Ewch ati i Feicio

By ,
Blogger Kate, cycling along a bridge

A lwyddoch i gadw mis Ionawr yn sych? A beth am y drefn ymarfer corff newydd y gwnaethoch addo y byddech yn cadw ati? Mae llawer o bobl yn hoffi defnyddio dechrau blwyddyn newydd i wneud newidiadau yn eu ffordd o fyw, megis bwyta’n fwy iach a gwneud rhagor o ymarfer corff, ond mewn gwirionedd nid yw gwneud y newidiadau hynny bob amser yn hawdd.

Roedd cymudo ar feic yn newid a wnes i i’m trefn ddyddiol dros 2 flynedd yn ôl. Ar y dechrau roedd fel petai’n rhywbeth chwyldroadol ond drwy ddilyn ychydig o gamau syml a gwneud newidiadau graddol daeth yn llawer llai heriol ac rwy’n falch i ddweud fy mod nawr yn beicio i'r gwaith bob dydd. Rwy'n ei fwynhau oherwydd mae'n rhoi hyblygrwydd i mi i deithio pryd bynnag a ddewisaf ac nid wyf mor gaeth i'r trenau oriau brig prysur na'r costau a'r tagfeydd sy'n gysylltiedig â theithio mewn car. Rwy’n cyrraedd y gwaith yn teimlo'n ffres ac yn llawn egni ac erbyn hyn rwy'n gweld y gwahaniaeth os na fyddaf yn cael fy nhaith feic foreol!

Nid yw fyth yn rhyw hwyr i wireddu'r addewidion blwyddyn newydd, ac fe fyddant yn llawer haws i gadw atynt os ydynt ffitio i mewn i'ch diwrnod. Dyma sut y dechreuais i a sut y cedwais at yr adduned orau a wneuthum erioed.

Y Dillad…

Roeddwn braidd yn bryderus ynglŷn â chost cael popeth fyddai ei angen arnaf i feicio'n ddiogel, ond mae'r arian yr wyf wedi ei arbed drwy osgoi costau tanwydd uchel a phrisiau tocynnau trafnidiaeth wedi mwy na thalu am yr hyn a wariais ar y dechrau.

Mae’n werth gwirio bob amser a yw eich cyflogwr yn cynnig ysgogiadau i'ch staff, megis cynllun beicio i'r gwaith a all roi cymorth ariannol i brynu beic ac offer beicio drwy aberthu cyflog. Llwyddais i gael beic newydd sbon hyfryd drwy'r cynllun benthyciad yn y gwaith ac roedd talu ychydig o’r ddyled bob mis yn ddelfrydol gan y gallwn fynd ati i feicio ar unwaith. Os nad yw eich cyflogwr yn cynnig cynllun ar hyn o bryd, beth am awgrymu’r syniad iddo? Mae gan y Gynghrair Beicio i'r Gwaith wybodaeth ynglŷn â sut mae'r cynllun yn gweithio ac yn awgrymu gyda phwy y gall cyflogwyr weithio i roi rhywbeth ar waith.

Efallai bod gennych hen feic yn y sied, felly pa well amser i’w dynnu allan a chael yr olwynion i droi unwaith eto. Ewch i'ch siop feiciau leol er mwyn iddynt wirio ei gyflwr. Bydd gan y rhan fwyaf fecanigs cymwys wrth law ac mae'n hollbwysig eich bod yn gwneud yn siŵr bod eich beic mewn cyflwr addas ar gyfer y ffordd cyn eich bod yn dechrau ar eich her teithio newydd.

Mae digon o siopau ar-lein ac ar y stryd fawr a all werthu beic ail-law i chi. Mae Gumtree ac E-bay wrth gwrs yn ddewisiadau poblogaidd ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich bod yn prynu gan rywun cyfrifol. Llwyddodd fy mhartner, Matt, i gael bargen dda ar feic ail law un cyflymder ond gwnaeth yn siŵr ei fod yn mynd wedi ei arfogi â'r cwestiynau cywir. Gofynnodd am hanes y beic a beth allai'r perchennog ddweud wrtho amdano. Roedd y dyn yn amlwg yn gwybod am beth yr oedd yn sôn, a gyda'r holl rannau a chyfarpar oedd ganddo yn ei garej roedd hi'n amlwg ei fod yn ymddiddori mewn beiciau a bod y gwerthu yn ddilys. Os na all y gwerthwr ddweud unrhyw beth wrthych am y beic, mae posibilrwydd nad nhw biau'r beic! Gallwch hefyd wneud ymchwil i'ch ardal leol am leoedd sy'n delio mewn beiciau ail-law neu weld a all eich cyngor awgrymu unrhyw gynlluniau ailgylchu beiciau yn lleol megis Gweithdy Beiciau Caerdydd yng Nghaerdydd a Re-Cycle yn Abertawe.

Dechrau Arni…

Roeddwn yn gwybod yn fras y llwybr y byddwn yn ei ddilyn ar gyfer fy nhaith gymudo gyntaf, ond roedd yn ddefnyddiol i gynllunio ymlaen llaw a gwneud taith brawf yn fy amser sbâr er mwyn gwybod faint o amser y byddai'n ei gymryd. Mae llawer o offer ar-lein y gallwch eu defnyddio i gynllunio'r daith orau i chi, megis offer mapio ar-lein Sustrans lle gallwch ddarganfod pa adrannau o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (RhBC) sy’n lleol i chi. Bydd Cycle Streets a Google Maps yn cynllunio llwybr i chi rhwng dau bwynt, felly edrychwch ar y dewisiadau a rhowch gynnig arnynt ymlaen llaw.

Byddwch Ddoeth…

Mae gwirio rhagolygon y tywydd bob amser yn beth doeth i’w wneud; gyda dillad gwrth-law da gallaf feicio hyd yn oed mewn tywydd gwlyb ond mae'n syniad da i ymgyfarwyddo â’ch taith gymudo cyn mynd i'r afael â'r holl elfennau. Nid oes angen gwneud popeth ar unwaith; dechreuwch drwy feicio ychydig ddyddiau'r wythnos ac, yn ogystal â gweld y gwahaniaeth y bydd yn ei wneud i'ch lles, byddwch hefyd yn dechrau gweld pa fath o gyfarpar fydd yn gwneud eich taith gymudo yn haws. Dechreuais gydag ysgrepan ond gwelais fod panniers a basgedi yn ddull mwy ymarferol o gario'r offer hanfodol o gwmpas, boed hynny’n ddillad i newid iddynt neu dim ond yn becyn bwyd!

Dewch o hyd i Gwmni…

Un rheswm yr wyf yn mwynhau cymudo ar feic yw ei fod yn fy helpu i baratoi ar gyfer diwrnod o waith a hefyd i ymlacio ar ddiwedd y dydd. Pan fyddaf yn rhoi fy nhroed ar y pedal nid oes rheswm i feddwl am ddim arall ond mwynhau'r daith. Fodd bynnag, bydd hi’n anochel y bydd rhai dyddiau pan na fyddaf yn teimlo mor frwdfrydig, yn enwedig os yw'n oer neu’n wlyb, a dyma lle mae fy nghyfaill beicio, Hannah, yn dod yn Han-di iawn!

Mae Hannah yn bwy ar fy stad a byddwn yn beicio i'r gwaith ac yn ôl adref gyda'n gilydd, gan roi'r byd yn ei le wrth fynd. Mae cael cwmni ar eich taith gymudo yn ffordd wych i gynnal eich ysgogiad. Os ydych yn meddwl am gymudo ar feic, beth am geisio gweld a oes unrhyw un arall yn eich gweithle yn gwneud hynny eisoes, neu’n ystyried gwneud hynny?

Paratowch…

Pan oeddwn i'n blentyn arferwn feicio tipyn ar y ffordd gyda fy nheulu yn ystod yr haf, felly rwyf bob amser wedi teimlo'n weddol sicr o'm gallu, ond synnais yn fawr gymaint yn fwy hyderus yr oeddwn yn teimlo gydag ychydig o arweiniad gan y gweithwyr proffesiynol. Bydd hyfforddiant beicio yn eich dysgu sut i feicio'n ddiogel a phriodol ar y ffordd, gan eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a magu hyder i fynd i'r afael â hyd yn oed strydoedd prysur y ddinas. Bydd llawer o ddarparwyr yn rhoi sesiynau wedi'u teilwra a hyd yn oed yn dod gyda chi ar eich taith gymudo er mwyn rhoi'r cyngor gorau posibl i chi ar feicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn dymuno gwneud newid i’ch ffordd o fyw a fydd yn gwneud i chi deimlo ac edrych yn well, gobeithio bod fy mhrofiadau yn dangos nad yw cymudo i'r gwaith ar feic mor afresymol ag yr ydych efallai yn ei feddwl. O fod fel oedolyn ddim yn beicio o gwbl yr wyf nawr yn beicio 5 milltir bob ffordd yn rheolaidd, ac nid oes amheuaeth mai hwn yw'r dull mwyaf cyfleus a phleserus i gyrraedd y gwaith!