnas Unedig. Mae’n ysbrydoli disgyblion, staff a rhieni i ddewis dwy olwyn ar gyfer eu taith i’r ysgol.

Cynhelir her y Big Pedal 2018 rhwng 23 Ebrill a 4 Mai.

Mae cofrestru bellach yn agored trwy www.bigpedal.org.uk

Cymryd rhan

Cynhelir yr her eleni o 23 Ebrill – 4 Mai ac mae’n agored i ddosbarthiadau unigol yn ogystal ag ysgolion cyfan. Ar bob diwrnod o’r her, bydd ysgolion yn cystadlu i weld pwy all gofnodi’r nifer fwyaf o ddisgyblion, staff a rhieni yn beicio neu’n sgwtera i’r ysgol.

Bydd pum niwrnod gorau’r ysgol yn pennu ei safle terfynol, ond cânt gofnodi siwrneiau ar gyfer bob diwrnod os dymunant.

Roedd 2017 yn flwyddynanhygoel

Mewn ysgolion a gymerodd ran yn yr her, cyfranogodd 25% o’r disgyblion bob dydd ar gyfartaledd – anhygoel o ystyried mai dim ond 2% o ddisgyblion y Deyrnas Unedig sy’n defnyddio beicio fel modd arferol o deithio i’r ysgol. O’i gymharu a gwneud y siwrneiau hyn mewn car, arbedwyd dros 847 tunnell o CO2 a dros 79,000 galwyn o danwydd, gyda chost o dros £384,000.

  • Gwnaeth dros 1,300 o ysgolion 1,063,536 o siwrneiau i’r ysgol ar feic a sgwter.
  • Dywedodd 75% o’r ysgolion a holwyd fod disgyblion wedi parhau i feicio neu sgwtera i’r ysgol yn dilyn y digwyddiad.
  • Dywedodd 93% o’r ysgolion a gymerodd ran a holwyd fod yr her wedi codi ymwybyddiaeth am feicio a sgwtera yn eu hysgol.

Gyda dros 2,000 o siwrneiau i’r ysgol yn ystod y Big Pedal, roedd y lleihad mewn tagfeydd traffig o gwmpas giât ein hysgol yn weladwy, ac am y tro cyntaf, roedd llefydd gwag ym maes parcio’r rhieni.

- Athro, Claytons Primary School

Ydych chi’n methu cymryd rhan yn y brif Her?

Mae fersiwn undydd o’r her ar gael i ysgolion nad ydynt yn gallu cymryd rhan yn y brif her, a gellir cynnwys gweithgareddau beicio a sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol yn ogystal ag ar y daith i’r ysgol.

Codi Arian

Yn 2017, trawsnewidiodd miloedd o blant ledled y Deyrnas Unedig i’w hoff archarwr am y diwrnod i ddathlu diweddglo’r Big Pedal. Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol a chodwyd dros £8,000 i Sustrans. Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y diwrnod Archarwyr unwaith eto yn ystod her 2018, dydd Gwener y 4ydd o Fai.

Gwobrau

Caiff pob ysgol ei chynnwys mewn rafflau gwobrau dyddiol i ennill gwobrau yn cynnwys sioeau stỳnt ac offer, os bydd dros 15% o’ch ysgol yn beicio neu’n sgwtera i’r ysgol bob diwrnod yn ystod yr her. Cyhoeddir manylion y gwobrau ar wefan y Big Pedal.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Addysg a Phobl Ifanc ar [email protected]

Categories:

Location: