Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Mwynhewch tra bo’r Tywydd yn Deg yng Nghymru

Cycle ride passes the Lower Elan Reservoir, National Route 81

Gyda thymor y gwyliau yn dynesu’n gyflym, efallai eich bod wrthi’n cynllunio ble i fynd am yr wythnosau o wyliau haf a’ch teithiau ar benwythnosau heulog. Os nad ydych yn aros yn lleol yna mae llogi beic yn ddewis gwych er mwyn mynd allan i’r awyr agored a manteisio i’r eithaf ar haf Ynysoedd Prydain.

Mae mannau llogi beiciau ar gael yn hwylus ar lawer o’n llwybrau beiciau di-draffig gwych, felly beth amdani?

Mae teithio ar feic yn yr heulwen, aros am bicnic neu dreulio amser i fwynhau’r golygfeydd yn ffordd hyfryd a di-straen i archwilio'r awyr agored tra bo’r haul yn gwenu. Boed ar wyliau, yn ymweld â ffrindiau neu ar wibdaith diwrnod, nid oes yn rhaid colli cyfle gan fod llawer o fannau yn cynnig cyfraddau llogi dyddiol neu fesul awr hyblyg.

Dyma ychydig siopau llogi beiciau cyfleus a fydd yn eich helpu i archwilio llwybrau di-draffig hardd yng Nghymru yr haf hwn, ac mae siopau tebyg ar gael hefyd ledled y DU.

Llwybr Brunel

Ewch at dîm cyfeillgar Mike’s Bikes yn Hwlffordd, a all ddarparu popeth sydd ei angen arnoch i archwilio amgylchedd rhyfeddol Sir Benfro ar feic. Argymhellwn yn gryf fynd ar daith ar hyd Llwybr Brunel. Mae’r llwybr rhannu defnydd di-draffig poblogaidd hwn yn cysylltu Hwlffordd gyda Jonston a Neyland, gan ddilyn llwybr llinell Reilffordd Great Western Isambard Kingdom Brunel.

Llwybr Arfordirol y Mileniwm

Mae’r llwybr hyfryd hwn yn un o’r adrannau harddaf ar Lwybr 4 yn mynd ar hyd arfordir godidog Cymru ac yn nadreddu ei ffordd drwy Barc Dŵr Sandy gyda’i lyn trawiadol a’i amrywiaeth eang o adar gwyllt. Dechreuwch yn y Ganolfan Ddarganfod yn Llanelli lle gallwch logi beiciau ar gyfer oedolion a phlant. Gellir hefyd cyrraedd Parc Gwledig Pen-bre ar hyd Llwybr 4 a gellir llogi beiciau o Ganolfan Sgïo Pen-bre.

Taith Taf i Gastell Coch

Mae gan Gymru ei chyfran dda o gestyll trawiadol, ond un sydd bob amser yn cyfareddu yw Castell Coch gyda’i dyrau tylwyth teg yn sbecian drwy’r goedwig sy’n ei amgylchynu ychydig i’r gogledd  o Gaerdydd. Bydd Taith Taf yn mynd a chi yno ac mae’n reid wych i feicwyr o bob oed a gallu. Mae gan yr elusen feicio Pedal Power, sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, gynllun llogi gwych drwy gydol y flwyddyn ac mae’n llogi amrywiaeth eang o feiciau pedal a rhai gwahanol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn archwilio dinas Caerdydd a’r ardal o’i hamgylch ar feic. Ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau bydd gan yr elusen gyfleuster llogi ym Mae Caerdydd - perffaith os ydych awydd taith gyflym o amgylch cylchdaith Llwybr y Bae.

Llwybr yr Hebog

Mae’r daith werth chweil hon yn pontio ffin Cymru a Lloegr ac mae’n dilyn rhai o’r golygfeydd gorau yn y DU o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Afon Gwy. Gan ddechrau yn Ffordd Hadnock yn Nhrefynwy, mae Llwybr yr Hebog yn dilyn Afon Gwy yn bennaf drwy Geunant Gwy uchaf ac yn cysylltu tref farchnad hanesyddol Trefynwy a Symonds Yat East. Bydd saib yn Pedalabikeaway yn Fforest y Ddena yn eich darparu â phopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer diwrnod o feicio.

Llwybr Cwm Elan – Rhaeadr Gwy

Gyda’i olygfeydd trawiadol mae Cwm Elan yn berl sy’n cuddio yng nghanol Cymru. Gan deithio tua’r gorllewin o Gwmdeuddwr tuag at y dyffryn, byddwch yn codi i ganol canolbarth Cymru fynyddig a hardd, gan ddilyn llinell hen Reilffordd Gorfforaethol Birmingham. Mae’r daith yn dringo 165 troedfedd o Ganolfan Groeso Cwm Elan heibio i argaeau i’r argae yn y Graig Goch gan roi i chi wedyn daith hyfryd yn ôl i fan dechrau’r daith. Llogi yw’r dewis perffaith os ydych yn ymweld â Chwm Elan a gellir cael beiciau o’r Ganolfan Groeso neu o Clive Powell Mountain Bikes os ydych yn dechrau eich antur o bentref Rhaeadr Gwy.

Llwybr Mawddach

Wedi ei leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae Llwybr Mawddach yn un o’r llwybrau rheilffordd mwyaf cyfoethog ei olygfeydd yn y DU. Gan redeg ar hyd y Morfa Mawddach ysblennydd, mae’r llwybr yn dechrau yng nghanol Dolgellau ac yn rhedeg i lawr i hen dref Fictorianaidd Y Bermo. Mae’r daith 9 milltir hon yn berffaith ar gyfer diwrnodau hir o haf lle gallwch dreulio amser yn rhyfeddu at y golygfeydd trawiadol wrth i chi groesi Pont enwog Y Bermo dros Afon Mawddach. Mae’r tîm yn Dolgellau Cycles yn cynnig ystod o feiciau i oedolion a phlant, ond argymhellir cysylltu â hwy ymlaen llaw os ydych yn bwriadu llogi am ddiwrnod cyfan.

Lwybr Arfordirol Gogledd Cymru

Mae gan Ogledd Cymru fwy na digon o ddewis o lwybrau arfordirol di-draffig. Mae dau brosiect Sustrans yn Y Rhyl a Chonwy wedi rhoi’r dolenni hollbwysig i gysylltu’r dotiau ar Lwybr 5 gan alluogi beicwyr i ddewis fel y mynnant. O Brestatyn i’r Rhyl, Llandrillo yn Rhos i Bensarn/ Pensarn neu ar lan Afon Menai o Gaernarfon i’r Felinheli ar Lon Las Menai. Pa bynnag lwybr arfordirol a ddewiswch, gallwch fod yn sicr o gael golygfeydd bendigedig a chroeso cynnes mewn trefi glan môr hudolus megis Bae Colwyn a Llandudno. Gellir cael mynediad at y trysorau arfordirol hyn gyda help llaw busnesau llogi beiciau lleol megis West End Cycles ym Mae Colwyn a Beics Menai yng Nghaernarfon.

Am ragor o wybodaeth am deithio ar y Rhwydwaith Beiciau Cenedlaethol, edrychwch ar y llwybrau yr ydym yn eu hargymell a mapiau i’w lawrlwytho.

A chofiwch ddweud wrthym os ydych wedi llogi beiciau gyda ffrindiau neu deulu yng Nghymru drwy naill adael neges e-bost dudalen Facebook Sustrans Cymru, neu anfon neges drydar @SustransCymreag.

Categories:

Location: