Ein gwaith yng Nghymru

Mae Sustrans Cymru ar y blaen wrth helpu Cymru i ddod yn genedl sy’n gweld cerdded a beicio yn foddau cyffredin o wneud siwrneiau lleol.

Mae gennym brofiad helaeth o ddatblygu atebion dan arweiniad cymunedau a gweithio gydag ysgolion, cymunedau, a gweithleoedd i alluogi pobl i ddewis teithio yn iachach, yn lanach ac yn rhatach. 

Plant yn beicio i'r ysgol

Rydym yn gweithio gydag ysgolion ledled Cymru, yn galluogi mwy o blant i deithio i’r ysgol ar feic, sgwter neu ar droed. Rydym yn cynnig hyfforddiant, gwybodaeth a chefnogaeth i ddisgyblion, athrawon a rhieni. 

Darganfyddwch ragor yma.

 

 

Gall hybu teithio cynaliadwy ac egnïol yn y gweithle ddod â buddion sylweddol i gyflogwyr a gweithwyr.

Rydym yn cefnogi gweithleoedd ledled Cymru i rymuso eu gweithwyr i deithio mewn modd mwy cynaliadwy ac egnïol.

Ym mis Gorffennaf 2017: trydydd digwyddiad Her Teithiau Iach i’r Gwaith. Cliciwch yma i gofrestru.

Llwybr Coetir ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

Cyfres o lwybrau di-draffig a llwybrau beicio a cherdded ar lonydd distaw sy’n cynnig cyfleoedd i deithio o ddydd i ddydd, cael anturiaethau a chwarae yw’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yng Nghymru.

Archwiliwch ein map ar-lein neu cynlluniwch eich antur nesaf drwy chwilota llwybrau cerdded a beicio yng Nghymru. Mae gennym ddetholiad o daflenni a mapiau am ddim hefyd.

Dilynwch ni ar Facebook a Thrydar am ysbrydoliaeth ar gyfer eich taith nesaf, i ddarganfod pa lwybrau sy’n cael eu henwi’n llwybr y mis, ac ar gyfer cynghorion cymudo o ddydd i ddydd.

Mae cynghorau wrthi ar hyn o bryd yn mapio gwelliannau a llwybrau newydd posib yng Nghymru ac mae angen eich mewnbwn: Ydi’r llwybrau wedi’u mapio’n gywir? Oes yna unrhyw gysylltiadau defnyddiol neu hanfodol heb eu cynnwys? Dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud

Menyw yn seiclo o flaen y Senedd

Mae Cymru’n arwain y byd gyda’i deddfwriaeth Teithio Llesol. Mae’r Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 wedi rhoi’r cyfle i Gymru i drawsnewid ei hun yn wlad ble mai cerdded a beicio yw’r modd cyffredin o wneud siwrneiau lleol.

Mae gwneud y cyfle hwn yn realaeth yn dibynnu ar fuddsoddiad a newid ymddygiad. Credwn ei fod yn synhwyrol cychwyn y newid hwn gyda’n plant, i adeiladu ffyrdd iach o fyw a fydd yn parhau gydol eu hoes. 

Merch yn plannu planhigion yn ei stryd

Yma yn Sustrans, credwn y gall strydoedd a mannau cyhoeddus sydd wedi’u dylunio’n dda fod yn llefydd sy’n ein hannog i gymdeithasu, chwarae a chael ymarfer corff.

Mae ein dull o greu lleoedd yn cychwyn drwy ymgysylltu â chymunedau i ddeall sut mae pobl yn defnyddio mannau cyhoeddus eu hardal ar hyn o bryd, a pha ddyheadau sydd ganddynt i ddefnyddio’r man hwnnw’n wahanol. Ewch at ein tudalen creu lleoedd i ddysgu rhagor. 

Yn Sustrans Cymru, rydyn ni’n ffodus iawn o gael 350 o bobl yn gwirfoddoli gyda ni, yn cefnogi’n gwaith, yn gofalu am y Rhwydwaith, ac yn codi ymwybyddiaeth am y Rhwydwaith ardderchog o lwybrau sydd gennym yma yng Nghymru.

Dysgwch ragor am ein gwirfoddolwyr.

Byddem wrth ein boddau pe baech chi’n ymuno â chi! Cymerwch olwg ar ein cyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru.