Cystadleuaeth ffotograffau Wythnos Beicio i’r Ysgol

Gwybodaeth am sut i roi cynnig arni a chael cyfle i ennill gwobr ardderchog.

Rhannwch ffotograff o’ch teulu yn beicio i’r ysgol yn ystod Wythnos Beicio i’r Ysgol eleni am gyfle i ennill beic plentyn newydd sbon gan Frog Bikes.

Gallwch greu atgofion, mwynhau’r awyr iach a chael hwyl a sbri yn ystod Wythnos Beicio i’r Ysgol eleni. Ac yn well fyth, pan fyddwch chi’n rhannu ein ffotograffau gyda ni, gallech ennill beic Frog Bikes o blith eu dewis o feiciau Balans, First Pedal neu Hybrid.

Sut i gymryd rhan

Mae cymryd rhan yn ein cystadleuaeth ffotograffau teulu Wythnos Beicio i’r Ysgol rhwng 23–27 Medi yn hawdd. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw:

 • Dilyn @Sustrans ar Facebook, Twitter neu Instagram
 • Rhannu ffotograffau o’ch teulu yn beicio i’r ysgol yn ystod Wythnos Beicio i’r Ysgol
 • Defnyddio #SustransWin.

Mae’r gystadleuaeth yn cau am 9 yn ddydd Llun 30 Medi 2019.

Mae’r telerau ac amodau llawn ymhellach i lawr y dudalen hon.

Frog Bikes logo

Pwy yw Frog Bikes?

Mae Frog Bikes yn gwerthu beiciau plant o safon uchel, wedi’u dylunio yn arbennig ar gyfer plant.

Ewch draw i edrych ar eu gwefan

Telerau ac Amodau

 1. Sustrans yw hyrwyddwr y gystadleuaeth hon. Swyddfa gofrestredig: 2 Cathedral Square, College Green, Bryste BS1 5DD. Mae Sustrans yn elusen gofrestredig rhif. 326550 (Cymru a Lloegr) SC039263 (Yr Alban).
 2. Nid oes ffi i gymryd rhan ac nid oes angen prynu dim byd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon.
 3. Mae’r holl wybodaeth sy’n manylu ar sut i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon yn ffurfio rhan o’r telerau ac amodau. O gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, rydych yn cytuno i ymrwymo i’r telerau ac amodau hyn.
 4. Caiff cyfranogwyr rannu cymaint o ffotograffau ag y dymunant yn ystod y gystadleuaeth, a bydd pob ffotograff yn cael ei drin fel un cynnig yn y gystadleuaeth.
 5. Mae'r gystadleuaeth yn agored i deuluoedd, rhieni a gwarcheidwaid sy’n beicio i’r ysgol yn ystod Wythnos Beicio i’r Ysgol 23 Medi – 27 Medi 2019.
 6. I gymryd rhan yn y gystadleuaeth mae'n rhaid i gyfranogwyr lwytho llun o'u taith i'r ysgol i fyny i Twitter, Facebook neu Instagram. Rhaid i gyfranogwyr fod yn dilyn Sustrans ar y cyfrwng cymdeithasol y maent yn llwytho eu llun(iau) i fyny iddo. Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae angen i gyfranogwyr ddefnyddio #SustransWin wrth rannu eu llun.
 7. Os ydych yn cymryd rhan drwy Instagram, gwnewch yn siŵr bod eich proffil wedi’i osod fel ‘cyhoeddus’ yn ystod y gystadleuaeth. Ni fydd Sustrans yn gallu gweld eich llun os yw'ch proffil yn breifat.
 8. Nid yw'r hyrwyddiad hwn yn cael ei noddi, ei gymeradwyo na'i weinyddu gan Facebook, Twitter nac Instagram, nac yn gysylltiedig ag ef.
 9. Dewisir enillydd y wobr gan yr hyrwyddwr, a fydd yn dyfarnu ei hoff lun o feicio i’r ysgol yn enillydd. Bydd pob penderfyniad o'r fath yn derfynol ac yn gyfrwymol.
 10. Mae’r gystadleuaeth yn cau am 9yb ddydd Llun 30 Medi 2019.
 11. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis, ei gysylltu ag ef a’i gyhoeddi ddydd Mercher 2 Hydref 2019. Bydd Sustrans yn anfon neges breifat at y cyfranogwr buddugol ar y platfform y cafodd y llun buddugol ei gyflwyno arno. Unwaith y bydd yr enillydd wedi cadarnhau eu bod yn dymuno derbyn yr wobr, byddwn yn anfon eu manylion i noddwr y wobr i drefnu casglu/danfon.
 12. Un wobr sydd ar gael: Un beic plant Frog Bikes o’u dewis o feiciau BalansFirst Pedalneu Hybrid . Bydd angen i’r enillydd fedru ymweld â’u gwerthwr Frog Bikes lleol i gasglu’r beic gan y bydd angen ei adeiladu yno. Bydd yn bosib danfon y beic dim ond os nad yw’r enillydd yn byw o fewn pellter rhesymol i werthwr Frog lleol.
 13. Ni chynhigir arian yn lle’r gwobrau, hyd yn oed pe bai’n cael ei ganslo.
 14. Nid yw'r wobr yn drosglwyddadwy. Pe bai amgylchiadau annisgwyl yn codi, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i gynnig gwobr amgen.
 15. Dylai'r enillydd hawlio'r wobr erbyn dydd Gwener 4 Hydref 2019. Ar ôl y dyddiad hwn, mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i dynnu'r wobr yn ôl yn gyfan gwbl neu ddewis enillydd arall.
 16. Trefnir casglu / cyflwyno'r wobr yn uniongyrchol rhwng noddwr y wobr a'r enillydd. Nid yw Sustrans yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gyflwyno'r wobr berthnasol na boddhad yr enillydd â'r cynnyrch (cynhyrchion). Cysylltwch â noddwr y wobr yn yr achosion hyn.
 17. Os bydd enillydd y wobr yn penderfynu peidio â derbyn y wobr, rhaid iddo hysbysu Sustrans o benderfyniad o'r fath yn ysgrifenedig a bydd, gydag effaith o ddyddiad yr hysbysiad hwnnw, yn fforffedu unrhyw hawliad i'r wobr, a'r cyfan. Ni ddyfernir unrhyw wobr arall. Mae Sustrans yn cadw'r hawl i ddelio â'r wobr a wrthodwyd yn y modd y gwêl yn dda.
 18. Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich data personol. Am wybodaeth am sut rydym yn gwneud hyn, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.
 19. Ni chaniateir i weithwyr Sustrans, aelodau o’u teuluoedd nac unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth yn broffesiynol gymryd rhan.
 20. Ceidw’r trefnwyr yr hawl i ganslo neu addasu’r gystadleuaeth hon a’r telerau ac amodau hyn heb rybudd o ganlyniad i unrhyw ddigwyddiad sydd y tu hwnt i reolaeth yr hyrwyddwr.